RONNY BØRGER ApS

Astridsvej 8

2770 Kastrup


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31/05/2016
Ronny Børger
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenRONNY BØRGER ApS
Astridsvej 8
2770 Kastrup
Telefonnummer:70225215
CVR-nr:29793581
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for01.01.2015 – 31.12.2015 for Ronny Børger ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet efter vor opfattelse giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

 

Ledelsen anser betingelserne i årsregnskabslovens § 135 stk. 1, 2. pkt. for at være opfyldt. Ledelsen har derfor besluttet at foreslå generalforsamlingen, at selskabets årsrapport fremover ikke skal revideres.

 

 Årsrapporten med tilhørende forslag til resultatdisponering indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 

 

 

København, den 31. maj 2016

 

 

 

 

 

Direktionen

 

Ronny Børger

 

 

 

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

 

 

 

 

 

 

 

 


København, den 31/05/2016

Direktion
Ronny BørgerLedelsesberetning

 

 

 

                                                                                                                                                 Ledelsesberetning

 

 

 

Hovedaktivitet

 

Selskabets aktivitet er udførelsen af VVS-arbejde og anden beslægtet virksomhed.

 

 

Udviklingen i selskabets økonomiske aktiviteter og forhold.

 

Selskabet har haft et tilfredsstillende resultat.

Ledelsen forventer et tilfredsstillende resultat for det nye regnskabsår, der vil medføre, at selskabets kapitalforhold vil blive reetableret i løbet af 2-3 år.

 

Årsrapporten er af ledelsen aflagt med fortsat drift for øje.

 

Selskabets ledelse har fravalgt revision.

 

 

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

 

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning af væsentlig betydning for årsrapporten.

 

 

Resultatdisponering

 

Årets resultat udgør ifølge selskabets resultatopgørelse DKK  -62.070 der er til disposition for generalforsamlingen. Beløbet foreslås overført til næste år.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

GENERELT

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i den danske regnskabslovgivning og gældende danske regnskabsstandarder for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til året før og omfatter følgende væsentlige indregningsmetoder og målegrundlag:

 

Generelt om indregning og måling

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdigreguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet og aktivets værdig måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

 

 

VALUTA OG SIKRINGSDEPOTER

 

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

 

 

RESULTATOPGØRELSE

 

Resultatopgørelsen opstilles artsopdelt.

 

 

Nettoomsætning

 

Af særlige konkurrencemæssige hensyn er nettoomsætningen ikke oplyst, men indregnes med vise omkostninger i bruttoresultatet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser.

 

I bruttoresultatet indregnes indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser i henhold til faktureringsprincippet, således at indtægter indregnes i takt med levering.

 

Afskrivninger

 

Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes forventede brugstid. For selskabet r anvendt følgende brugstider:

 

Udlejningsejendomme                                        Afskrives ikke

Driftsmateriel                                                           3-10 år

Immaterielle anlægsaktiver                                    10 år

 

Nyanskaffelser af produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar med kostpris på under DKK.  12.300 pr. stk. indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

 

 

Finansielle poster

 

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, kursregulering af fremmed valuta samt realiserede og urealiserede kursgevinster og – tab på værdipapirer.

 

Endvidere indregnes tillæg/fradrag i forbindelse med afregning af selskabskatten.

 

 

Skatter

 

Årets aktuelle skatter og årets udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen.

 

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte aconto skatter.

 

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver indregnes fuldt ud i balancen med 23,5% for 2015, 24,5 % for 2014 samt 25 % af tidligere år, af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktier og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdig, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

 

 

 

BALANCE

 

Materielle anlægsaktiver

 

Materielle anlægsaktiver indregnes i balancen til kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

 

 

Finansielle anlægsaktiver

 

Finansielle anlægsaktiver optages til kostpris.

 

 

Tilgodehavender

 

Tilgodehavender indregnes til nominel værdi med fradrag for skønnedes tabsrisici efter en individuel vurdering.

 

 

Gældsforpligtelser

 

Gæld optages til pålydende værdi.

