SNEDKERMESTER MICK KJØLLER ANDERSEN ApS

Robert Jacobsens Vej 80, 5 1

2300 København S


Årsrapport

1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
12/06/2018
Henrik Wahlstrøm Hansen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenSNEDKERMESTER MICK KJØLLER ANDERSEN ApS
Robert Jacobsens Vej 80, 5 1
2300 København S
Telefonnummer:21293999
CVR-nr:25160827
Regnskabsår:01/01/2017 - 31/12/2017
BankforbindelseSpar Nord Bank
Jyllnge Centeret 23
4040 Jyllinge
DK Danmark

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 for Snedkermester Mick K. Andersen ApS og indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.    
    
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.    
    
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.


København, den 12/06/2018

Direktion
Mick Kjøller Andersen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet har fravalgt revision for det kommende regnskabsår

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er primært håndværk indefor byggebranchen, og henvender sig til et bredt udsnit af virksomheder og private.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet kom ud af regnskabsåret med et underskud på -61 tkr. hvilket var utilfredsstilllende og skyldtes primært manglende omsætning i hele regnskabsåret. Egenkapitalen faldt til 52 tkr. I 2018 har direktionen besluttet at opløse selskabet.        

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er efter ledelsens skøn ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets slutning, som væsentligt vil kunne forrykke selskabets økonomiske stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt om indregning og måling:      

Indtægter og udgifter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser.     
Aktiver og forpligtelser måles principielt til kostpris, eller til dagsværdi, hvis denne værdi er lavere end kostprisen.     
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser i henhold til de beskrevne regnskabsprincipper for de enkelte regnskabsposter.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning:      
Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.     
      
Andre driftsindtægter og omkostninger:      
Andre driftsindtægter og omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter.     
      
Andre eksterne omkostninger:      
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til lokaler, salg, administration, autodrift mv.     
      
Finansielle poster:      
Finansielle poster omfatter renteindtægter, renteudgifter, realiserede og urealiserede kursgevinster og tab på værdipapirer, gæld, valutakursgevinster og tab, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse vedrørende acontoskatteordningen.

 

Skat af årets resultat:      
Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster. Skatten består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat. Årets skat og udskudt skat er afsat med 22%.

Balance

Immaterielle og materielle anlægsaktiver:      
Immaterielle og materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstider efter følgende principper:     
                                  Inventar         20% p. a.  
                                  Automobiler  20% p. a.  
      
Småanskaffelser udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret efter skattemæssige principper.     
      
Leasingkontrakter:      
Alle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing, og leasingydelserne medregnes i resultatopgørelsen.     
Selskabets samlede leasingforpligtelse vedrørende operationel leasing oplyses under eventualposter.     
      
Tilgodehavender:      
Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.     
      
Igangværende arbejder:      
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgspris efter produktionskriteriet, og værdien er medtaget under tilgodehavender.     
      
Periodeafgrænsningsposter:      
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Udbytte:      
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.     
      
Gæld:      
Gæld måles til den nominelle værdi på balancedagen.     
Prioritetsgæld måles til amortiseret kostpris, som svarer til den nominelle restgæld for kontantlån, medens obligationslån optages til lånets underliggende kontantværdi reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af kurstabet på låneoptagelsestidspunktet.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Note 2017 2016
kr. kr.
Nettoomsætning 509.113 495.384
Vareforbrug -253.964 -172.903
Bruttoresultat 255.149 322.481
     Lønninger -329.480 -213.370
     Pensioner -4.997 0
     Andre omkostninger til social sikring -7.023 0
     Andre personaleomkostninger 176.834 43.243
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 1 -3.000 -7.040
Andre driftsomkostninger -166.065 -149.353
Resultat af ordinær primær drift -78.582 -4.039
Andre finansielle indtægter 0 10.075
Øvrige finansielle omkostninger 0 -16.090
Ordinært resultat før skat -78.582 -10.054
Skat af årets resultat 2 17.331 -7.423
Årets resultat -61.251 -17.477
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -61.251 -17.477
I alt -61.251 -17.477

Balance 31. december 2017

Aktiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Investeringsejendomme 0 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 207.428 207.428
Materielle anlægsaktiver i alt 207.428 207.428
Anlægsaktiver i alt 207.428 207.428
Udskudte skatteaktiver 118.761 97.430
Tilgodehavender i alt 118.761 97.430
Likvide beholdninger 195.924 95.410
Omsætningsaktiver i alt 314.685 192.840
Aktiver i alt 522.113 400.268

Balance 31. december 2017

Passiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat -73.216 -11.965
Egenkapital i alt 51.784 113.035
Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.188 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 27.315 42.589
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 440.826 244.644
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 470.329 287.233
Gældsforpligtelser i alt 470.329 287.233
Passiver i alt 522.113 400.268

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Registreret kapital mv. Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 125.000 -11.965 0 113.035
Betalt udbytte 0 0 0 0
Årets resultat 0 -61.251 0 -61.251
Egenkapital, ultimo 125.000 -73.216 0 51.784

Noter

1. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

  2017 2016
  kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 -7.040

Avance ved salg af materielle anlægsaktiver

-3.000 0
  -3.000 -7.040

 

2. Skat af årets resultat

  2017 2016
  kr. kr.
Ændring af udskudt skat 17.331 -7.423
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  17.331 -7.423

 

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ingen eventualforpligtelser

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke herudover foretaget pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

5. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

 

Mick Kjøller Andersen, Robert Jacobsens Vej 80, 5 - 1, 2300 København S., København Kommune, 100% ejerandel

 

false false false false true 01/01/2016 31/12/2016 Ingen bistand Henrik W. Hansen Falkevej 1 4040 Jyllinge 251608272017-01-012017-12-31 251608272017-01-012017-12-310 251608272016-01-012016-12-31 251608272017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 251608272016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 251608272017-12-31 251608272016-12-31 251608272017-01-01fsa:ContributedCapitalMember 251608272017-01-01fsa:RetainedEarningsMember 251608272017-01-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 251608272017-01-01 251608272017-01-012017-12-31fsa:ContributedCapitalMember 251608272017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 251608272017-01-012017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 251608272017-12-31fsa:ContributedCapitalMember 251608272017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 251608272017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK