VESTEGNENS RENGØRINGSSERVICE ApS

Årsrapport

1. januar 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
19/05/2015
Steen Christensen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenVESTEGNENS RENGØRINGSSERVICE ApS
Tinghøjvej 5
3650 Ølstykke
CVR-nr:35816542
Regnskabsår:01/01/2014 - 31/12/2014
RevisorREVISIONSFIRMAET CHRISTIAN DANIELSEN. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Egegårdsvej 39, 1 null
Rødovre
DK Danmark
CVR-nr:16953199
P-enhed:1001191331

Ledelsespåtegning

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar – 31. december 2014 for Vestegnens Rengøringsservice ApS.

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling og pengestrømme samt resultatet. Samtidig er det min opfattelse, at ledelsesbe-retningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

 

Selskabet har fravalgt revision. Ledelsen kan erklære, at kravene til fravalg af revision er opfyldt.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Ølstykke, den 11/05/2015

Direktion
Steen Juul Christensen
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejerne i Vestegnens Rengøringsservice ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Vestegnens Rengøringsservice ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Rødovre, 11/05/2015Christian Danielsen
Registreret revisor
REVISIONSFIRMAET CHRISTIAN DANIELSEN. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabet driver rengøringsvirksomhed.

Kapitaltab

Selskabet har tabt anpartskapitalen og er således omfattet af selskabslovens regler om kapitaltab. Ledelsen er opmærksom herpå.

 

Der er foretaget rationaliseringer og besparelser og på denne baggrund vurderer ledelsen, at fortsat drift er forsvarlig.

 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

Årsregnskabet for Vestegnens Rengøringsservice ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregn-skabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

 

Eftersom 2014 er selskabets første regnskabsår, er der ikke anført sammenligningstal.

 

Konkurrencemæssige vilkår

Selskabet er aktør på et stærkt konkurrencepræget marked. Derfor har selskabets ledelse fundet det påkrævet at anvende årsregnskabslovens § 32, hvorfor omsætning mv. er sammendraget i posten "bruttofortjeneste" i det offentliggjorte årsregnskab.

 

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregu-leringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkost-ninger, herunder af- og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fra-gå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og for-pligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden års-regnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancetidspunktet.

 

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs.

 

Tilgodehavender og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs.

 

Valutakursgevinster og –tab indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, så snart levering og risikoovergang til køber har fundet sted.

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter enhver omkostning, der ikke er direkte afledt af nettoomsæt-ningen.

 

Småanskaffelser under kr. 12.600 straksafskrives.

 

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og sociale bidrag.

 

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renter af gæld.

 

Selskabsskat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat samt forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatop-gørelsen.

 

Skatter vedrørende tidligere år indregnes ligeledes i resultatopgørelsen.

 

Selskabsskat afsættes med 24,5% af årets skattepligtige indkomst.

 

Udskudt skat beregnes som 22% af skattemæssige merafskrivninger. Negativ udskudt skat indreg-nes ikke som aktiv.

Balance

 

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen af aktivet.

 

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede levetid, som er 5 år .

 

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskriv-ninger.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen af aktivet.

 

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede levetid, som er 5 år .

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. I det omfang det skønnes nødvendigt, nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

 

Selskabsskat

Selskabsskat afsættes med 24,5% af årets skattepligtige indkomst.

 

Udskudt skat beregnes som 22% af skattemæssige merafskrivninger. Negativ udskudt skat indreg-nes ikke som aktiv.

 

Gæld og forpligtelser

Al gæld og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til nominel restgæld.

 

Eventualforpligtelser

Eventualforpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne. En forpligtelse, der eksisterer på balancedagen, men hvor det ikke er muligt at opgøre størrelsen af forpligtelsen, anses for en eventualforpligtelse.

Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014

Note 2014 -
kr. kr.
Bruttoresultat 1.658.979
Personaleomkostninger 1 -1.667.371
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -109.000
Resultat af ordinær primær drift -117.392
Andre finansielle indtægter -16.717
Ordinært resultat før skat -134.109
Ekstraordinært resultat før skat -134.109
Skat af årets resultat 2 27.500
Årets resultat -106.609
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -106.609
I alt -106.609

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2014 -
kr. kr.
Goodwill 400.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt 3 400.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 36.000
Materielle anlægsaktiver i alt 4 36.000
Deposita 11.525
Finansielle anlægsaktiver i alt 11.525
Anlægsaktiver i alt 447.525
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 478.270
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 3.795
Andre tilgodehavender 13.883
Periodeafgrænsningsposter 21.626
Tilgodehavender i alt 517.574
Likvide beholdninger 4.028
Omsætningsaktiver i alt 521.602
Aktiver i alt 969.127

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2014 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000
Overført resultat -93.913
Egenkapital i alt 5 -43.913
Hensættelse til udskudt skat 82.500
Hensatte forpligtelser i alt 82.500
Gæld til banker 98.144
Leverandører af varer og tjenesteydelser 519.310
Anden gæld 313.086
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 930.540
Gældsforpligtelser i alt 930.540
Passiver i alt 969.127

Noter

1. Personaleomkostninger

  2014
  kr.
Løn og gager 1.388.220
Regulering af feriepengeforpligtelse 22.000
Lønrefusioner -23.515
Honorarer 114.762
Pensionsbidrag 79.329
Skattefri godtgørelser 65.734
Andre omkostninger til social sikring 20.841
  1.667.371

2. Skat af årets resultat

  2014
  kr.
Ændring af udskudt skat -27.500
  -27.500

3. Immaterielle anlægsaktiver i alt

  Goodwill
  kr.
Kostpris primo 0
Tilgang 500.000
Afgang 0
Kostpris ultimo 500.000
   
Af- og nedskrivning primo 0
Årets afskrivning 100.000
Af- og nedskrivning ultimo 100.000
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 400.000

4. Materielle anlægsaktiver i alt

   

  Andre Anlæg mv.
  kr.
Kostpris primo 0
Tilgang 45.000
Afgang 0
Kostpris ultimo 45.000
 
Af- og nedskrivning primo 0
Årets afskrivning 9.000
Tilbageførsel ved afgang 0
Af- og nedskrivning ultimo 9.000
 
Regnskabsmæssig værdi ultimo 36.000

5. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Overkurs ved emission Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 0 0 0 0 0
Selskabsstiftelse 50.000 12.696 0 0 62.696
Årets resultat 0 -12.696 -93.913 0 -106.609
Egenkapital ultimo 50.000 0 -93.913 0 -43.913

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Som følge af sambeskatning hæfter selskabet solidarisk med sin tilknyttede virksomhed for koncernens skatter.

 

Herudover påhviler der ikke selskabet kautions-, garanti-, veksel-, pensions-, eller andre forplig-telser udover hvad der fremgår af årsrapporten.

 

Selskabet har ikke foretaget pantsætninger.

Andre erklæringer uden sikkerhed Christian Danielsen Egegårdsvej 39c 2610 Rødovre 358165422014-01-012014-12-31 358165422014-01-012014-12-311 358165422014-01-012014-12-310 358165422014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 358165422014-12-31 iso4217:DKK