S & H AF 7/12 1991 ApS

Kølsenvej 56

8831 Løgstrup


Årsrapport

1. maj 2015 - 30. april 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
28/07/2016
Henrik Lundsgaard
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenS & H AF 7/12 1991 ApS
Kølsenvej 56
8831 Løgstrup
CVR-nr:16276472
Regnskabsår:01/05/2015 - 30/04/2016

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapport for regnskabsåret 1/5 2015 - 30/4 2016 for S & H af 7/12 1991 ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsrapporten et retvisende billede af selskabts aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

 

Betingelserne for fravalg af revision er fortsat opfyldt.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Kølsen, den 28/07/2016

Direktion
Susanne Kam KristensenLedelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet består i erhvervsvirksomhed samt forvaltning af egne midler.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Udviklinge i aktiviteter og økonomiske forhold anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste regnskabsår.

 

Resultatopgørelse

Selskabet har sammendraget visse poster i resultatopgørelsen og i stedet indført posten "Bruttofortjeneste".

 

Som indtægtskriterie anvendes faktureringskriteriet.

 

Skat af årets resultat omfatter beregnet selskabsskat af regnskabsårets skattepligtige indkomst.

 

Balance

Værdipapirer i form af børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi.

 

På statustidspunktet påhviler der ikke selskabet udskudt skat.

 

Gældsposter måles til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. maj 2015 - 30. apr 2016

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Bruttoresultat -1.936 46.560
Personaleomkostninger 0 0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0 0
Resultat af ordinær primær drift -1.936 46.560
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 0 0
Andre finansielle indtægter 265.047 38.282
Nedskrivning af finansielle aktiver 0 0
Øvrige finansielle omkostninger -37.853 -88.572
Ordinært resultat før skat 225.258 -3.730
Skat af årets resultat 1 -57.970 -19.740
Årets resultat 167.288 -23.470
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0 0
Overført resultat 167.288 -23.470
I alt 167.288 -23.470

Balance 30. april 2016

Aktiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Fremstillede varer og handelsvarer 69.680 72.560
Varebeholdninger i alt 69.680 72.560
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 18.500 12.500
Andre tilgodehavender 0 40.000
Tilgodehavender i alt 18.500 52.500
Andre værdipapirer og kapitalandele 1.133.964 901.554
Værdipapirer og kapitalandele i alt 1.133.964 901.554
Likvide beholdninger 10.058 80.101
Omsætningsaktiver i alt 1.232.202 1.106.715
Aktiver i alt 1.232.202 1.106.715

Balance 30. april 2016

Passiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Registreret kapital mv. 200.000 200.000
Overført resultat 971.607 804.319
Egenkapital i alt 2 1.171.607 1.004.319
Skyldig selskabsskat 55.820 97.202
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 4.775 5.194
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 60.595 102.396
Gældsforpligtelser i alt 60.595 102.396
Passiver i alt 1.232.202 1.106.715

Noter

1. Skat af årets resultat

  2015/16 2014/15
  kr. kr.
Aktuel skat 57.970 19.740
Ændring af udskudt skat 0 0
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  57.970 19.740

 

2. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 200.000 0 804.319 0 1.004.319
Udloddet ordinært udbytte 0 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 167.288 0 167.288
Egenkapital ultimo 200.000 0 971.607 0 1.171.607

 

false false false false true 01/05/2014 30/04/2015 Ingen bistand Henrik Lundsgaard Kølsenvej 56 8831 Løgstrup 162764722015-05-012016-04-30 162764722015-05-012016-04-300 162764722014-05-012015-04-30 162764722015-05-012016-04-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 162764722014-05-012015-04-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 162764722015-05-012016-04-30fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 162764722014-05-012015-04-30fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 162764722015-05-012016-04-30fsa:RetainedEarningsMember 162764722014-05-012015-04-30fsa:RetainedEarningsMember 162764722016-04-30 162764722015-04-30 iso4217:DKK