TANDLÆGEKLINIK ANETTE HESSELGREN ApS

Søborg Hovedgade 94 2 th

2860 Søborg


Årsrapport

1. januar 2019 - 31. december 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
04/05/2020
Henning Storm
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenTANDLÆGEKLINIK ANETTE HESSELGREN ApS
Søborg Hovedgade 94 2 th
2860 Søborg
CVR-nr:21645702
Regnskabsår:01/01/2019 - 31/12/2019

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er tandlægepraksis

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Året resultat i 2019 udgør kr. 67.808.  Årets resultat anses for tilfredsstillende.

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil påvirke vurderingen af selskabets forhold væsentligt.


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jan. 2019 - 31. dec. 2019

Note 2019 2018
kr. kr.
Nettoomsætning 3.366.364 3.439.301
Eksterne omkostninger -1.087.077 -1.200.909
Bruttoresultat 2.279.287 2.238.392
Personaleomkostninger 1 -2.139.638 -2.124.573
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -63.889 -28.759
Resultat af ordinær primær drift 75.760 85.060
Øvrige finansielle omkostninger -714 -1.183
Ordinært resultat før skat 75.046 83.877
Skat af årets resultat -7.238 0
Årets resultat 67.808 83.877
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 110.600 108.000
Overført resultat -42.792 -24.123
I alt 67.808 83.877

Balance 31. december 2019

Aktiver

Note 2019 2018
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 384.294 448.183
Materielle anlægsaktiver i alt 2 384.294 448.183
Andre værdipapirer og kapitalandele 6.734 6.734
Finansielle anlægsaktiver i alt 6.734 6.734
Anlægsaktiver i alt 391.028 454.917
Råvarer og hjælpematerialer 10.000 10.000
Varebeholdninger i alt 10.000 10.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 181.904 152.079
Tilgodehavende skat 762 14.052
Andre tilgodehavender 43.756 43.556
Tilgodehavender i alt 226.422 209.687
Likvide beholdninger 13.795 38.177
Omsætningsaktiver i alt 250.217 257.864
Aktiver i alt 641.245 712.781

Balance 31. december 2019

Passiver

Note 2019 2018
kr. kr.
Registreret kapital mv. 3 125.000 125.000
Overført resultat 263.973 304.165
Forslag til udbytte -110.600 -108.000
Egenkapital i alt 278.373 321.165
Hensættelse til pensioner og lignende forpligtelser 120.000 120.000
Hensatte forpligtelser i alt 120.000 120.000
Modtagne forudbetalinger fra kunder 23.723 50.438
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 108.549 113.178
Forslag til udbytte for regnskabsåret 110.600 108.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 242.872 271.616
Gældsforpligtelser i alt 242.872 271.616
Passiver i alt 641.245 712.781

Noter

1. Personaleomkostninger

 

  2019 2018
  kr. kr.
Løn og gager 1824936 1783493
Pensionsbidrag 276763 275694
Andre omkostninger til social sikring 37939 36386
Regulering feriepengeforpligtelse 0 29000
  2139638 2124573

 

2. Materielle anlægsaktiver i alt

  Andre Anlæg mv.
  kr.
Kostpris primo 540452
Kostpris ultimo 540452
   
Af- og nedskrivning primo 92269
Årets afskrivning 63889
Af- og nedskrivning ultimo 156158
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 384294
 

3. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 25 anparter a 5.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

Der er ikke sket ændringer i selskabskapitalen de sidste fem regnskabsår.
 

 

4. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Til sikkerhed for bankmellemværende er udstedt løsørepantebrev på kr. 700.000 med sikkerhed i driftsmateriel, inventar, goodwill og lejerettigheder i de lejede lokaler.

 

Der påhviler ikke selskabet yderliegere eventual-, kautions- eller garantiforpligtelser udover det i årsregnskabet.

5. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 01/01/2018 31/12/2018 Ingen bistand Henning Storm Egernleddet 28 3660 Stenløse true false false true 216457022019-01-012019-12-31 216457022018-01-012018-12-31 216457022019-01-012019-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 216457022018-01-012018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 216457022019-01-012019-12-31fsa:RetainedEarningsMember 216457022018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 216457022019-12-31 216457022018-12-31 iso4217:DKK