 

 

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.
Nettoomsætning 90.966 145.472
Eksterne omkostninger -168.420 -177.474
Bruttoresultat -77.454 -32.002
Personaleomkostninger 1 0 0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 2 -3.656 -15.675
Resultat af ordinær primær drift -81.110 -47.677
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 0 0
Andre finansielle indtægter 0 2
Nedskrivning af finansielle aktiver 0 0
Øvrige finansielle omkostninger -27 -49
Ordinært resultat før skat -81.137 -47.724
Skat af årets resultat 3 19.067 11.692
Årets resultat -62.070 -36.032

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Goodwill 0 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0
Grunde og bygninger 0 0
Produktionsanlæg og maskiner 0 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 10.969 14.625
Materielle anlægsaktiver i alt 4 10.969 14.625
Anlægsaktiver i alt 10.969 10.800
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 48.604 51.450
Tilgodehavende skat 73.415 54.348
Tilgodehavender i alt 122.019 105.798
Likvide beholdninger 39.948 38.269
Omsætningsaktiver i alt 161.967 144.067
Aktiver i alt 172.936 158.692

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Registreret kapital mv. 5 125.000 125.000
Overført resultat -394.187 -332.117
Egenkapital i alt -269.187 -207.117
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 409.063 335.705
Langfristede gældsforpligtelser i alt 409.063 335.705
Leverandører af varer og tjenesteydelser 6.400 6.400
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 26.660 23.704
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 33.060 30.104
Gældsforpligtelser i alt 442.123 365.809
Passiver i alt 172.936 158.692

Noter

1. Personaleomkostninger

  2015 2014
  kr. kr.
Løn og gager 0 0
Pensionsbidrag 0 0
Andre omkostninger til social sikring 0 0
  0 0

 

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

  2015 2014
  kr. kr.
Bygninger 0 0
Produktionsanlæg og maskiner 0 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3656 15675
  3656 15675

3. Skat af årets resultat

  2015 2014
  kr. kr.
Aktuel skat -19.067 -11,692
Ændring af udskudt skat -54.348 -42.656
Regulering vedrørende tidligere år   0
  -73.415 -54.348

 

4. Materielle anlægsaktiver i alt

  Grunde og bygninger Inventar Automobiler
  kr. kr. kr.
Kostpris primo 0 0 45.900
Tilgang 0 0 0
Afgang -0 0 0
Kostpris ultimo 0 0 45.900
       
Opskrivninger primo 0 0 0
Årets opskrivning 0 0 0
Opskrivninger ultimo 0 0 0
       
Af- og nedskrivning primo 0 0 31.275
Årets afskrivning 0 0 3.656
Tilbageførsel ved afgang 0 0 0
Af- og nedskrivning ultimo 0 0 34.931
       
Regnskabsmæssig værdi ultimo 0 0 10.969
 

5. Registreret kapital mv.

Aktie-/anpartskapitalen består af 125aktier a 1000 kr. Aktierne/anparterne er ikke opdelt i klasser.
 

  kr.
Ændringer i aktiekapitalen de seneste fem regnskabsår:  
Aktiekapital 125.000
Tilgang kapitaludvidelse 0
Aktie-/anpartskapital ultimo 125.000

 

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Eventualskatten fremkommer således:

 

Regnskabsmæssig værdi    Skattemæssig værdi           Forskelsværdi

 

Driftsmidler                                              10.969                     10.969                            0         

Varelager                                                           0                              0                              0

I alt                                                                                                                                      0

 

Udskudt skat heraf                                                                                                          0

 

 

Eventualforpligtigelser

 

Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtigelser ud over normale forpligtigelser

 

false false false false true 01/01/2014 31/12/2014 Ingen bistand Tom Kirkegaard Haarlem alle 49, 2791 Dragør Haarlem alle 49, 2791 Dragør 297935812015-01-012015-12-31 297935812015-01-012015-12-310 297935812014-01-012014-12-31 297935812015-12-31 297935812014-12-31 iso4217:DKK