CARL NIELSENS EFTF. A/S

Industrileddet 6

4000 Roskilde


Årsrapport

1. oktober 2017 - 30. september 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
10/12/2018
Johnny Pedersen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenCARL NIELSENS EFTF. A/S
Industrileddet 6
4000 Roskilde
Telefonnummer:46384444
Fax:46385500
CVR-nr:17910701
Regnskabsår:01/10/2017 - 30/09/2018
BankforbindelseSpar Nord A/S
RevisorIGM REVISION V/IBEN GREEN MADSEN
Hovedvejen 4 B
4000 Roskilde
DK Danmark
CVR-nr:52886252
P-enhed:1008543298

Ledelsespåtegning

Direktionen og bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Carl Nielsens Eftf. A/S for regnskabsåret 1. oktober 2017 – 30. september 2018.

 

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 30. september 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2017 – 30. september 2018.

 

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Roskilde, den 10/12/2018

Direktion
Johnny PedersenBestyrelse
Johnny Pedersen
Helle Malia Pedersen
Heidi Stokholm

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Carl Nielsens Eftf. A/S

Jeg har opstillet årsregnskabet for Carl Nielsens Eftf. A/S for regnskabsåret 1. oktober 2017 – 30. september 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Jeg har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principperne vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er jeg ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet mig til brug for at opstille årsregnskabet. Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Roskilde, 10/12/2018Iben Green Madsen , mne6154
Registreret revisor
IGM REVISION V/IBEN GREEN MADSEN
CVR: 52886252

Ledelsesberetning

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet består i udførelse af VVS-entrepriser på baggrund af afgivne tilbud samt servicering og reparation af fjernvarme m.v.

 

Udviklingen i økonomiske aktiviteter og forhold

Selskabets ledelse anser årets resultat for tilfredsstillende.

 

Selskabets ledelse forventer et fortsat positivt resultat for det kommende år.

 

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet betydningsfulde hændelser, som efter ledelsens skøn væsentlig vil kunne forrykke selskabets økonomiske stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

 

Rapporteringsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

 

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af varer og ydelser indgår i nettoomsætningen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til reklame, administration, lokaler, ydelser på leasingkontrakter m.v.

 

Bruttofortjeneste

Posterne nettoomsætning til og med andre eksterne omkostninger er med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til en post benævnt bruttofortjeneste.

 

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager incl. feriepenge, pensioner, sociale omkostninger, andre personaleomkostninger samt lønrefusioner.

 

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter- og omkostninger samt aktieudbytter.

 

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst, årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser.

 

Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte på egenkapitalen.

 

Moderselskabet og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).

 

Balance

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris.

 

Grunde og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

 

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceret med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

 

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til brug. Indirekte produktionsomkostninger og låneomkostninger indregnes ikke i kostprisen.

 

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

 

Bygninger                                                                               50 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar                            3 – 5 år

 

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

 

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i associerede virksomheder måles til kostpris. Hvis der er indikation på nedskrivningsbehov, foretages nedskrivningstest. Hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavende hos associeret virksomhed er udlån uden en fastlagt afdragsprofil, men lånet tilbagebetales i takt med den associerede virksomheds likvidtetsoverskud.

 

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

 

Hvis dette er tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi.

 

Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, vurderes aktiverne samlet i den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi.

 

Hovedkontorejendomme og andre aktiver, hvor det ikke er muligt at opgøre nogen selvstændig kapitalværdi, da aktivet i sig selv ikke genererer fremtidige pengestrømme, vurderes for nedskrivningsbehov sammen med den gruppe af aktiver, hvortil de kan henføres.

 

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet eller til nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.

 

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes ved salg i normal drift med fradrag af salgs- og færdiggørelsesomkostninger. Nettorealisationsværdien opgøres under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

 

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelses-omkostninger.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer fra tidligere år.

 

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

 

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster, samt for betalte acontoskatter.

 

Hensættelse til udskudt skat beregnes med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser og som hverken påvirker resultat eller den skattepligtige indkomst, samt midlertidige forskelle på ikke-afskrivningsberettiget goodwill.

