CHERRYWEB IVS

Tordenskjoldsgade 64

8200 Aarhus N


Årsrapport

31. marts 2015 - 30. marts 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
30/08/2016
Kim Jørgensen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenCHERRYWEB IVS
Tordenskjoldsgade 64
8200 Aarhus N
Telefonnummer:31215500
e-mailadresse:info@cherryweb.dk
CVR-nr:35813551
Regnskabsår:31/03/2015 - 30/03/2016
RevisorHorsens Regnskabsassistance IvS
Havnealle 65
8700 Horsens
DK Danmark
CVR-nr:37254991
P-enhed:1020925899

Ledelsespåtegning

Ledelsen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 2015/2016, for virksomheden Cherryweb IvS

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, den finansielle stilling, samt resultatet.

 

Selskabet har fravalgt revision ved stiftelsen


Aarhus, den 18/08/2016

Direktion
Alan Mark Kristensen
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet har ved stiftelsen fravalgt revision

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til anpartshaverne i Cherryweb IvS.

Vi har opstillet årsrapporten for Cherryweb IvS for regnskabsåret 31/3 2015 – 30/3 2016

Årsrapporten omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter

Indehavernes ansvar
Det er virksomhedens ejere, der har ansvaret for at virksomhedens årsrapport er korrekt og fuldstændigt.

Revisors assistance
Vi har anvendt vor faglige ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere virksomheden med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante etiske krav, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Omfanget af vor assistance fremgår af vor aftale med virksomheden. Vi har udført assistancen på grundlag af de oplysninger, virksomheden har tilvejebragt.

Vi har ikke verificeret nøjagtigheden af de oplysninger, virksomheden har givet os til brug for opstillingen af årsrapporten. Vi kan derfor ikke med sikkerhed bekræfte, hvorvidt rapporten er udarbejdet med den nøjagtighed og fuldstændighed, som kræves af en retvisende rapport.Horsens, 18/08/2017Kim Jørgensen
Revisor FDR
Horsens Regnskabsassistance IvS
CVR: 37254991

Ledelsesberetning

Selskabets hovedaktiviterter

Selskabets aktiviterter omfatter udvilkling og vedligeholdelse af software til IT Branchen

 

Økonomisk Udvikling i regnskabsåret

Selskabets resultat udviser et underskud på kr-2.876, en balancesum på kr. 12.123, og en egenkapital på kr. 6.62. Der er således ikke kapitaltab trods underskud.

 

Selskabet har selv den fornødne likviditet til rådighed for den kommende drift.

 

Begivenheder indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som væsentlig vil forrykke vurderingen af virksomhedens forhold.

 

Den forventede udvikling

Der forventes i regnskabsåret 2016/17 et positivt resultat.

 

 

 

 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 og er aflagt i danske kroner.

 

Regnskabsgrundlag:

 

Generelt om indregning og måling

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder af- og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske hændelser vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Omregning af fremmed valuta:

 

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Beholdninger i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs

 

Selskabsskat og udskudt skat:

 

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat, og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Den aktuelle skat beregnes med den for året gældende skattesats.

 

Aktuelle skattetilgodehavender indregnes i balancen som tilgodehavender i det omfang, der er betalt for meget, mens aktuelle skatteforpligtelser indregnes som kortfristede gældsforpligtelser i det omfang, der ikke er foretaget betaling heraf.

 

Udskudt skat indregnes i balancen som skatten af alle midlertidige forskelle. Den udskudte skat beregnes med den skattesats, der ud fra vedtagen lovgivning inden regnskabsårets udløb er gældende på det tidspunkt, hvor den forventes at blive realiseret.

 

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de kan forventes at kunne realiseres til.

 

 

Resultatopgørelsen

 

Indtægtskriterium

Indtægter fra salg af varer og tjenesteydelser indregnes i det år, hvor levering har fundet sted, normalt fakturadatoen. Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

 

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

 

 

Balancen

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til pålydende værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab, efter vurdering af den enkelte debitor.

 

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger indregnes til kurs 100

 

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres gældsforpligtelserne til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser, samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

 

 

 

Resultatopgørelse 31. mar 2015 - 30. mar 2016

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Nettoomsætning 32.878 26.631
Eksterne omkostninger -36.477 -14.345
Bruttoresultat -3.599 12.286
Resultat af ordinær primær drift -3.599 12.286
Andre finansielle indtægter 21 157
Øvrige finansielle omkostninger -139
Ordinært resultat før skat -3.717 12.443
Skat af årets resultat 841 -3.038
Årets resultat -2.876 9.405
Forslag til resultatdisponering
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 2.351
Overført resultat -2.876 7.054
I alt -2.876 9.405

Balance 30. marts 2016

Aktiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 9.983 2.473
Tilgodehavende skat 841
Andre tilgodehavender 1.299 2.266
Tilgodehavender i alt 12.123 4.739
Likvide beholdninger 12.199
Omsætningsaktiver i alt 12.123 16.938
Aktiver i alt 12.123 16.938

Balance 30. marts 2016

Passiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Registreret kapital mv. 100 100
Andre reserver 2.351 2.351
Overført resultat 4.178 7.054
Egenkapital i alt 6.629 9.505
Gæld til banker 662
Leverandører af varer og tjenesteydelser 3.818 3.894
Skyldig selskabsskat 3.038
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 1.014 501
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 5.494 7.433
Gældsforpligtelser i alt 5.494 7.433
Passiver i alt 12.123 16.938
false false false false true 10/02/2014 30/03/2015 Andre erklæringer uden sikkerhed Kim Jørgensen Havneallè 65 8700 Horsens 358135512015-03-312016-03-30 358135512015-03-312016-03-301 358135512015-03-312016-03-300 358135512014-02-102015-03-30 358135512015-03-312016-03-30fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 358135512014-02-102015-03-30fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 358135512015-03-312016-03-30fsa:RetainedEarningsMember 358135512014-02-102015-03-30fsa:RetainedEarningsMember 358135512016-03-30 358135512015-03-30 iso4217:DKK