ADVOKATANPARTSSELSKABET KIM B. ULRICH

Hovedgaden 16 1 tv

2970 Hørsholm


Årsrapport

1. januar 2019 - 31. december 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
17/03/2020
Kim Breide Ulrich
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenADVOKATANPARTSSELSKABET KIM B. ULRICH
Hovedgaden 16 1 tv
2970 Hørsholm
CVR-nr:15279702
Regnskabsår:01/01/2019 - 31/12/2019
RevisorKARSTEN REHER. REVISIONSANPARTSSELSKAB
Marienborg Alle 11
2860 Søborg
DK Danmark
CVR-nr:76477817
P-enhed:1002492163

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2019 - 31. december 2019 for ADVOKATANPARTSSELSKABET KIM B. ULRICH.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Hørsholm, den 17/03/2020

Direktion
Karen Margrethe Tyndeskov
Kim Breide UlrichRevisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til ledelsen i Advokatanpartsselskabet Kim B. Ulrich Aps :

Jeg har opstillet årsregnskabet for:
Advokatanpartsselskabet Kim B. Ulrich for perioden 1. januar - 31. december 2019
på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger , som ledelsen har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis , resultatopgørelse , balance og noter.

Jeg har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 :
Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregn-
skabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Jeg har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorers etiske regler for
revisorer , herunder principper vedrørende integritet, objektivitet , faglig kompetence og fornøden omhu.
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger , der er anvendt til
opstillinge af årsregnskabet , er ledelsens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed , er jeg
ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som ledelsen har givet
mig til brug for at opstille årsregnskabet.
Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om , hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.Søborg, 17/03/2020Karsten Reher , mne1255
Registreret revisor FSR
KARSTEN REHER. REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR: 76477817

Ledelsesberetning

 

                
Selskabets aktiviteter                
Selskabet beskæftiger sig med advokatvirksomhed.                
                
Det økonomiske resultat                
Selskabet opnåede et tilfredsstillende resultat af den ordinære drift for året.                
                
Begivenheder indtruffet i slutningen af regnskabsåret og efter dettes udløb                
Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder i dette tidsrum.                
                
Selskabets forventede udvikling                
Der forventes et tilfredsstillende resultat for indeværende år.                
                
Disponering af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.                
                
                  Eventualforpligtelser, pantsætninger og kautioner m.v.                
Ingen.                
                
Nærtstående parter :               
Moderskab Kim B. Ulrich  Holding Aps CVR nr. 4070-8189               
             
                
                
 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

            
Årsregskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for            
regnskabsklasse B og er aflagt i danske kroner.            
            
Årsregnskabet er udarbejdet under forudsætning af fortsat drift.            
Selskabet har valgt at indregne forslag til udbytte som gæld i balancen.             
            
Ændring af regnskabspraksis            
Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.            
            
Følgende regnskabs- og vurderingsprincipper er anvendt:            
Resultatopgørelsen:            
Indtægtskriterie for omsætning er faktureringstidspunktet.            
            
Andre driftsomkostninger indeholder lokale-,salgs ,auto og administrationsomkostninger.            
Finansielle poster inkluderer renter, gebyrer og kursreguleringer.            
            
Balancen:            
Anlægsaktiver            
Fast ejendom optages til anskaffelsessum.            
Automobiler afskrives med 20% pro anno.            
Større inventaranskaffelser afskrives med 20 % pro anno.            
Småanskaffelser under den skattemæssige grænse straksafskrives.            
Børsnoterede værdipapirer optages til dagsværdien.            
      
            
Omsætningsaktiver            
Tilgodehavender:            
Der er foretaget en individuel vurdering af disse og nedskrivninger finder sted, hvor            
det vurderes at være påkrævet.            
            
Gæld            
Feriepenge afsættes med 12 ½ % af de i regnskabsåret udgiftsførte gager til funktionærer.            
Øvrig gæld optages til amortiseret kostpris som er lig den nominelle værdi.            
            
Skat af årets resultat afsættes med 22  %, efter at resultatet er korrigeret for ikke fradrags-            
berettigede udgifter og skattefrie indtægter.            
            
Som udskudt skat, under hensættelser, afsættes skatteforpligtelserne på skattemæssige merafskriv-            
ninger og mernedskrivninger.            
Udskudt skat hensættes med den aktuelle procentsats for selskaber.            
 

Resultatopgørelse 1. jan. 2019 - 31. dec. 2019

Note 2019 2018
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 5.296.767 4.815.720
Personaleomkostninger -1.461.994 -1.636.208
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -115.566 29.504
Resultat af ordinær primær drift 3.719.207 3.209.016
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 18.336 -181.197
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 0 80.890
Andre finansielle indtægter 18.631 17.287
Nedskrivning af finansielle aktiver -5.745 0
     Andre finansielle omkostninger -17.785 -8.750
Ordinært resultat før skat 3.732.644 3.117.246
Skat af årets resultat -823.000 -660.200
Årets resultat 2.909.644 2.457.046
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 100.000
Overført resultat 2.909.644 2.357.046
I alt 2.909.644 2.457.046

Balance 31. december 2019

Aktiver

Note 2019 2018
kr. kr.
Grunde og bygninger 3.096.924 3.096.924
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 406.498 522.064
Materielle anlægsaktiver i alt 3.503.422 3.618.988
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 3.619.291
Kapitalandele i associerede virksomheder 0 331.000
Andre værdipapirer og kapitalandele 318.881 300.545
Finansielle anlægsaktiver i alt 318.881 4.250.836
Anlægsaktiver i alt 3.822.303 7.869.824
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.107.748 1.049.966
Andre tilgodehavender 38.427 46.195
Tilgodehavender i alt 1.146.175 1.096.161
Likvide beholdninger 3.837.834 2.118.427
Omsætningsaktiver i alt 4.984.009 3.214.588
Aktiver i alt 8.806.312 11.084.412

Balance 31. december 2019

Passiver

Note 2019 2018
kr. kr.
Registreret kapital mv. 200.000 200.000
Overført resultat 7.112.103 9.821.750
Egenkapital i alt 7.312.103 10.021.750
Hensættelse til udskudt skat 23.000 26.000
Hensatte forpligtelser i alt 23.000 26.000
Skyldig selskabsskat 222.300 128.365
Langfristede gældsforpligtelser i alt 222.300 128.365
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 1.236.935 773.747
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 11.974 34.550
Forslag til udbytte for regnskabsåret 0 100.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.248.909 908.297
Gældsforpligtelser i alt 1.471.209 1.036.662
Passiver i alt 8.806.312 11.084.412

Noter

1. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2019
Gennemsnitligt antal ansatte 3
false false false true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 01/01/2018 31/12/2018 Andre erklæringer uden sikkerhed Karsten Reher Marienborg Alle 11 2860 Søborg 152797022019-01-012019-12-31 152797022019-01-012019-12-311 152797022019-01-012019-12-310 152797022019-01-012019-12-311 152797022019-01-012019-12-312 152797022018-01-012018-12-31 152797022019-01-012019-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 152797022018-01-012018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 152797022019-01-012019-12-31fsa:RetainedEarningsMember 152797022018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 152797022019-12-31 152797022018-12-31 iso4217:DKK