Adaro ApS

Oksevej 2

6330 Padborg


Årsrapport

17. oktober 2016 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
07/06/2018
Montadhar Mahdi
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenAdaro ApS
Oksevej 2
6330 Padborg
e-mailadresse:monty@adaro.dk
CVR-nr:38113240
Regnskabsår:17/10/2016 - 31/12/2017
BankforbindelseDanske Bank
Holmens Kanal 2
1090 København K
DK Danmark

Ledelsesberetning

Ledelsespåtegning er jævnført årsregnskabslovens $ 9a, ikke medtagtet da selsskabet er fritaget for dette med udgangspunkt i, at selsskabet består af et medlem i ledelsen. Selsskabet opfylder kravene for at årsregnskabet ikke er revideret. 
 


Resultatopgørelse 17. okt. 2016 - 31. dec. 2017

Note 2016/17 -
kr. kr.
Vareforbrug -157.432
Andre driftsindtægter 97.232
Bruttoresultat -60.200
Personaleomkostninger -27.500
Resultat af ordinær primær drift -87.700
Nedskrivning af finansielle aktiver -37.720
Ordinært resultat før skat -125.420
Årets resultat -125.420
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0
Overført resultat -125.420
I alt -125.420

Balance 31. december 2017

Aktiver

Note 2016/17 -
kr. kr.
Produktionsanlæg og maskiner 18.000
Materielle anlægsaktiver i alt 18.000
Anlægsaktiver i alt 18.000
Fremstillede varer og handelsvarer 50.000
Varebeholdninger i alt 50.000
Andre tilgodehavender 30.000
Tilgodehavender i alt 30.000
Likvide beholdninger 52.000
Omsætningsaktiver i alt 132.000
Aktiver i alt 150.000

Balance 31. december 2017

Passiver

Note 2016/17 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000
Egenkapital i alt 50.000
Konvertible og udbyttegivende gældsbreve 100.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt 100.000
Gældsforpligtelser i alt 100.000
Passiver i alt 150.000

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed Ingen bistand Montadhar Mahdi Oksevej 2, 6330 Padborg Oksevej 2, 6330 Padborg true false false false 381132402016-10-172017-12-31 381132402016-10-172017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 381132402016-10-172017-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 381132402016-10-172017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 381132402017-12-31 iso4217:DKK