DEN EKSTRA RENESVANE ApS

Barnekow Parken 18

4340 Tølløse


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31/05/2017
Gopal Sawhney
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenDEN EKSTRA RENESVANE ApS
Barnekow Parken 18
4340 Tølløse
Telefonnummer:41626530
CVR-nr:33044925
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016
BankforbindelseArbejdernes Landsbank
Nørrebrogade 62
2200 København N
DK Danmark
RevisorG2 REVISION ApS
Guldagervej 61
4640 Faxe
DK Danmark
CVR-nr:32285538
P-enhed:1015376844

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Direktionen aflægger hermed årsrapport for 2016 for Den Ekstra Renesvane Aps.

Årsrapport er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 


Faxe, den 31/05/2017

Direktion
Mikhaell Robbin Youzzaf

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabets ledelse erklærer, at selskabet opfylder bestemmelserne i årsregnskabsloven §135 og har dermed mulighed
for at aflægge et ikke revideret årsregnskab. Selskabets ledelse indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at selskabets årsregnskab fremover ikke revideres.
Dirigentens noteringer
Generalforsamlingen har dags dato behandlet og godkendt ledelsens forslag om at undlade revision.

Faxe, den 31.05.2017


Dirigent

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Den Ekstra Renesvane ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Den Ekstra Renesvane ApS for perioden 1.januar 2016 - 31.december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.
Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance egenkapitalopgørelse og noter.
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, opgave om opstilling af finansielle oplysninger.
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FRS danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Faxe, 31/05/2017Gopal Sawhney
Registreret revisor
G2 REVISION ApS
CVR: 32285538

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Rengøring i kontor og Industrial områder, samt lejer bolig foreninger.

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat blive et underskud på 15.776 kr. hvilket anses for utilfredsstillende.

 

Nettoresultatet for 2017 forventes at blive forbedret i forhold til 2016.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Resultatopgørelse

Indtægtskriterium:

Indtægter og omkostninger periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udøb.


Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger indeholder produktionsomkostninger.

 

Andre driftsomkostninger:

Andre driftsomkostninger indeholder, lokaleomkostninger, salgsomkostninger, administrations omkostninger.

 

Finansielle poster:
Finansielle indtægter og omkostninger inkluderer renter.


Skat af årets resultat:
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen  er anvendt en skatteprocent på 22 pct.

 

Balance

Immaterielle og materielle anlægsaktiver:
Goodwill er medtaget til anskaffelsessummen. Der afskrives over 7 år.
Driftsmateriel og inventar, der består af maskiner og inventar, indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostpris med fradrag af evt. restværdi og nedskrivninger.
Aktiverne afskrives over deres forventede økonomiske brugstid med følgende afskrivningsprinsipper og – satser.
Driftsmateriel: 25 % lineært.

Aktiver med an anskaffelsespris på under kr.12.300 pr enhed, samt aktiver med en levetid på under 3 år udgiftsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

 

Varebeholdninger:

Varebeholdninger måles til kostpris. Hvis kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

 

Tilgodehavender:

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.


Gældsforpligtelser i øvrigt:

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

 

Hensatte forpligtelser:
Udskudt skat på aktiver og forpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse. Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi og beregnes som 22 pct. af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 1.563.004 1.358.244
Personaleomkostninger 1 -1.161.278 -1.114.991
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 2 -40.941 -81.882
Andre driftsomkostninger -358.502 -395.359
Resultat af ordinær primær drift 2.283 -233.988
Andre finansielle indtægter 0 2
Øvrige finansielle omkostninger -18.059 -3.731
Ordinært resultat før skat -15.776 -237.717
Skat af årets resultat 3 506 45.960
Årets resultat -15.270 -191.757
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -15.270 -191.257
I alt -15.270 -191.257

