S.N. MULTISERVICE ApS

Jupitervej 9

4500 Nykøbing Sj


Årsrapport

1. januar 2019 - 31. december 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
06/02/2020
Søren Nielsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenS.N. MULTISERVICE ApS
Jupitervej 9
4500 Nykøbing Sj
CVR-nr:25594509
Regnskabsår:01/01/2019 - 31/12/2019
BankforbindelseHandelsbanken

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2019 for S.N. Multiservice ApS.


Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.


Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet
af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.


Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen
omhandler.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Nykøbing Sjælland, den 06/02/2020

Direktion
Søren NielsenLedelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

 

Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri, herunder udlejningsvirksomhed, finansiering samt anden hertil knyttet virksomhed.

 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

 

Årets bruttofortjeneste udgør 135 t.kr. mod 719 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 49 t.kr. mod 1.490 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

 

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.    
    
Generelt om indregning og måling    
    
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.    
    
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.    
    
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.    
    
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.    
    
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.    
    

Resultatopgørelsen     
    
Bruttofortjeneste    
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, omkostninger til vareforbrug, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.    
    
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.    
    
Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter.    
    
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.    
    
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til drift af maskiner og vogne, salg og administration.    
    
Personaleomkostninger    
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.    
    
Af- og nedskrivninger    
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.    

 

 

    
Finansielle indtægter og omkostninger    
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.  
    
Indtægter af kapitalandel i tilknyttet virksomhed    
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af den tilknyttede virksomheds resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.    
    
Skat af årets resultat    
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, 
der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen. 
    
Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med tilknyttede virksomheder. Selskabet er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.    
    
Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).    
    

Balancen     
    
Materielle anlægsaktiver    
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.    
    
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.    
Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.    
    
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.    
    
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:    
    
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar                                                                                                3-5 år
    
Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.    
    
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.    
        
Finansielle anlægsaktiver    
Kapitalandel i tilknyttet virksomhed    
Kapitalandel i tilknyttet virksomhed indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter modervirksomhedens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab samt med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.    
    
Nettoopskrivning af kapitalandel i tilknyttet virksomhed overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytte fra tilknyttet virksomhed, der forventes vedtaget inden godkendelsen af nærværende årsrapport, bindes ikke på opskrivningsreserven. Reserven reguleres med andre egenkapitalbevægelser i tilknyttet virksomhed.    
    
Tilgodehavender    
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.    
    
Periodeafgrænsningsposter  
 
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.    

 

Likvide beholdninger    
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.    
     
Selskabsskat og udskudt skat    
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.    
    
Efter sambeskatningsreglerne hæfter S.N. Multiservice ApS som administrationsselskab solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.    
    
Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.    
    
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.    
    
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.    
    
Egenkapital    
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode    
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode omfatter nettoopskrivning af kapitalandele i datter- og associerede virksomheder i forhold til kostpris.    
    
Reserven kan elimineres ved underskud, realisation af kapitalandele eller ændring i regnskabsmæssige skøn.    
    
Reserven kan ikke indregnes med et negativt beløb.    
    
Udbytte    
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklarationstidspunktet).    
    
Gældsforpligtelser    
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.    

Resultatopgørelse 1. jan. 2019 - 31. dec. 2019

Note 2019 2018
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 134.951 719.170
Personaleomkostninger 1 -162.447 -133.248
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -171.266 -175.511
Resultat af ordinær primær drift -198.762 410.411
     Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 203.356 1.189.372
Andre finansielle indtægter 2.881 6.798
Øvrige finansielle omkostninger -1.056 -48.509
Ordinært resultat før skat 6.419 1.558.072
Skat af årets resultat 42.910 -67.473
Årets resultat 49.329 1.490.599
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 110.600 108.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 203.356 1.189.372
Overført resultat -264.627 193.227
I alt 49.329 1.490.599

Balance 31. december 2019

Aktiver

Note 2019 2018
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 334.658 505.923
Materielle anlægsaktiver i alt 334.658 505.923
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 5.171.457 4.968.102
Finansielle anlægsaktiver i alt 5.171.457 4.968.102
Anlægsaktiver i alt 5.506.115 5.474.025
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 71.061 17.175
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 5.117 0
Tilgodehavende skat 56.979 0
Periodeafgrænsningsposter 15.025 14.499
Tilgodehavender i alt 148.182 31.674
Likvide beholdninger 1.033.557 1.367.698
Omsætningsaktiver i alt 1.181.739 1.399.372
Aktiver i alt 6.687.854 6.873.397

Balance 31. december 2019

Passiver

Note 2019 2018
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
     Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 1.981.242 1.777.886
Overført resultat 4.446.114 4.710.741
Forslag til udbytte 110.600 108.000
Egenkapital i alt 6.662.956 6.721.627
Hensættelse til udskudt skat 8.380 24.310
Hensatte forpligtelser i alt 8.380 24.310
Leverandører af varer og tjenesteydelser 7.654 25.804
Skyldig selskabsskat 0 55.470
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 8.864 46.186
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 16.518 127.460
Gældsforpligtelser i alt 16.518 127.460
Passiver i alt 6.687.854 6.873.397

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2019 - 31. dec. 2019

Registreret kapital mv. Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 125.000 1.777.886 4.710.741 108.000 6.721.627
Betalt udbytte 0 0 0 -108.000 -108.000
Årets resultat 0 203.356 -264.627 110.600 49.329
Egenkapital, ultimo 125.000 1.981.242 4.446.114 110.600 6.662.956

Noter

1. Personaleomkostninger

  2019 2018
  kr. t.kr.
Løn og gager 149.622 128
Andre omkostninger til social sikring 2.182 1
Personaleomkostninger i øvrigt 10.643 4
  162.447 133
 

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Eventualforpligtelser            
Der er ingen eventuelforpligtelser pr. 31. december 2019.            
            
Sambeskatning            
Selskabet er administrationsselskab i den nationale sambeskatning og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.            
            
Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.    

3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser pr. 31. december 2019.

4. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2019
Gennemsnitligt antal ansatte 1
false false true true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 01/01/2018 31/12/2018 Ingen bistand Susanne Glumby Nielsen Jupitervej 9 4500 Nykøbing Sjælland 255945092019-01-012019-12-31 255945092019-01-012019-12-310 255945092018-01-012018-12-31 255945092019-01-012019-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 255945092018-01-012018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 255945092019-01-012019-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 255945092018-01-012018-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 255945092019-01-012019-12-31fsa:RetainedEarningsMember 255945092018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 255945092019-12-31 255945092018-12-31 255945092019-01-01fsa:ContributedCapitalMember 255945092019-01-01fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 255945092019-01-01fsa:RetainedEarningsMember 255945092019-01-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 255945092019-01-01 255945092019-01-012019-12-31fsa:ContributedCapitalMember 255945092019-01-012019-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 255945092019-01-012019-12-31fsa:RetainedEarningsMember 255945092019-01-012019-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 255945092019-12-31fsa:ContributedCapitalMember 255945092019-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 255945092019-12-31fsa:RetainedEarningsMember 255945092019-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK