REVISORERNE DALSGAARD. STAHL & WØLDIKE. STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

Årsrapport

1. juli 2014 - 30. juni 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
24/08/2015
Kim Wøldike
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenREVISORERNE DALSGAARD. STAHL & WØLDIKE. STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Nytorv 8
4200 Slagelse
Telefonnummer:58531322
Fax:58521322
CVR-nr:21696382
Regnskabsår:01/07/2014 - 30/06/2015
BankforbindelseJyske Bank
Nytorv 12
4400 Kalundborg

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2014/15 for Revisorerne Dalsgaard, Stahl & Wøldike, statsautoriseret revisionsanpartsselskab.

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er min opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2014 – 30. juni 2015.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.

 

Selskabet har fravalgt revision. Selskabet opfylder fortsat betingelserne herfor.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Slagelse, den 30/07/2015

Direktion
Søren Dalsgaard
Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabet driver revisionsvirksomhed fra lejede lokaler i Slagelse centrum.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør et overskud på tkr. 519, hvilket ledelsen anser som forventet og vurderes som tilfredsstillende

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.
 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for 2014/2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Årsregnskabet er udarbejdet under forudsætning af fortsat drift og aflagt efter følgende uændrede regnskabsprincipper:


Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste opgøres som nettoomsætningen ved salg af revisions- og konsulentydelser, der indregnes i resultatopgørelsen i takt med arbejdets udførelse. Herfra trækkes andre eksterne omkostninger, der omfatter omkostninger til edb, reklame, administration og lokaler.

 

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

 

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og tab vedrørende værdipapirer.

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Selskabet er omfattet af acontoskatteordningen.

 

Balance

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill er optaget til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den økonomiske brugstid, som er vurderet til 10 år i lighed med den for branchen værende praksis. 

 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

 

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

  • Driftsmateriel og inventar  5 år. Scrapværdi kr. 0.
  • EDB-anlæg (driftsmateriel)  3 år. Scrapværdi kr. 0.

 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

 

Værdiforringelse af anlægsaktiver:
Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere en den regnskabsmæssige værdi.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med eventuel nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af udført arbejde (produktionsmetoden).  Forskydningen heri indgår i posten nettoomsætning. 

 

Egenkapital – udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt efter statusdagen, vises som en særskilt post under egenkapitalen. 

 

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

 

Gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul 2014 - 30. jun 2015

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Bruttoresultat 6.541.852 6.695.262
Personaleomkostninger 1 -5.694.589 -5.992.691
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -167.856 -153.969
Resultat af ordinær primær drift 679.407 548.602
Andre finansielle indtægter 6.974 11.545
Øvrige finansielle omkostninger -24.702 -45.434
Ordinært resultat før skat 661.679 514.713
Ekstraordinært resultat før skat 661.679 514.713
Skat af årets resultat 2 -143.084 -123.050
Årets resultat 518.595 391.663
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 518.000 393.000
Overført resultat 595 -1.337
I alt 518.595 391.663

Balance 30. juni 2015

Aktiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Goodwill 560.000 627.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt 3 560.000 627.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 192.500 230.000
Materielle anlægsaktiver i alt 4 192.500 230.000
Andre tilgodehavender 60.000 60.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 60.000 60.000
Anlægsaktiver i alt 812.500 917.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.122.376 1.573.975
Igangværende arbejder for fremmed regning 859.352 859.576
Tilgodehavender i alt 1.981.728 2.433.551
Likvide beholdninger 178.249 7.923
Omsætningsaktiver i alt 2.159.977 2.441.474
Aktiver i alt 2.972.477 3.358.474

Balance 30. juni 2015

Passiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 1.067 472
Forslag til udbytte 518.000 393.000
Egenkapital i alt 5 644.067 518.472
Hensættelse til udskudt skat 189.000 198.000
Hensatte forpligtelser i alt 189.000 198.000
Gæld til banker 0 537.678
Skyldig selskabsskat 114.084 83.050
Anden gæld 2.025.326 2.021.274
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.139.410 2.642.002
Gældsforpligtelser i alt 2.139.410 2.642.002
Passiver i alt 2.972.477 3.358.474

Noter

1. Personaleomkostninger

  2014/15 2013/14
  kr. kr.
Løn og gager 5.029.535 5.336.396
Pensionsbidrag 469.442 470.199
Andre omkostninger til social sikring 195.612 186.096
  5.694.589 5.992.691

 

2. Skat af årets resultat

  2014/15 2013/14
  kr. kr.
Aktuel skat 152.084 126.050
Ændring af udskudt skat -9.000 -3.000
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  143.084 123.050

 

3. Immaterielle anlægsaktiver i alt

  Erhvervet goodwill
  kr.
Kostpris primo 2.027.500
Tilgang 0
Afgang 0
Kostpris ultimo 2.027.500
   
Af- og nedskrivning primo -1.400.500
Årets afskrivning -67.000
Af- og nedskrivning ultimo -1.467.500
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 560.000
 

4. Materielle anlægsaktiver i alt

  Produktionsanlæg og maskiner
  kr.
Kostpris primo 844.573
Tilgang 63.356
Afgang -77.941
Kostpris ultimo 829.988
   
   
Af- og nedskrivning primo -614.573
Årets afskrivning -100.856
Tilbageførsel ved afgang 77.941
Af- og nedskrivning ultimo -637.488
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 192.500
 

5. Egenkapital i alt

 

  Virksomhedskapital Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 125.000 472 393.000 518.472
Udbetalt udbytte 0 0 -393.000 -393.000
Årets resultat 0 595 518.000 518.595
Egenkapital ultimo 125.000 1.067 518.000 644.067

 

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har indgået huslejekontrakt på sædvanlige markedsvilkår.

7. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Ingen.

8. Oplysning om ejerskab

Følgende kapitalejere med ejerandel over 5% er optaget i selskabets ejerbog:

51,0%, Statsautoriseret revisor Søren Dalsgaard, Philipsdalvej 1, 4480 Store Fuglede
24,5%, Registreret revisor Flemming Stahl, Gormsvej 45, 4200 Slagelse
24,5%, Registreret revisor Kim Wøldike, Teglparken 6, 4200 Slagelse
 

 

01/07/2013 30/06/2014 Ingen bistand Flemming Stahl Nytorv 8 4200 Slagelse 216963822014-07-012015-06-30 216963822014-07-012015-06-300 216963822013-07-012014-06-30 216963822014-07-012015-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 216963822013-07-012014-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 216963822014-07-012015-06-30fsa:RetainedEarningsMember 216963822013-07-012014-06-30fsa:RetainedEarningsMember 216963822015-06-30 216963822014-06-30 iso4217:DKK