BILENBERG EL-TEKNIK ApS

Byskov Alle 24, 2 tv

4200 Slagelse


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
05/07/2016
Thomas Bilenberg Olsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenBILENBERG EL-TEKNIK ApS
Byskov Alle 24, 2 tv
4200 Slagelse
Telefonnummer:26291450
CVR-nr:31370191
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2015 - 31-12-2015 for Bilenberg El-Teknik ApS

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2015 -31-12-2015.

 

Det er på generalforsamlingen vedtaget, at selskabets årsregnskaber ikke skal revideres. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet er opfyldt.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Slagelse, den 05/07/2016

Direktion
Thomas Bilenberg OlsenAnvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser i klasse C.

 

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

 

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

 

Indregningsmetoder og målegrundlag

 

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil opfylde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtigelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fremgå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hvert enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der forekommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

 

....

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i

årsregnskabslovens § 32.

 

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer indgår i omsætningen på tidspunktet for fakturering.

 

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter køb af varer og ydelser med henblik på videresalg heraf.

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg, lokaler, autodrift samt administration.

 

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner samt omkostninger til social sikring og øvrige personaleomkostninger.

 

 

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest og gevinster og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

 

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter mv.

 

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger mv.

 

Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

....

Balance

 

Materielle Anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og

nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktiver er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages linære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

 

                                                                                                               Brugstid         Restværdi

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar                                                5 år                0

Indretning af lejede lokaler                                                                    5 år                0

 

For indretning af lejede lokaler og aktiver omfattet af finansielle leasingaftaler udgør afskrivningsperioden maksimalt aftaleperioden.

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab.

 

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

 

Egenkapital

Udbytte, som foreslås udbetalt for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen.

 

Udskudt skat

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i underskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

 

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

 

Skyldig og tilgodehavende selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavender aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet af skat af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.

 

 

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

 

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

....

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.
Nettoomsætning 277.651
Eksterne omkostninger -247.609
Bruttoresultat 281.404 30.042
Personaleomkostninger 0 0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -20.694 -25.667
Resultat af ordinær primær drift 260.710 4.375
Andre finansielle indtægter 0
Øvrige finansielle omkostninger 0
Ordinært resultat før skat 260.710 4.375
Skat af årets resultat -61.754 -73
Årets resultat 198.956 4.302
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 198.956 4.302
I alt 198.956 4.302

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Produktionsanlæg og maskiner 0 20.694
Materielle anlægsaktiver i alt 1 0 20.694
Anlægsaktiver i alt 0 20.694
Råvarer og hjælpematerialer 112.647 80.137
Varebeholdninger i alt 112.647 80.137
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 19.650 129.225
Igangværende arbejder for fremmed regning 188.333 140.133
Udskudte skatteaktiver 15.991
Tilgodehavende skat 77.745
Andre tilgodehavender 2.000 2.000
Periodeafgrænsningsposter 0 0
Tilgodehavender i alt 225.974 349.103
Likvide beholdninger 96.186 8.647
Omsætningsaktiver i alt 434.807 437.887
Aktiver i alt 434.807 458.581

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Registreret kapital mv. 130.000 130.000
Overført resultat 200.201 1.246
Egenkapital i alt 2 330.201 131.246
Leverandører af varer og tjenesteydelser 46.977 19.365
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 57.629 41.832
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 0 266.138
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 104.606 327.335
Gældsforpligtelser i alt 104.606 327.335
Passiver i alt 434.807 458.581

Noter

1. Materielle anlægsaktiver i alt

   

  Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre Anlæg mv.
  kr. kr. kr.
Kostpris primo 0 0 87.000
Tilgang 0 0 0
Afgang 0 0 0
Kostpris ultimo 0 0 87.000
     
Opskrivninger primo 0 0 0
Årets opskrivning 0 0 0
Opskrivninger ultimo 0 0 0
     
Af- og nedskrivning primo 0 0 -66.306
Årets afskrivning 0 0 -20.694
Tilbageførsel ved afgang 0 0 0
Af- og nedskrivning ultimo 0 0 -87.000
     
Regnskabsmæssig værdi ultimo 0 0 0

2. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 130.000 1.246 0 131.246
Udloddet ordinært udbytte 0 0 0 0
Årets resultat 0 198.955 0 198.955
Egenkapital ultimo 130.000 200.201 0 330.201

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets formål er at drive el-installatørvirksomhed samt anden hermed beslægtet virksomhed.

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Der findes ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

5. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Der findes ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

false false false false true 01/01/2014 31/12/2014 Ingen bistand Revisionscentret nytorv 6, 2 sal. 4200 Slagelse 313701912015-01-012015-12-31 313701912015-01-012015-12-310 313701912014-01-012014-12-31 313701912015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 313701912014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 313701912015-12-31 313701912014-12-31 iso4217:DKK