H.P. STÅLTAG ApS

Mariendalsvej 12

8800 Viborg


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
15/06/2016
Anni Poulsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenH.P. STÅLTAG ApS
Mariendalsvej 12
8800 Viborg
Telefonnummer:86623705
Fax:86623805
CVR-nr:25578325
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015
RevisorREVISIONSAKTIESELSKABET IB ROHDE, REGISTRERET REVISIONSVIRKSOMHED
Søndergade 1, 2 th
8620 Kjellerup
DK Danmark
CVR-nr:30905652
P-enhed:1013665741

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015 for selskabet H.P. Ståltag ApS.


Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig.


Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.


Jeg indstiller årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 


Viborg, den 30/05/2016

Direktion
Anni PoulsenDen uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejerne i H.P. STÅLTAG ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for H.P. STÅLTAG ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Kjellerup, 30/05/2016Ib Rohde
registreret revisor
REVISIONSAKTIESELSKABET IB ROHDE, REGISTRERET REVISIONSVIRKSOMHED
CVR: 30905652

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som året før og vi anser den valgte
regnskabspraksis for hensigtsmæssig.

 

De anvendte regnskabs- og vurderingsmetoder er herefter:

 

 

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

 

Nettoomsætning
Indtægterne fra salg af varer og ydelser medtages i det år, hvor levering har fundet sted.

 

Periodisering af indtægter og omkostninger
Indtægter og omkostninger er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er erhvervet og afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunktet.

 

Finansielle poster
Finansielle indtægter og -omkostninger er indregnet i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing og gæld og transaktioner i fremmed valuta. Endvidere indgår rentetillæg og –fradrag vedrørende selskabsskat.

 

Selskabsskat og udskudt skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, er indregnet i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

 

Aktuelle skatteforpligtelser er indregnet i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte a’contoskatter.

 

Udskudt skat er indregnet med 22 % af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance

ANLÆGSAKTIVER

 

Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver er målt til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris. Der foretaget lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

 

                                                                                                               Brugstid:    Scrapværdi:
Goodwill                                                                                                     10 år                  0 kr.

 

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver er målt til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris fratrukket forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

 

                                                                                                               Brugstid:    Scrapværdi:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar                                            4 - 10 år         62.524 kr.
Indretning lejede lokaler                                                                         10 år                  0 kr.


OMSÆTNINGSAKTIVER

 

Varebeholdninger
Varebeholdninger er målt til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender er indregnet til pålydende værdi med fradrag af hensættelse til imødegåelse af forventede tab efter vurdering af de enkelte debitorer.


PASSIVER

 

Egenkapital og udbytte
Foreslået udbytte indregnes ikke som en gældsforpligtelse og indgår derfor i egenkapitalen.

 

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser i øvrigt er indregnet og målt til nominel restgæld.

 

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.
Bruttoresultat 1.066.540 1.831.866
     Lønninger -970.846 -1.088.139
     Andre omkostninger til social sikring -102.876 -225.135
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -161.732 -184.005
Resultat af ordinær primær drift -168.914 334.587
Andre finansielle indtægter 3.800 6.154
Øvrige finansielle omkostninger -66.332 -105.707
Ordinært resultat før skat -231.446 235.034
Skat af årets resultat 56.100 -55.106
Årets resultat -175.346 179.928
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 0
Overført resultat -175.346 179.928
I alt -175.346 179.928

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Goodwill 420.000 480.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt 420.000 480.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 67.388 104.131
Indretning af lejede lokaler 66.848 75.457
Materielle anlægsaktiver i alt 134.236 179.588
Andre værdipapirer og kapitalandele 94.108 100.316
Finansielle anlægsaktiver i alt 94.108 100.316
Anlægsaktiver i alt 648.344 759.904
Fremstillede varer og handelsvarer 195.597 271.183
Varebeholdninger i alt 195.597 271.183
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 512.774 592.639
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 72.414 770.362
Andre tilgodehavender 1.081 223.099
Periodeafgrænsningsposter 9.825 20.000
Tilgodehavender i alt 596.094 1.606.100
Likvide beholdninger 3.648 9.700
Omsætningsaktiver i alt 795.339 1.886.983
Aktiver i alt 1.443.683 2.646.887

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 118.730 294.076
Egenkapital i alt 243.730 419.076
Hensættelse til udskudt skat 97.000 153.100
Hensatte forpligtelser i alt 97.000 153.100
Gæld til banker 0 362.706
Langfristede gældsforpligtelser i alt 1 0 362.706
Gæld til banker 246.626 652.828
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt 948 948
Leverandører af varer og tjenesteydelser 650.888 878.758
Skyldig selskabsskat 0 74.406
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 204.491 105.065
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.102.953 1.712.005
Gældsforpligtelser i alt 1.102.953 2.074.711
Passiver i alt 1.443.683 2.646.887

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Registreret kapital mv. Overført resultat I alt
kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 125.000 294.076 419.076
Årets resultat -175.346 -175.346
Egenkapital, ultimo 125.000 118.730 243.730

Noter

1. Langfristede gældsforpligtelser i alt

  Gæld i alt ultimo Afdrag næste år Langfristet andel Restgæld efter 5 år
  kr. kr. kr. kr.
Kreditinstitutter 0 0 0 0
  0 0 0 0

2. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået i salg af plader til ståltag og hermed beslægtet virksomhed.

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Koncernens selskaber hæfter ubegrænset og solidarisk for selskabsskatten af koncernens sambeskattede indkomst. Den samlede selskabsskat fremgår af årsrapporten for HPA Holding ApS, der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen.

 

 Restleasingforpligtelse: 18 måneder á kr. 4.575.

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Pengeinstitut:

Virksomhedspant kr. 2.000.000. Pantet omfatter al driftsmateriel og inventar, varelagre, goodwill og simple fordringer.

 

Bogført værdi af pantsatte aktiver:   kr. 1.195.759

false false false false true 01/01/2014 31/12/2014 Revisionspåtegning Revisionsaktieselskabet Ib Rohde Søndergade 1,2. sal 8620 Kjellerup 255783252015-01-012015-12-31 255783252015-01-012015-12-311 255783252015-01-012015-12-310 255783252014-01-012014-12-31 255783252015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 255783252014-01-012014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 255783252015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 255783252014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 255783252015-12-31 255783252014-12-31 255783252015-01-01fsa:ContributedCapitalMember 255783252015-01-01fsa:RetainedEarningsMember 255783252015-01-01 255783252015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 255783252015-12-31fsa:ContributedCapitalMember 255783252015-12-31fsa:RetainedEarningsMember iso4217:DKK