DIN LOKALE TØMRER"SØNDERSIGHUSET" ApS

Ørumvej 105

9700 Brønderslev


Årsrapport

1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31/05/2018
Preben Møgelmose
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenDIN LOKALE TØMRER"SØNDERSIGHUSET" ApS
Ørumvej 105
9700 Brønderslev
Telefonnummer:98835822
Fax:98811557
CVR-nr:30498429
Regnskabsår:01/01/2017 - 31/12/2017
BankforbindelseDanske Bank
Nygade 2
9700 Brænderslev

Ledelsespåtegning

Direktionen aflægger hermed årsregnskabet for 1. januar  2017 til 31.december 2017, for ”Din lokale Tømrer Søndersighuset ApS”

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31.12.2017 samt resultat af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar  til 31. december 2017.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 

 


Brønderslev, den 31/05/2018

Direktion
John Sørensen
DirektørLedelsesberetning

Hovedaktiviteter
....
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
.....
Begivenheder efter regnskabets afslutning
.....
 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven og anerkendt regnskabspraksis. Årsrapporten er aflagt efter reglerne for klasse B virksomheder.
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægtskriterium
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt realiserede og urealiserede kursreguleringer på transaktioner i fremmed valuta

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultat- opgørelsen med  den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der vurderes til:
Driftsmateriel og inventar, 3 – 7 år

Afskrivning på anlægsaktiver påbegyndes når de tages i brug. Aktiver med en kostpris på ikke over kr. 12.300 indregnes som omkostning i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO metoden eller nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.

Udskudt skat
Udskudt skat indregnes i balancen på grundlag af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs-mæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Den udskudte skat beregnes med gældende skattesats.

Udskudt skatteaktiv indregnes i balancen til den værdi, det forventes at kunne realiseres til.

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser indregnes på stiftelsestidspunktet til kostpris. Efterfølgende måles gældsforpligtelser til amortiseret kostpris, hvilket for kortfristede gældsforpligtelser og variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til nominel gæld.

Fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutadifferencer indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostningernvendt regnskabspraksis

 

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Note 2017 2016
kr. kr.
Bruttoresultat 616.806 668.827
Distributionsomkostninger -369.915 -348.473
Administrationsomkostninger -101.311 -65.197
Andre driftsomkostninger -187.899 -224.730
Resultat af ordinær primær drift -42.319 30.427
Øvrige finansielle omkostninger -15.259 -12.180
Ordinært resultat før skat -57.578 18.247
Skat af årets resultat 4.915 1.409
Årets resultat -52.663 19.656
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -52.663 19.656
I alt -52.663 19.656

Balance 31. december 2017

Aktiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Grunde og bygninger 5.279 5.279
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 300.322 340.322
Materielle anlægsaktiver i alt 305.601 345.601
Anlægsaktiver i alt 305.601 345.601
Råvarer og hjælpematerialer 97.355 10.000
Varebeholdninger i alt 97.355 10.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 141.159 148.330
Tilgodehavende skat 34.761 29.846
Andre tilgodehavender 125.000 125.000
Tilgodehavender i alt 300.920 303.176
Omsætningsaktiver i alt 398.275 313.176
Aktiver i alt 703.876 658.777

Balance 31. december 2017

Passiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 258.051 310.714
Egenkapital i alt 383.051 435.714
Gæld til banker 95.263 40.559
Leverandører af varer og tjenesteydelser 13.843 31.420
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 211.719 151.084
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 320.825 223.063
Gældsforpligtelser i alt 320.825 223.063
Passiver i alt 703.876 658.777
false false false false true 01/01/2016 31/12/2016 Ingen bistand Preben Møgelmose Bredgade 153 9700 304984292017-01-012017-12-31 304984292017-01-012017-12-310 304984292016-01-012016-12-31 304984292017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 304984292016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 304984292017-12-31 304984292016-12-31 iso4217:DKK