LKK HOLDING ApS

Pilegårds Vænge 49

2635 Ishøj


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
20/05/2016
Lasse Kenn Kristiansen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenLKK HOLDING ApS
Pilegårds Vænge 49
2635 Ishøj
Telefonnummer:25704345
e-mailadresse:annydietrichsen@gmail.com
CVR-nr:28499078
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015
BankforbindelseArbejdernes Landsbank
Enghave Plads 5
1500 København V.
DK Danmark

Ledelsespåtegning

Ledelsen aflægger hermed årsrapport for 2015 for LKK Holdinh ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selsabets

Aktiver og Passiver, samt den finansielle stilling, samt resultat.

 

Årsrapporten indstilles til godkendelse på selskabets generalforsamling.

 

Generalforsamling afholdes 22 maj 2016.

 

Fravalg af revisor for året 2016.


Pilegårds Vænge 49 - 2635 Ishøj., den 20/05/2016

Direktion
Lasse Kenn Kristiansen
Direktør.Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Udvendig samt indvendig malerarbejde, facader, tagmaling, speciale opgaver.

f.eks. dekorationer mv.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Vi forsøger at få et samarbejde med større bygnings arbejder.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke indtruffet nogen begivenheder, efter renskabsårets afslutning,

der ændrer vor opfattelse af, at firmaet ikke kan fortsætte med gode

intentioner til forøgelse af arbejds mængdensamt indtjening.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

 

Årsregnskabet for LKK Holding ApS for 2015 er udarbejdet i overensstemmelse

med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Under henvisning til årsregnskabslovens pgf. 110 er der ikke udarbejdet

koncernregnskab.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som året 2014 og

aflægges i  danske kroner.

 

Generelt om indtjening og måling-

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatsopgørelsen i takt med indtjeninge. Herudover

indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå

årets indtjening, herunder afskrivninger samt tilbageførsler som følge af

ændrede regnskabsmæssige beløb, der tidligere har været indregnet i

resultatopgørelsen-

Aktiver indregnes i balancen, når aktivets værdi i virksomheden er pålideligt.

Forpligtigelser indregnes i balancen, når det er sansynligt at virksomhedens

forpligtigelser og værdi kan måles pålidelig-

 

Konsolideringspraksis-

Koncernregnskabet omfatter moderselskabet LKK Holding ApS of datterselskabet

Frederiksberg Malerentreprise  ApS-

Moderselskabets kapitalandele i det konsoliderede datterselskab udlignes med

moderselskabets andel af datterselskabets regnskabsmæssige indre værdi

opgjort på det tidspunkt hvor koncernforholdet bleb etableret-

 

Bruttofortjeneste-

Bruttofortjeneste består af sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning

andre driftindtægtter, omkostninger, materialer samt andre ekterne omkostninger-

 

Finnansielle indtægter og udgifter-

Finansielle indtægter og udgifter indregnes i resultatopgørelsen me de beløb, der

vedrører regnskabsåret- Finansielle poster omfatter renteindtægter samt renteudgifter-

 

Skat af årets resultat.

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes

i resultatopgørelsen med den del der kan henføres til årets resultat og direkte på

egenkapitalen, med en del der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen

 

Skat.

Skatteefekten af sambeskatningen fordeles på såvel overskud som underskud i

selskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster.

Moderselskabet og det danske datterselskab er sambeskattede.

Den danske selskabdskat fordeles mellem de danske selskaber i forhold til

dissses skattepligtige indkomster.

Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen,

således at moderselskabet forestår afregning af skatter m.v. til de danske

skattemyndigheder-

s

Resultatopgørelse


....

Balance


....

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.
Nettoomsætning 0
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder 5.949
Bruttoresultat 5.949
Resultat af ordinær primær drift 5.949
Ordinært resultat før skat 5.949
Skat af årets resultat -1.398
Årets resultat 4.551
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0
Overført resultat 4.551
I alt 4.551

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Goodwill 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0
Grunde og bygninger 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -358.884
Finansielle anlægsaktiver i alt -358.884
Anlægsaktiver i alt -358.884
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 358.884
Tilgodehavender i alt 358.884
Omsætningsaktiver i alt 358.884
Aktiver i alt 0

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000
Overført resultat -337.735
Egenkapital i alt -212.735
Hensættelse til udskudt skat 0
Hensatte forpligtelser i alt 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 8.375
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 204.360
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 212.735
Gældsforpligtelser i alt 212.735
Passiver i alt 0
false false false false true 01/01/2014 31/12/2014 Ingen bistand Lasse Kenn Kristiansen Pilegårds Vænge 49 2635 Ishøj 284990782015-01-012015-12-31 284990782015-01-012015-12-310 284990782015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 284990782015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 284990782015-12-31 iso4217:DKK