SNEDKERMESTER MICK KJØLLER ANDERSEN ApS

Spraglehøjvej 2

4040 Jyllinge


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
21/06/2017
Henrik Wahlstrøm Hansen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenSNEDKERMESTER MICK KJØLLER ANDERSEN ApS
Spraglehøjvej 2
4040 Jyllinge
Telefonnummer:46733974
CVR-nr:25160827
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016
BankforbindelseSpar Nord Bank
Jyllnge Centeret 23
4040 Jyllinge
DK Danmark

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Snedkermester Mick K. Andersen ApS og indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.    
    
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.    
    
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.


Jyllinge, den 21/06/2017

Direktion
Mick Kjøller Andersen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet har fravalgt revision for det kommende regnskabsår

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er primært håndværk indefor byggebranchen, og henvender sig til et bredt udsnit af virksomheder og private.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet kom ud af regnskabsåret med et underskud på -17 tkr. hvilket var utilfredsstilllende og skyldtes primært manglende omsætning i hele regnskabsåret. Egenkapitalen faldt til 113 tkr. I 2017 forventes der en indtjening der igen kan give et positivt resultat på bundlinien.       

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er efter ledelsens skøn ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets slutning, som væsentligt vil kunne forrykke selskabets økonomiske stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Snedkermester Mick K. Andersen ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.      
      
Generelt om indregning og måling:      
Indtægter og udgifter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser.     
Aktiver og forpligtelser måles principielt til kostpris, eller til dagsværdi, hvis denne værdi er lavere end kostprisen.     
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser i henhold til de beskrevne regnskabsprincipper for de enkelte regnskabsposter.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning:      
Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.     
      
Andre driftsindtægter og omkostninger:      
Andre driftsindtægter og omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter.     
      
Andre eksterne omkostninger:      
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til lokaler, salg, administration, autodrift mv.     
      
Finansielle poster:      
Finansielle poster omfatter renteindtægter, renteudgifter, realiserede og urealiserede kursgevinster og tab på værdipapirer, gæld, valutakursgevinster og tab, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse vedrørende acontoskatteordningen.

 

Skat af årets resultat:      
Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster. Skatten består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat. Årets skat og udskudt skat er afsat med 22%.

Balance

Immaterielle og materielle anlægsaktiver:      
Immaterielle og materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstider efter følgende principper:     
                                  Inventar         20% p. a.  
                                  Automobiler  20% p. a.  
      
Småanskaffelser udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret efter skattemæssige principper.     
      
Leasingkontrakter:      
Alle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing, og leasingydelserne medregnes i resultatopgørelsen.     
Selskabets samlede leasingforpligtelse vedrørende operationel leasing oplyses under eventualposter.     
      
Tilgodehavender:      
Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.     
      
Igangværende arbejder:      
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgspris efter produktionskriteriet, og værdien er medtaget under tilgodehavender.     
      
Periodeafgrænsningsposter:      
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Udbytte:      
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.     
      
Gæld:      
Gæld måles til den nominelle værdi på balancedagen.     
Prioritetsgæld måles til amortiseret kostpris, som svarer til den nominelle restgæld for kontantlån, medens obligationslån optages til lånets underliggende kontantværdi reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af kurstabet på låneoptagelsestidspunktet.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Nettoomsætning 495.384 423.409
Vareforbrug -172.903 -324.926
Bruttoresultat 322.481 98.483
     Lønninger -213.370 -75.900
     Pensioner 0
     Andre omkostninger til social sikring 0
     Andre personaleomkostninger 43.243 6.616
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 1 -7.040 -76.183
Andre driftsomkostninger -149.353 -209.928
Resultat af ordinær primær drift -4.039 -256.912
Andre finansielle indtægter 10.075 0
Øvrige finansielle omkostninger -16.090 -17.785
Ordinært resultat før skat -10.054 -274.697
Skat af årets resultat 2 -7.423 59.345
Årets resultat -17.477 -215.352
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -17.477 -215.352
I alt -17.477 -215.352

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Investeringsejendomme 0 614.498
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 207.428 214.467
Materielle anlægsaktiver i alt 207.428 828.965
Anlægsaktiver i alt 207.428 828.965
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0
Udskudte skatteaktiver 97.430 104.853
Andre tilgodehavender 0 31.166
Tilgodehavender i alt 97.430 136.019
Likvide beholdninger 95.410 83.122
Omsætningsaktiver i alt 192.840 219.141
Aktiver i alt 400.268 1.048.106

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat -11.965 5.511
Egenkapital i alt 113.035 130.511
Gæld til banker 0 220.180
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0 220.180
Skyldig selskabsskat 0 3.108
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 42.589 2.775
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 244.644 691.532
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 287.233 697.415
Gældsforpligtelser i alt 287.233 917.595
Passiver i alt 400.268 1.048.106

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Registreret kapital mv. Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 125.000 5.512 0 130.512
Betalt udbytte 0 0 0 0
Årets resultat 0 -17.477 0 -17.477
Egenkapital, ultimo 125.000 -11.965 0 113.035

Noter

1. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

  2016 2015
  kr. kr.
Bygninger 0 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar -7.040 -76.183

Avance ved salg af materielle anlægsaktiver

0 0
  -7.040 -76.183

 

2. Skat af årets resultat

  2016 2015
  kr. kr.
Aktuel skat 0 0
Ændring af udskudt skat 7.423 -59.345
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  7.423 -59.345

 

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ingen eventualforpligtelser

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke herudover foretaget pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

5. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

 

Mick Kjøller Andersen, Spraglehøjvej 2, 4040 Jyllinge, Roskilde Kommune, 100% ejerandel

 

false false false false true 01/01/2015 31/12/2015 Ingen bistand Henrik Hansen Falkevej 1 4040 Jyllinge 251608272016-01-012016-12-31 251608272016-01-012016-12-310 251608272015-01-012015-12-31 251608272016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 251608272015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 251608272016-12-31 251608272015-12-31 251608272016-01-01fsa:ContributedCapitalMember 251608272016-01-01fsa:RetainedEarningsMember 251608272016-01-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 251608272016-01-01 251608272016-01-012016-12-31fsa:ContributedCapitalMember 251608272016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 251608272016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 251608272016-12-31fsa:ContributedCapitalMember 251608272016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 251608272016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK