SAI HOLDING, STATSAUTORISERET REVISOR ApS

Rønvangen 324

8382 Hinnerup


Årsrapport

1. oktober 2016 - 30. september 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
05/01/2018
Søren Aarup Iversen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenSAI HOLDING, STATSAUTORISERET REVISOR ApS
Rønvangen 324
8382 Hinnerup
CVR-nr:21871001
Regnskabsår:01/10/2016 - 30/09/2017
BankforbindelseNordea A/S

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016/17 for SAI Holding, Statsautoriseret revisor ApS.

 

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Hinnerup, den 12/12/2017

Direktion
Søren Aarup IversenAnvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris (hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden). Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.
 

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelse

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

 

Indtægter fra kapitalinteresser som er anlægsaktiver

Indtægter fra kapitalinteresser som er anlægsaktiver omfatter udloddet udbytte.

 

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab samt modtagne udbytter vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

 

Balance

 

Finansielle anlægsaktiver
Kapitalinteresser værdiansættes til anskaffelsessum.

 

Nedskrivning på finansielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse.

 

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages der nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettoindtægter.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Værdipapirer

Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og aktier og andre værdipapirer, der måles til dagsværdi på balancedagen.

 

Likvide beholdninger

Omfatter bankindestående.

 

Selskabsskat
Selskabsskat udgiftsføres med den skat (22%), der kan henføres til årets resultat. Den udgiftsførte selskabsskat omfatter aktuel skat af årets skattepligtige indkomst samt regulering i udskudt skat.

Den udskudte skat beregnes som 22% af forskelsværdien mellem de skattemæssige og regnskabsmæssige af- og nedskrivninger. Positiv udskudt skat aktiveres ikke.

 

Gældsforpligtelser
Gæld måles til nominel restgæld.

Resultatopgørelse 1. okt. 2016 - 30. sep. 2017

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Eksterne omkostninger -18.413 -16.518
Bruttoresultat -18.413 -16.518
Resultat af ordinær primær drift -18.413 -16.518
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder 30.000 600.000
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 235.000 235.000
Andre finansielle indtægter 657.325 264.910
Nedskrivning af finansielle aktiver 0 -305.000
Øvrige finansielle omkostninger -519 -549
Ordinært resultat før skat 903.393 777.843
Skat af årets resultat 1 -140.558 -54.626
Årets resultat 762.835 723.217
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 105.800 103.400
Overført resultat 657.035 619.817
I alt 762.835 723.217

Balance 30. september 2017

Aktiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Kapitalandele i associerede virksomheder 370.000 370.000
Andre værdipapirer og kapitalandele 953.500 953.500
Finansielle anlægsaktiver i alt 2 1.323.500 1.323.500
Anlægsaktiver i alt 1.323.500 1.323.500
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 536.843 989.260
Andre tilgodehavender 762.750 59.000
Tilgodehavender i alt 1.299.593 1.048.260
Andre værdipapirer og kapitalandele 6.296.511 5.416.155
Værdipapirer og kapitalandele i alt 6.296.511 5.416.155
Likvide beholdninger 1.108.050 1.527.236
Omsætningsaktiver i alt 8.704.154 7.991.651
Aktiver i alt 10.027.654 9.315.151

Balance 30. september 2017

Passiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 9.712.523 9.055.488
Forslag til udbytte 105.800 103.400
Egenkapital i alt 9.943.323 9.283.888
Skyldig selskabsskat 67.355 10.708
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 16.976 20.555
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 84.331 31.263
Gældsforpligtelser i alt 84.331 31.263
Passiver i alt 10.027.654 9.315.151

Noter

1. Skat af årets resultat

  2016/17 2015/16
  kr. kr.
Aktuel skat 140.558 54.626
  140.558 54.626

2. Finansielle anlægsaktiver i alt


 

  Kapitalandele i assorierede virksomheder  Andre kapitalandele
  kr. kr.
Kostpris primo 675.000 953.500
Tilgang 0 0
Afgang 0 0
Kostpris ultimo 675.000 953.500
 
   
Nettoopskrivninger primo -305.000 0
Årets nedskrivning 0 0
Nettoopskrivninger ultimo -305.000 0
 
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 370.000 953.500
 
 
 

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

 

Navn, retsform og hjemsted Ejerandel Egenkapital Årets resultat
Munk & Iversen, Hammel 30% 728.637 24.884
Erre Immo ApS, Hammel 25% 9.033.140 3.451.463

 

 

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets formåler at besiddeaktier i en revisionsvirksomhed samt passiv kapitalanbringelse i øvrigt.

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har kautioneret for 31,25% af associeret virksomheds bankgæld, dog max. kr. 468.750.

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Gennemsnitlig antal ansatte i regnskabsåret udgør 1 ansat (2015/16 1 ansat).

false false false false true 01/10/2015 30/09/2016 Ingen bistand Dansk Revision Århus Tomsagervej 2 8230 Åbyhøj 218710012016-10-012017-09-30 218710012016-10-012017-09-300 218710012015-10-012016-09-30 218710012016-10-012017-09-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 218710012015-10-012016-09-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 218710012016-10-012017-09-30fsa:RetainedEarningsMember 218710012015-10-012016-09-30fsa:RetainedEarningsMember 218710012017-09-30 218710012016-09-30 iso4217:DKK