CARVERS GULVSERVICE ApS

Tvedvangen 289

2730 Herlev


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31/05/2016
Frank Niel Leonard Carver
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenCARVERS GULVSERVICE ApS
Tvedvangen 289
2730 Herlev
e-mailadresse:carver@post6.tele.dk
CVR-nr:21798843
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015
BankforbindelseDanske Bank
Herlev Torv 17
2730 Herlev

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Carver's Gulvservice ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

 

Jeg anser fortsat betingelserne for fravalg af revision for at være opfyldt.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Herlev, den 31/05/2016

Direktion
Frank Niel Leonard Carver
DirektørLedelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter er gulvservice og dermed relaterede aktiviteter.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udviser et positivt resultat på 70 tkr., hvilket anses som tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

Årsrapporten for 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

 

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

 

 

Generelt om indregning og måling

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til avancer, tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste

 

I bruttofortjenesten er sammendraget regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre, omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og handelsvarer samt andre eksterne omkostninger.

 

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

 

 

Finansielle indtægter og omkostninger

 

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelser vedrørende selskabsskat.

 

Skat af årets resultat

 

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Balance

 

Materielle anlægsaktiver

 

Driftsmidler og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumelerede af- og nedskrivninger.

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.

 

Kostprisen omfatter afnskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspinkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

 

Der foretages linære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi herefter.

                                                                                                                    Brugstid          Restværdi 

Andre anlæg, driftsmidler og inventar.......................................................   5år                     0%

 

Tilgodehavender

 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien.

 

 

Udbytte

 

Udbyttet, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbyttet indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

 

 

Selskabsskat og udskudt skat

 

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, for eksempel vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte netto-skatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændrin-ger i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. borset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

 

 

Gældsforpligtelser

 

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

 


....

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.
Bruttoresultat 334.671 399.545
Personaleomkostninger 1 -220.425 -205.622
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -12.000 -12.000
Resultat af ordinær primær drift 102.246 181.923
Andre finansielle indtægter 7 85
Øvrige finansielle omkostninger -8.455 -7.393
Ordinært resultat før skat 93.798 174.615
Skat af årets resultat 2 -23.346 -43.296
Årets resultat 70.452 131.319
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 70.452 99.800
Overført resultat 0 31.519
I alt 70.452 131.319

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 23.000 35.000
Materielle anlægsaktiver i alt 3 23.000 35.000
Anlægsaktiver i alt 23.000 35.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 114.904 156.759
Andre tilgodehavender 1.000
Tilgodehavender i alt 115.904 156.759
Likvide beholdninger 558.422 426.711
Omsætningsaktiver i alt 674.326 583.470
Aktiver i alt 697.326 618.470

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Registreret kapital mv. 180.000 180.000
Overført resultat 31.519 31.519
Forslag til udbytte 70.452 99.800
Egenkapital i alt 4 281.971 311.319
Leverandører af varer og tjenesteydelser 7.061 9.672
Skyldig selskabsskat 68.537 40.676
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 339.757 256.803
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 415.355 307.151
Gældsforpligtelser i alt 415.355 307.151
Passiver i alt 697.326 618.470

Noter

1. Personaleomkostninger

  2015 2014
  kr. kr.
Løn og gager 214.920 201.539
Pensionsbidrag 0 0
Andre omkostninger til social sikring 5.505 4.083
  220.425 205.622

2. Skat af årets resultat

  2015 2014
  kr. kr.
Aktuel skat 24.346 44.296
Ændring af udskudt skat -1.000 -1.000
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  23.346 43.296

3. Materielle anlægsaktiver i alt

   

  Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre Anlæg mv.
  kr. kr. kr.
Kostpris primo xxx.xxx xxx.xxx 60.000
Tilgang xxx.xxx xxx.xxx 0
Afgang -xxx.xxx -xxx.xxx 0
Kostpris ultimo xxx.xxx xxx.xxx 60.000
     
Opskrivninger primo xxx.xxx xxx.xxx 0
Årets opskrivning xxx.xxx xxx.xxx 0
Opskrivninger ultimo xxx.xxx xxx.xxx 0
     
Af- og nedskrivning primo -xxx.xxx -xxx.xxx -25.000
Årets afskrivning -xxx.xxx -xxx.xxx -12.000
Tilbageførsel ved afgang xxx.xxx xxx.xxx 0
Af- og nedskrivning ultimo -xxx.xxx -xxx.xxx -37.000
     
Regnskabsmæssig værdi ultimo xxx.xxx xxx.xxx 23.000
 

4. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 180.000 0 31519 99.800 311.319
Udloddet ordinært udbytte 0 0 0 -99.800 -99.800
Årets resultat 0 0 0 70.452 70.452
Egenkapital ultimo 180.000 0 31.519 70.452 281.971
false false false false true 01/01/2014 31/12/2014 Ingen bistand Niel Carver Tvedvangen 289 2730 Herlev 217988432015-01-012015-12-31 217988432015-01-012015-12-310 217988432014-01-012014-12-31 217988432015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 217988432014-01-012014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 217988432015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 217988432014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 217988432015-12-31 217988432014-12-31 iso4217:DKK