ØSTERGAARD FILTER ApS

Årsrapport

1. januar 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
28/05/2015
Niels Jesper Østergaard Hansen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenØSTERGAARD FILTER ApS
Barmosevej 27
4760 Vordingborg
Telefonnummer:55346915
CVR-nr:11953905
Regnskabsår:01/01/2014 - 31/12/2014
RevisorFREJ REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
Fulbyvej 15
Sorø
DK Danmark
CVR-nr:34351961
P-enhed:1017498319

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2014 for Østergård Filter ApS.

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014.

 

Betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Ndr. Vindinge, den 28/05/2015

Direktion
Niels Jesper Østergaard Hansen

Ria Birgitte Østergaard Hansen
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til Kapitalejerne i Østergård Filter ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for ovennævnte selskab for regnskabsåret 2014 på grundlag af
selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.
Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle
oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante etiske krav for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.
Årsregnskabet, samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Sorø, 28/05/2015Hakon Dahm Spliid
Statsautoriseret Revisor
FREJ REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Årsrapporten for selskabet for 2014 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens

bestemmelser for klasse B-virksomheder.

 

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

 

Den anvendte regnskabspraksis generelt og for relevante poster er følgende:

 

Generelt

Indregning

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes

værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde

virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå

virksomheden, og forpligtelserne kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og

forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden

årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

 

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Omsætningen er sammendraget med omkostninger i overensstemmelse med årsregnskabslovens §32.

 

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Råvarer og hjælpematerialer omfatter kostpris for årets solgte varer og varer medgået til produktionen i året.

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration,

lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

 

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører

regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og – omkostninger.

 

Skat af årets resultat

Årets skat, består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen

med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan

henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Balancen

 

Materielle anlægsaktiver
Produktionsanlæg og maskiner måles til kostpris, med fradrag for akkumulerede afskrivninger.

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Produktionsanlæg og maskiner                 4 – 8 år

 

Aktiver med en kostpris under 12.600 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

 

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabs- mæssige værdi.

 

Fortjeneste eller tab ved afhændelsen af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris reduceret med salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

 

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

 

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere.

 

Kostprisen for råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkost- ninger. Kostprisen for fremstillede færdigvarer omfatter omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og direkte løn. Der indregnes ikke indirekte produktionsomkostninger i kostprisen.

 

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørel- sesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af hensættelse til tabsrisici, opgjort på grundlag af en individuel vurdering af debitorerne.

 

Udbytte

Forslag til udbytte, som forventes udbetalt, indregnes som en gældsforpligtelse.

 

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem

regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den

planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,

måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser indenfor samme juridiske skatteenhed.

Eventuelle nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

 

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014

Note 2014 2013
kr. kr.
Bruttoresultat 351.855 387.133
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -5.760 -5.760
Resultat af ordinær primær drift 346.095 381.373
Øvrige finansielle omkostninger -18.309 -20.973
Ordinært resultat før skat 327.786 360.400
Ekstraordinært resultat før skat 327.786 360.400
Skat af årets resultat -80.801 -90.751
Årets resultat 246.985 269.649
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 99.800 96.600
Overført resultat 147.185 173.049
I alt 246.985 269.649

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Produktionsanlæg og maskiner 61.581 67.341
Materielle anlægsaktiver i alt 61.581 67.341
Anlægsaktiver i alt 61.581 67.341
Varer under fremstilling 834.350 791.735
Varebeholdninger i alt 834.350 791.735
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 520.735 547.520
Andre tilgodehavender 3.900 184.784
Tilgodehavender i alt 524.635 732.304
Likvide beholdninger 925.325 534.799
Omsætningsaktiver i alt 2.284.310 2.058.838
Aktiver i alt 2.345.891 2.126.179

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 935.148 787.963
Egenkapital i alt 1 1.060.148 912.963
Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.103.159 1.020.883
Skyldig selskabsskat 46.313 64.798
Anden gæld 0 1
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 29.366 30.934
Periodeafgrænsningsposter 7.105 0
Forslag til udbytte for regnskabsåret 99.800 96.600
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.285.743 1.213.216
Gældsforpligtelser i alt 1.285.743 1.213.216
Passiver i alt 2.345.891 2.126.179

Noter

1. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Overført resultat Ialt
  kr. kr. kr.
Saldo primo 125.000 787.963 912.963
Årets resultat 0 147.185 147.185
Egenkapital ultimo 125.000 935.148 1.060.148

 

 

Selskabskapitalen har ikke været ændret siden stiftelsen.

2. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets formål er produktion og salg af alle former for aktive kulfiltre og luftrensere til kørende materiel, handel samt alle andre aktiviteter, der står naturligt i forbindelse hermed.

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

01/01/2013 31/12/2013 Andre erklæringer uden sikkerhed Jane Rode Fulbyvej 15 4180 Sorø 119539052014-01-012014-12-31 119539052014-01-012014-12-311 119539052014-01-012014-12-310 119539052014-01-012014-12-311 119539052013-01-012013-12-31 119539052014-01-012014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 119539052013-01-012013-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 119539052014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 119539052013-01-012013-12-31fsa:RetainedEarningsMember 119539052014-12-31 119539052013-12-31 iso4217:DKK