RM ADMINISTRATION ApS

Årsrapport

1. januar 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
21/05/2015
Gert Mikkelsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenRM ADMINISTRATION ApS
Stejlbjerg 5
8543 Hornslet
Telefonnummer:22454090
CVR-nr:15114703
Regnskabsår:01/01/2014 - 31/12/2014
BankforbindelseDanske Bank

Ledelsespåtegning

Vi  har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2014 – 31.12.2014 for

RM Administration Aps

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling og resultatet.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Hornslet, den 12/05/2015

Direktion
Gert Baastrup Mikkelsen

Gustav Jensen


Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har besluttet, at årsrapporten for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter er administration og dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen for tiden 01.01.2014 – 31.12.2014 udviser et resultat på kr. -8.594  mod kr.  -219.837 for tiden 01.1.2013 – 31.12.2013. Balancen viser en egenkapital på kr. 196.281.

 

Årets resultat er som forventet.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdi-reguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

I  balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrap-porten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse

Bruttotab

Bruttotab indeholder nettoomsætning, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger

 

Indtægter ved salg af ydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret. Nettoomsætning måles til dagsværdi og opgøres ekskl. moms og rabatter.

 

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

 

Finansielle poster

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, kursregulering af fremmed valuta samt realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab på værdipapirer.

 

Amortisering af kurstab og låneomkostninger vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser indregnes løbende som finansiel omkostning henholdsvis finansiel indtægt.

 

Skatter

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen.

 

Selskabet er sambeskattet med den danske koncernforbundne virksomhed.

 

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomst. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Balance

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi

med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

 

Nedskrivning til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

 

Egenkapital

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som særlig post under egenkapitalen.

 

Aktuelle og udskudte skatter

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret  for betalte ácontoskatter.

 

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som selskabsskat under tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

 

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser og indregnes i balancen med den gældende skatteprocent. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle, bortset fra virksomhedsovertagelser, er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst.

 

Udskudte skatteaktiver indregnes med en værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

 

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014

Note 2014 2013
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 233.832 -307.745
Personaleomkostninger 1 -243.189 2.073
Resultat af ordinær primær drift -9.357 -305.672
Andre finansielle indtægter 763 12.180
Ordinært resultat før skat -8.594 -293.492
Ekstraordinært resultat før skat -8.594 -293.492
Skat af årets resultat 2 0 73.655
Årets resultat -8.594 -219.837
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 800.000
Overført resultat -8.594 -1.019.837
I alt -8.594 -219.837

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Tilgodehavende skat 0 14.175
Andre tilgodehavender 0 537.576
Tilgodehavender i alt 0 551.751
Likvide beholdninger 412.882 453.124
Omsætningsaktiver i alt 412.882 1.004.875
Aktiver i alt 412.882 1.004.875

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 71.281 79.875
Forslag til udbytte 0 800.000
Egenkapital i alt 3 196.281 1.004.875
Anden gæld 216.601 0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 216.601 0
Gældsforpligtelser i alt 216.601 0
Passiver i alt 412.882 1.004.875

Noter

1. Personaleomkostninger

  2014 2013
  kr. kr.
Lønninger og vederlag 240.000 -3.469
Lønomkostninger 3.189 1.396
  243.189 -2.073

2. Skat af årets resultat

  2014 2013
  kr. kr.
Årets aktuelle skat 0 8.825
Regulering af udskudt skat 0 -82.480
  0 -73.655

3. Egenkapital i alt

  1.1.2014

 Udbetalt

udbytte

Forslag til årets resul-

tatfordeling

31.12.2014
  kr. kr. kr. kr.
Selskabskapital 125.000 0 0 125.000
Overført resultat 79.875 0 -8.594 71.281
Forslag til udbytte 800.000 800.000 0 0
Egenkapital ultimo 1.004.875 800.000 -8.594 196.281
01/01/2013 31/12/2013 Ingen bistand Brandt Revision & Rådgivning Søren Frichs Vej 36 L 8230 Åbyhøj 151147032014-01-012014-12-31 151147032014-01-012014-12-310 151147032014-01-012014-12-311 151147032013-01-012013-12-31 151147032014-01-012014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 151147032013-01-012013-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 151147032014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 151147032013-01-012013-12-31fsa:RetainedEarningsMember 151147032014-12-31 151147032013-12-31 iso4217:DKK