FLINDT-KRISTENSEN ApS

Kystvejen 100

5330 Munkebo


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
21/02/2017
Martin Kristensen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenFLINDT-KRISTENSEN ApS
Kystvejen 100
5330 Munkebo
CVR-nr:32342337
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016

Ledelsespåtegning

Direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 for Flindt-Kristensen ApS.


Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.


Det er vores opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabet aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 


Munkebo, den 21/02/2017

Direktion
Jesper Vildsø Flindt
Martin Lund Kristensen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Det indstilles til godkendelse på den ordinære generalforsamling, at selskabet fravælger revision af årsregnskab for 1. januar 2017 - 31. december 2017. Den lovpligtige revision af årsregnskabet fravælges i henhold til årsregnskabslovens § 135, idet selskabet ikke overskrider følgende størrelser: En balancesum på 4 mio. kr., En nettoomsætning på 8 mio. kr. og Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at yde virksomheder konsulentbistand, og rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2016 udviser et resultat på DKK 803.601, og selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en egenkapital på DKK 1.120.333.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Usædvanlige forhold

Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt resultatet af selskabets aktiviteter for 2016 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af selskabets finansielle stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Herudover er der tilvalgt enkelte regler i klasse C.

 

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
 

Årsregnskabet er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.


Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.


Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregningen og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

 

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

 

Resultatopgørelse

Bruttoresultat

Under henvisning til årsregnskabslovens § 32 har selskabets ledelse valgt at sammendrage posterne nettoomsætning, vareforbrug og eksterne omkostninger i posten bruttoresultat.

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt
risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

 

Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Igangværende arbejder for fremmed regning (entreprisekontrakter) indregnes i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden).

 

Denne metode anvendes, når de samlede indtægter og omkostninger på entreprisekontrakten og
færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå selskabet.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning. I kostprisem indgår råvarer, hjælpematerialer og fremmed arbejde.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til reklame, administration, lokaler mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. af selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder..

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Skat af ordinært resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med
den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af og nedskrivninger.


Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.


Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.


Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering
af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år


Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.


Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde.

 

Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

 

Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til medgåede omkostninger eller en lavere nettorealisationsværdi.


Det enkelte igangværende arbejde indregnes under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængig af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger.

 

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital - Udbytte

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.


Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.


Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af femtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelserinden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.


Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 6.240.891 6.830.223
Personaleomkostninger 1 -5.176.601 -5.374.106
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -30.467 267.360
Resultat af ordinær primær drift 1.033.823 1.723.477
Andre finansielle indtægter 2 14.670 25.034
Øvrige finansielle omkostninger 3 -27.133 -20.597
Ordinært resultat før skat 1.021.360 1.727.914
Skat af årets resultat 4 -217.759 -430.038
Årets resultat 803.601 1.297.876
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 1.200.000
Overført resultat 803.601 97.876
I alt 803.601 1.297.876

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 50.733 81.200
Materielle anlægsaktiver i alt 50.733 81.200
Anlægsaktiver i alt 50.733 81.200
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.343.803 1.147.354
Igangværende arbejder for fremmed regning 600.000 839.152
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 566.458 763.038
Andre tilgodehavender 68.878 32.731
Periodeafgrænsningsposter 0 16.500
Tilgodehavender i alt 2.579.139 2.798.775
Likvide beholdninger 1.302.648 384.711
Omsætningsaktiver i alt 3.881.787 3.183.486
Aktiver i alt 3.932.520 3.264.686

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000 80.000
Overført resultat 1.040.333 236.732
Forslag til udbytte 0 1.200.000
Egenkapital i alt 1.120.333 1.516.732
Hensættelse til udskudt skat 32 2.783
Hensatte forpligtelser i alt 32 2.783
Gæld til banker 29.012 19.851
Leverandører af varer og tjenesteydelser 105.082 140.243
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 1.610.000 0
Skyldig selskabsskat 153.666 413.298
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 914.395 1.171.779
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.812.155 1.745.171
Gældsforpligtelser i alt 2.812.155 1.745.171
Passiver i alt 3.932.520 3.264.686

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Registreret kapital mv. Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 80.000 236.732 1.200.000 1.516.732
Betalt udbytte 0 0 -1.200.000 -1.200.000
Årets resultat 0 803.601 0 803.601
Egenkapital, ultimo 80.000 1.040.333 0 1.120.333

Der er i 2013 lavet kapital udvidelse med nom. 40.000.


Der er i 2014 lavet kapitalnedsættelse med nom. 40.000.

 

Herudover er ikke sket ændringer i virksomhedskapitalen de fire foregående år.

Noter

1. Personaleomkostninger

 

  2016 2015
  kr. kr.
Løn og gager 4.077.386 4.495.068
Pension 492.297 392.917
Social ydelser 65.968 51.618
Andre omkostninger personale 540.950 434.503
  5.176.601 5.374.106
     
Gennemsnitlig antal ansatte 10 7

 

2. Andre finansielle indtægter

  2016 2015
  kr. kr.
Renter tilknyttet virksomhed 14.670 25.034
  14.670 25.034

3. Øvrige finansielle omkostninger

  2016 2015
  kr. kr.
Renter tilknyttede virksomheder 10.000 0
Andre finansielle omkostninger 17.133 20.597
  27.133 20.597

4. Skat af årets resultat

 

  2016 2015
  kr. kr.
Aktuel skat 237.666 420.298
Ændring af udskudt skat -2.751 9.740
Regulering skat tidligere år -17.156 0
  217.759 430.038

 

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Huslejeforpligtelse :
Selskabet har indgået lejeaftaler indeholdende 3 måneders opsigelsesvarsel svarende til i alt 44 tkr.

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

7. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

  • Maltece Holding ApS, Alléparken 25, 5290 Marslev
  • Malau Holding ApS, Naurvænget 2, 5250 Odense S
false false false false true 01/01/2015 31/12/2015 Ingen bistand KRB-Regnskab ApS Demantsvej 23, 2. sal 5260 323423372016-01-012016-12-31 323423372016-01-012016-12-310 323423372016-01-012016-12-311 323423372015-01-012015-12-31 323423372016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 323423372015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 323423372016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 323423372015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 323423372016-12-31 323423372015-12-31 323423372016-01-01fsa:ContributedCapitalMember 323423372016-01-01fsa:RetainedEarningsMember 323423372016-01-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 323423372016-01-01 323423372016-01-012016-12-31fsa:ContributedCapitalMember 323423372016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 323423372016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 323423372016-12-31fsa:ContributedCapitalMember 323423372016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 323423372016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK