AKTIV LEG ApS

Boldingvej 5

7250 Hejnsvig


Årsrapport

1. oktober 2019 - 30. september 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
13/01/2021
Erik Nielsen Poulsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenAKTIV LEG ApS
Boldingvej 5
7250 Hejnsvig
CVR-nr:25222199
Regnskabsår:01/10/2019 - 30/09/2020
RevisorKROGH & THOMSEN I/S
Trehøjevej 1
7200 Grindsted
DK Danmark
CVR-nr:19154408
P-enhed:1014773394

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. oktober 2019 - 30. september 2020 for Aktiv Leg ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen anser fortsat betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter ledelsens opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Hejnsvig, den 05/11/2020

Direktion
Erik Nielsen PoulsenRevisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Aktiv Leg ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Aktiv Leg ApS for regnskabsåret 1. oktober 2019 til 30. september 2020 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter anvendt regnskabspraksis, ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR-danske revisorers etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er ledelsens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, ledelsen har givet os til brug for at opstille årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Grindsted, 05/11/2020Elisabeth Jessen , mne2923
registreret revisor FSR
KROGH & THOMSEN I/S
CVR: 19154408

Ledelsesberetning

HOVEDAKTIVITET

Selskabets aktivitet består i produktion og salg af legeredskaber.

 

UDVIKLING I SELSKABETS AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD

Årets resultat udviser et overskud på kr. 90.909, hvilket selskabets ledelse betragter som tilfredsstillende.
                
Forventningerne til 2020/21 er positive. Det kommende års budget viser god fremgang for såvel omsætning som indtjening.

 

BETYDNINGSFULDE HÆNDELSER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet betydningsfulde hændelser af væsentlig betydning for årsregnskabet.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år og omfatter følgende væsentlige indregningsmetoder og målegrundlag:

 

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet af-lægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.


RESULTATOPGØRELSEN

 

Resultatopgørelsen er artsopdelt.
Årsrapporten aflægges i DKK.

 

Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste omfatter nettoomsætning, varekøb, ændring af lagre af færdigvarer, andre driftsindtægter samt andre eksterne omkostninger.

 

Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms og afgifter. Indtægterne fra salg indregnes i det år, hvor levering har fundet sted.

 

Andre eksterne omkostninger 
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv. 

 

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt lønafhængige omkostninger.

 

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver.

 

Andre driftsomkostninger 
Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver. 

 

 

 

Andre finansielle indtægter og omkostninger
Andre finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-skabsåret og omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing samt tillæg og godtgørelse under aconto-skatteordningen mv. 

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

BALANCEN

 

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

 

Bygninger omfatter anlagt parkeringsplads på lejet grund.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

Bygninger: 14 år, 0%

Produktionsanlæg og maskiner: 5 - 10 år, 0-25%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: 3 - 10 år, 0-10%


Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

 

Leasing
Leasingkontrakter vedrørende materialle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen til det laveste af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af leasingydelserne, beregnet ved anvendelse af leasingaftalens interne rentefod eller en tilnærmet værdi heraf som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives efter samme regnskabspraksis som fastlagt for selskabets øvrige anlægsaktiver.

 

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen.

 

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kost-prisen, nedskrives til denne lavere værdi. 

 

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. 

 

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjæl-pematerialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger. 

 

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Værdien fastsættes under hensyntagen til varebeholdningernes omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i salgspris. 

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

 

Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

 

Når salgsværdien på en entreprisekontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere.

 

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger.