 

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

 

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. okt. 2017 - 30. sep. 2018

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 3.058.401 2.948.891
Personaleomkostninger 1 -2.571.723 -2.470.569
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -139.628 -149.403
Resultat af ordinær primær drift 347.050 328.919
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 27.282 44.086
Andre finansielle indtægter 936 464
Øvrige finansielle omkostninger -8.442 -2.582
Ordinært resultat før skat 366.826 370.887
Skat af årets resultat -80.963 -81.784
Årets resultat 285.863 289.103
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 250.000 250.000
Overført resultat 35.863 39.103
I alt 285.863 289.103

Balance 30. september 2018

Aktiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Grunde og bygninger 2.509.854 998.663
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 576.405 423.420
Materielle anlægsaktiver i alt 3.086.259 1.422.083
Kapitalandele i associerede virksomheder 40.000 40.000
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 179.366 1.057.500
Andre værdipapirer og kapitalandele 250 250
Finansielle anlægsaktiver i alt 2 219.616 1.097.750
Anlægsaktiver i alt 3.305.875 2.519.833
Råvarer og hjælpematerialer 245.760 273.872
Varebeholdninger i alt 245.760 273.872
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 772.491 884.525
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 27.282 88.742
Periodeafgrænsningsposter 56.887 69.916
Tilgodehavender i alt 856.660 1.043.183
Likvide beholdninger 101.598 400.441
Omsætningsaktiver i alt 1.204.018 1.717.496
Aktiver i alt 4.509.893 4.237.329

Balance 30. september 2018

Passiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Registreret kapital mv. 3 500.000 500.000
Overført resultat 1.527.212 1.491.349
Forslag til udbytte 250.000 250.000
Egenkapital i alt 2.277.212 2.241.349
Hensættelse til udskudt skat 25.266 15.784
Hensatte forpligtelser i alt 25.266 15.784
Gæld til banker 194.332 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 175.577 183.425
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 1.289.632 1.176.699
Skyldig selskabsskat 71.481 69.707
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 476.393 550.365
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.207.415 1.980.196
Gældsforpligtelser i alt 2.207.415 1.980.196
Passiver i alt 4.509.893 4.237.329

Egenkapitalopgørelse 1. okt. 2017 - 30. sep. 2018

Registreret kapital mv. Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 500.000 1.491.349 250.000 2.241.349
Betalt udbytte 0 0 -250.000 -250.000
Årets resultat 0 35.863 250.000 285.863
Egenkapital, ultimo 500.000 1.527.212 250.000 2.277.212

Noter

1. Personaleomkostninger

  2017/18 2016/17
  kr. kr.
Løn og gager m.v. 2.249.333 2.182.893
Pensionsbidrag 273.548 241.571
Andre omkostninger til social sikring 30.808 32.319
Øvrige personaleomkostninger 18.034 13.786
  2.571.723 2.470.569

2. Finansielle anlægsaktiver i alt

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

 

Navn, retsform og hjemsted Ejerandel Egenkapital Årets resultat
PL Ejendomme ApS, Roskilde 50% 428.491 47.149

3. Registreret kapital mv.

Aktiekapitalen består af 500 aktier á 1.000 kr. Aktierne er ikke opdelt i klasser.

Selskabets aktiekapital er uændret de seneste 5 år.

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet hæfter solidarisk med administrationsselskabet JP Holding 2013 ApS for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for visse eventuelle kildeskatter som udbytteskat og royaltyskat.

 

Selskabet har indgået leasingaftaler af driftsmidler og inventar. Restforpligtelsen inkl. restværdi efter endt leasingperiode udgør t.kr. 260. Restløbetiden er 30 måneder.

 

Herudover har selskabet ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser udover normale branchemæssige forpligtelser.

5. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

 

JP Holding 2013 ApS, Industrileddet 6, Svogerslev, 4000 Roskilde, CVR-nr. 34 90 17 24.

6. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2017/18 2016/17
Gennemsnitligt antal ansatte 6 5
false false false false true 01/10/2016 30/09/2017 Andre erklæringer uden sikkerhed Iben Green Madsen Hovedvejen 4 B 4000 Roskilde 179107012017-10-012018-09-30 179107012017-10-012018-09-301 179107012017-10-012018-09-300 179107012017-10-012018-09-300 179107012017-10-012018-09-301 179107012017-10-012018-09-302 179107012017-10-012018-09-302 179107012016-10-012017-09-30 179107012017-10-012018-09-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 179107012016-10-012017-09-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 179107012017-10-012018-09-30fsa:RetainedEarningsMember 179107012016-10-012017-09-30fsa:RetainedEarningsMember 179107012018-09-30 179107012017-09-30 179107012017-10-01fsa:ContributedCapitalMember 179107012017-10-01fsa:RetainedEarningsMember 179107012017-10-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 179107012017-10-01 179107012017-10-012018-09-30fsa:ContributedCapitalMember 179107012017-10-012018-09-30fsa:RetainedEarningsMember 179107012017-10-012018-09-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 179107012018-09-30fsa:ContributedCapitalMember 179107012018-09-30fsa:RetainedEarningsMember 179107012018-09-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK