Kortegaard Forst Export GB ApS

Fuglegårdsvænget 83 1 mf

2820 Gentofte


Årsrapport

1. juli 2019 - 30. juni 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
16/08/2020
Kasper Kortegaard Graven
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenKortegaard Forst Export GB ApS
Fuglegårdsvænget 83 1 mf
2820 Gentofte
CVR-nr:39739216
Regnskabsår:01/07/2019 - 30/06/2020

Ledelsesberetning

 

 

 

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter består i køb og salg af juletræer

 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har i regnskabsåret opnået et tilfredstillende resultat.

Resultatet blev et overskud på 323.292 kr, hvorefter egenkapitalen

udgør 70.465 kr.

Resultat for 2020/2021 forventes at blive  positivt.

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, der

forrykker den økonomiske stilling.

 

Kasper Kortegaard Graven

Direktør


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jul. 2019 - 30. jun. 2020

Note 2019/20 2018/19
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 1.033.437 2.104
Personaleomkostninger -695.402 -292.251
Resultat af ordinær primær drift 338.035 -290.147
Øvrige finansielle omkostninger -8.973 -12.679
Ordinært resultat før skat 329.062 -302.826
Skat af årets resultat -5.771 0
Årets resultat 323.291 -302.826
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 323.291 -302.826
I alt 323.291 -302.826

Balance 30. juni 2020

Aktiver

Note 2019/20 2018/19
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 21.608 28.811
Materielle anlægsaktiver i alt 21.608 28.811
Anlægsaktiver i alt 21.608 28.811
Fremstillede varer og handelsvarer 17.500 0
Varebeholdninger i alt 17.500 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 140.835 100.736
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 105.393 0
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 23.404 116.974
Andre tilgodehavender 0 69.596
Tilgodehavender i alt 269.632 287.306
Likvide beholdninger 60.129 296.186
Omsætningsaktiver i alt 347.261 583.492
Aktiver i alt 368.869 612.303

Balance 30. juni 2020

Passiver

Note 2019/20 2018/19
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000 50.000
Overført resultat 20.465 -302.826
Egenkapital i alt 70.465 -252.826
Leverandører af varer og tjenesteydelser 59.136 36.811
Skyldig selskabsskat 5.771 0
Skyldig moms og afgifter 180.285 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 52.976 828.318
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 236 0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 298.404 865.129
Gældsforpligtelser i alt 298.404 865.129
Passiver i alt 368.869 612.303

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 20/07/2018 30/06/2019 Ingen bistand Peder Pedersen Anderupvej 54 5270 Odense N true false false true 397392162019-07-012020-06-30 397392162018-07-202019-06-30 397392162019-07-012020-06-30fsa:RetainedEarningsMember 397392162018-07-202019-06-30fsa:RetainedEarningsMember 397392162020-06-30 397392162019-06-30 iso4217:DKK