 

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Udskudt skat
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

 

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. okt. 2019 - 30. sep. 2020

Note 2019/20 2018/19
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 2.078.290 1.713.547
Personaleomkostninger 1 -1.728.466 -1.466.105
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -96.134 -109.587
Andre driftsomkostninger -40.765 0
Resultat af ordinær primær drift 212.925 137.855
     Andre finansielle omkostninger -84.917 -84.864
Ordinært resultat før skat 128.008 52.991
Skat af årets resultat -37.099 -15.809
Årets resultat 90.909 37.182
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 90.909 37.182
I alt 90.909 37.182

Balance 30. september 2020

Aktiver

Note 2019/20 2018/19
kr. kr.
Grunde og bygninger 69.983 79.813
Produktionsanlæg og maskiner 272.548 405.182
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 42.456 36.841
Materielle anlægsaktiver i alt 2 384.987 521.836
Anlægsaktiver i alt 384.987 521.836
Fremstillede varer og handelsvarer 550.645 515.591
Varebeholdninger i alt 550.645 515.591
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 740.551 164.171
Igangværende arbejder for fremmed regning 359.610 579.450
Udskudte skatteaktiver 222.567 259.666
Andre tilgodehavender 1.482 0
Periodeafgrænsningsposter 24.991 11.121
Tilgodehavender i alt 1.349.201 1.014.408
Likvide beholdninger 0 3.644
Omsætningsaktiver i alt 1.899.846 1.533.643
Aktiver i alt 2.284.833 2.055.479

Balance 30. september 2020

Passiver

Note 2019/20 2018/19
kr. kr.
Registreret kapital mv. 126.000 126.000
Overført resultat 170.362 79.453
Egenkapital i alt 296.362 205.453
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 235.455 265.959
Leasingforpligtelser 100.000 195.739
Langfristede gældsforpligtelser i alt 3 335.455 461.698
Gæld til banker 5.018 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 152.194 177.989
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 1.274.218 772.480
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 125.846 327.032
Leasingforpligtelser 95.740 110.827
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.653.016 1.388.328
Gældsforpligtelser i alt 1.988.471 1.850.026
Passiver i alt 2.284.833 2.055.479

Noter

1. Personaleomkostninger

  2019/20 2018/19
  kr. kr.
Løn og gager 1.679.630 1.412.827
Andre omkostninger til social sikring 48.836 53.278
  1.728.466 1.466.105

2. Materielle anlægsaktiver i alt

   

 

Grunde og bygninger

Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
  kr. kr. kr.
Kostpris primo 140.431 866.422 84.957
Tilgang 0 0 46.126
Afgang 0 -246.000 -46.558
Kostpris ultimo 140.431 620.422 84.525
     
Af- og nedskrivning primo -60.618 -461.240 -48.116
Årets afskrivning -9.830 -82.634 -3.670
Tilbageførsel ved afgang 0 196.000 9.717
Af- og nedskrivning ultimo -70.448 -347.874 -42.069
     
Regnskabsmæssig værdi ultimo 69.983 272.548 42.456
       
Heraf udgør finansielt leasede aktiver 0 272.548 0
 

3. Langfristede gældsforpligtelser i alt

  Gæld i alt ultimo Afdrag næste år Langfristet andel Restgæld efter 5 år
  kr. kr. kr. kr.
Gældsbreve indregnet under anden gæld 265.959 30.504 235.455 79.831
Leasingforpligtelser 195.740 95.740 100.000 0
  461.699 126.244 335.455 79.831

 

 

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er udstedt skadesløsbrev med virksomhedspant på kr. 1.000.000.
De pantsatte aktiver har en bogført værdi på tkr. 1.763 pr. 30. september 2020.


Ejendomsretten til finansielt leasede aktiver tilhører leasinggiver. Finansielt leasede aktiver er indregnet under produktionsanlæg og maskiner med tkr. 273 og under gældsforpligtelser med tkr. 196.

 

Herudover er der indgået operationelle leasingaftaler med en restforpligtelse pr. 30. september 2020 på tkr. 24.

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2019/20
Gennemsnitligt antal ansatte 6
false false true true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 01/10/2018 30/09/2019 Andre erklæringer uden sikkerhed Krogh & Thomsen I/S Trehøjevej 1 7200 Grindsted 252221992019-10-012020-09-30 252221992019-10-012020-09-301 252221992019-10-012020-09-300 252221992019-10-012020-09-302 252221992018-10-012019-09-30 252221992019-10-012020-09-30fsa:RetainedEarningsMember 252221992018-10-012019-09-30fsa:RetainedEarningsMember 252221992020-09-30 252221992019-09-30 iso4217:DKK