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Goodwill 40.767 81.708
Immaterielle anlægsaktiver i alt 4 40.767 81.708
Anlægsaktiver i alt 40.767 81.708
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 475.077 310.191
Udskudte skatteaktiver 145.765 145.260
Tilgodehavende skat 3.000 3.000
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse 5 0 0
Tilgodehavender i alt 623.842 458.451
Likvide beholdninger 66.196 0
Omsætningsaktiver i alt 690.038 458.451
Aktiver i alt 730.805 540.159

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 6 125.000 125.000
     Øvrige reserver 345.000 345.000
Overført resultat -226.330 -211.060
Egenkapital i alt 243.670 258.940
Gæld til banker 0 43.457
Leverandører af varer og tjenesteydelser 163.192 45.176
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 323.943 192.586
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 487.135 281.219
Gældsforpligtelser i alt 487.135 281.219
Passiver i alt 730.805 540.159

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Registreret kapital mv. Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat I alt
kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 125.000 345.000 -211.060 258.940
Årets resultat -15.270 -15.270
Egenkapital, ultimo 125.000 345.000 -226.330 243.670

Noter

1. Personaleomkostninger

  2016 2015
  kr. kr.
Løn og gager 1.086.175 1.036.563
Pensionsbidrag 24.471 28.948
Andre omkostninger til social sikring 50.632 49.480
  1.161.278 1.114.991

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

  2016 2015
  kr. kr.
Goodwill 40.941 81.882
Produktionsanlæg og maskiner 0 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 0
  40.941 81.882

3. Skat af årets resultat

  2016 2015
  kr. kr.
Aktuel skat 0 0
Ændring af udskudt skat 506 45.960
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  506 45.960

4. Immaterielle anlægsaktiver i alt

  Goodwill
  kr.
Kostpris primo 573.000
Tilgang 0
Afgang -0
Kostpris ultimo 573.000
Af- og nedskrivning primo 491.292
Årets afskrivning 40.941
Af- og nedskrivning ultimo 532.233
Regnskabsmæssig værdi ultimo 40.767

5. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Selskabet  har i strid med § 210 i lov om aktie- og anpartsselskaber ydet lån til kapitalejer. Selskabes ledelse kan ifalde ansvar herfor.  Lånet er indfriet og overført til løn  inden godkendelsen af årsregnskabet.

6. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 125 anparter  a 1.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.
 

Der har ikke været ændringer i anpartskapitalen siden stiftelse.

7. Oplysning om eventualforpligtelser

 

Virksomheden leaser 2 biler. Aftalen har en resterende løbetid på 10-48 måneder. Den maksimale forpligtelse udgør 550 tkr.

 

Selskabet har ikke indeholdt A-skat/AM bidrag i forbindelse med udbetaling af ulovligt lån til kapitalejer hvorved ledelsen kan ifalde ansvar for overtrædelse af selskabsloven og kildeskatteloven.

 

8. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende anpatshaver med mere end 5% af anpartskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

 

Mikhaell  Robbin Youzzaf -  Hovedanpartshaver (tidligere navn Michall Robbi William)

 

9. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Her kan du indsætte tekst og tabeller (for nogle noter er det ikke muligt at indsætte tabeller).

2016 2015
Antal ansatte, primo 4 4
Gennemsnitligt antal ansatte 4 4
Antal ansatte, ultimo 4 4

Her kan du indsætte tekst og tabeller (for nogle noter er det ikke muligt at indsætte tabeller).

false false false false true 01/01/2015 31/12/2015 Andre erklæringer uden sikkerhed Gopal Sawhney Guldagervej 61 4640 Faxe 330449252016-01-012016-12-31 330449252016-01-012016-12-311 330449252016-01-012016-12-310 330449252015-01-012015-12-31 330449252016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 330449252015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 330449252016-12-31 330449252015-12-31 330449252016-01-01fsa:ContributedCapitalMember 330449252016-01-01fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 330449252016-01-01fsa:RetainedEarningsMember 330449252016-01-01 330449252016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 330449252016-12-31fsa:ContributedCapitalMember 330449252016-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 330449252016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 330449252015-01-01 iso4217:DKK