SPQR Holding ApS

Meterbuen 41

2740 Skovlunde


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
06/06/2017
Kasper Damgaard Hansen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenSPQR Holding ApS
Meterbuen 41
2740 Skovlunde
CVR-nr:36458852
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016

Ledelsespåtegning

Direktionen har aflagt årsrapport for 2016. Årsrapporten er behandlet og                            
vedtaget dags dato.                            
                            
Der er vor opfattelse, at årsrapporten er aflagt efter lovgivningens krav og kravene i                             
henhold til danske regnskabsvejledninger. Vi anser den valgte regnskabspraksis for                            
hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsrapporten                            
giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den                            
finansielle stilling, samt resultatet.                            
                            
                            
Direktionen er fortsat af den opfattelse, at betingelserne for at undlade revision er opfyldt.                            
                           


Skovlunde, den 06/06/2017

Direktion
Kasper Damgaard Hansen
DirektørLedelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabet har i året drevet virksomhed med pengeudlån og dermed beslægtet virksomhed.                            

                            
                                                       
Usædvanlige forhold                            
                            
Ingen                            
                            
Usikkerhed ved indregning eller måling                            
                            
Ingen                            
                            
                           

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet er stiftet pr. 27.11.2014                           
                            
Årets resultat udgør kr.                    0       
                            
Egenkapitalen pr.  31.12.2016 sammensætter sig således:                            
                            
Anpartskapital                    120.000        
Overført resultat                            0      
Andre reserver                               0        
                                            120.000       
                            
Årets resultat anses for at være tilfredsstillende.   

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er efter regnskabsårets udløb sket salg af datterselskabet Aurum Justitia ApS til 3. mand.

 

Der er fra regnskabsårets afslutning og frem til i dag ikke indtruffet begivenheder, der forrykker billedet af selskabets resultat for året 2016 og den økonomiske stilling pr. 31. december 2016.                            
                             
                            
Forventet udvikling                            
                            
Ledelsen ser positivt på fremtiden.       


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt


Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.                            
                            
Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.                            
                            
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.                            
                            
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.                            
                            
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.                            
                            
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger med de beløb, der vedrører regnskabsåret, herunder afskrivninger og nedskrivninger.                            
                            
Omregning af fremmed valuta                            
                            
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs.                            
Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.                            
                            
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster. For andre poster i balancen benyttes transaktionsdagens kurs.                            
                            
                           

Resultatopgørelse


Bruttofortjeneste/tab                            
Bruttoresultat omfatter nettoomsætning, andre driftsindtægter, andre eksterne omkostninger                            
                            
Finansielle poster                            
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der                             
vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger,                            
finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab                             
vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån                             
samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.                            
                             
                            
Ekstraordinære indtægter og omkostninger    
                        
Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som                             
hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som                            
ikke forventes at være af tilbagevendende karakter.                            
                            
                            
Skat af årets resultat          
                 
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.                             
                           

Balance

Aktiver

                            
Tilgodehavender                            
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.                            
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.           

 

                            
Periodeafgrænsningsposter    
                        
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.                            
                            
                            
Udbytte                             
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.                             
Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamling.                            
                            
                            
Skyldig skat og udskudt skat                            
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.                            
                            
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier og aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.                            
                            
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.                            
                            
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.                            
    
                            
Gældsforpligtelser                            
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved  anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.                            
                            
                            
Gæld iøvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.           

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2014/15
kr. kr.
Bruttoresultat 0 0
Resultat af ordinær primær drift 0 0
Ordinært resultat før skat 0 0
Skat af årets resultat 1 0 0
Årets resultat 0 0
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 0
I alt 0

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2014/15
kr. kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 300.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 300.000
Anlægsaktiver i alt 300.000
Andre tilgodehavender 120.000 120.000
Tilgodehavender i alt 120.000 120.000
Omsætningsaktiver i alt 120.000 120.000
Aktiver i alt 420.000 120.000

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2014/15
kr. kr.
Registreret kapital mv. 120.000 120.000
Overført resultat 0 0
Egenkapital i alt 120.000 120.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 300.000 0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 300.000 0
Gældsforpligtelser i alt 300.000 0
Passiver i alt 420.000 120.000

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Registreret kapital mv. Overført resultat I alt
kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 120.000 0 120.000
Betalt udbytte 0 0 0
Årets resultat 0 0 0
Egenkapital, ultimo 120.000 0 120.000

Udover ovenstående har der ikke været ændringer i selskabets anpartskapital de seneste 5 år.       

Noter

1. Skat af årets resultat

  2016 2014/15
  kr. kr.
Aktuel skat 0 0
Ændring af udskudt skat 0 0
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  0 0

Der er aconto betalt kr. 0 i selskabsskat i året.

 

Den udskudte skat andrager kr.  0.

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen.

3. Oplysning om ejerskab

Nærtstående parter

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse på selskabet er selskabets anpartshaver og selskabets direktør.                        
                           
                        
Alle transaktioner med nærtstående parter sker på markedsbaserede vilkår.                        
                       

false false false false true 27/11/2014 31/12/2015 Ingen bistand Gertrud Nielsen Rytterkær 2 4000 Roskilde 364588522016-01-012016-12-31 364588522016-01-012016-12-310 364588522014-11-272015-12-31 364588522016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 364588522016-12-31 364588522015-12-31 364588522016-01-01fsa:ContributedCapitalMember 364588522016-01-01fsa:RetainedEarningsMember 364588522016-01-01 364588522016-01-012016-12-31fsa:ContributedCapitalMember 364588522016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 364588522016-12-31fsa:ContributedCapitalMember 364588522016-12-31fsa:RetainedEarningsMember iso4217:DKK