ADVOKATANPARTSSELSKABET KIM B. ULRICH

Hovedgaden 16, 1 tv

2970 Hørsholm


Årsrapport

1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
15/02/2018
Kim B. Ulrich
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenADVOKATANPARTSSELSKABET KIM B. ULRICH
Hovedgaden 16, 1 tv
2970 Hørsholm
CVR-nr:15279702
Regnskabsår:01/01/2017 - 31/12/2017
BankforbindelseNykredit Bank
DK Danmark
RevisorKarsten Reher Revisionsselskab
Marienborg Alle, 11
2860 SØBORG
DK Danmark

Ledelsespåtegning

 

                
Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 for :                
Advokatanpartsselskabet Kim B. Ulrich.                
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.                
Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig.                
Årsrapporten giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver,                
den finansielle stilling samt resultatet.                
 


Hørsholm, den 14/02/2018

Direktion
Kim Breide Ulrich
Direktør
Karen Margrethe Tyndeskov
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har besluttet at fremtidige årsrapporter ikke skal revideres.

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til ledelsen i Advokatanpartsselskabet Kim B. Ulrich Aps :

Jeg har opstillet årsregnskabet for:
Advokatanpartsselskabet Kim B. Ulrich for perioden 1. januar - 31. december 2017
på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger , som ledelsen har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis , resultatopgørelse , balance og noter.

Jeg har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 :
Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregn-
skabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Jeg har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorers etiske regler for
revisorer , herunder principper vedrørende integritet, objektivitet , faglig kompetence og fornøden omhu.
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger , der er anvendt til
opstillinge af årsregnskabet , er ledelsens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed , er jeg
ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som ledelsen har givet
mig til brug for at opstille årsregnskabet.
Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om , hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.Søborg, 14/02/2018Karsten Reher , mne1255
Registreret revisor FSR
Karsten Reher Revisionsselskab
CVR: 76477817

Ledelsesberetning

 

                
Selskabets aktiviteter                
Selskabet beskæftiger sig med advokatvirksomhed.                
                
Det økonomiske resultat                
Selskabet opnåede et tilfredsstillende resultat af den ordinære drift for året.                
                
Begivenheder indtruffet i slutningen af regnskabsåret og efter dettes udløb                
Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder i dette tidsrum.                
                
Selskabets forventede udvikling                
Der forventes et tilfredsstillende resultat for indeværende år.                
                
Disponering af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.                
                
                  Eventualforpligtelser, pantsætninger og kautioner m.v.                
Ingen.                
                
Nærtstående parter                
               
Selskabet ejer KBU Invest I ,Hørsholm ,CVR nr. 28503385 , 100 %.                
Der har ikke været økonomiske transaktioner med dette i året.                
                
 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

            
Årsregskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for            
regnskabsklasse B og er aflagt i danske kroner.            
            
Årsregnskabet er udarbejdet under forudsætning af fortsat drift.            
Selskabet har valgt at indregne forslag til udbytte som gæld i balancen.             
            
Ændring af regnskabspraksis            
Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.            
            
Følgende regnskabs- og vurderingsprincipper er anvendt:            
Resultatopgørelsen:            
Indtægtskriterie for omsætning er faktureringstidspunktet.            
            
Andre driftsomkostninger indeholder lokale-,salgs ,auto og administrationsomkostninger.            
Finansielle poster inkluderer renter, gebyrer og kursreguleringer.            
            
Balancen:            
Anlægsaktiver            
Fast ejendom optages til anskaffelsessum.            
Automobiler afskrives med 20% pro anno.            
Større inventaranskaffelser afskrives med 20 % pro anno.            
Småanskaffelser under den skattemæssige grænse straksafskrives.            
Børsnoterede værdipapirer optages til dagsværdien.            
Kapitalandele i dattervirksomheder optages efter indre værdis metode.            
            
Omsætningsaktiver            
Tilgodehavender:            
Der er foretaget en individuel vurdering af disse og nedskrivninger finder sted, hvor            
det vurderes at være påkrævet.            
            
Gæld            
Feriepenge afsættes med 12 ½ % af de i regnskabsåret udgiftsførte gager til funktionærer.            
Øvrig gæld optages til amortiseret kostpris som er lig den nominelle værdi.            
            
Skat af årets resultat afsættes med 22  %, efter at resultatet er korrigeret for ikke fradrags-            
berettigede udgifter og skattefrie indtægter.            
            
Som udskudt skat, under hensættelser, afsættes skatteforpligtelserne på skattemæssige merafskriv-            
ninger og mernedskrivninger.            
Udskudt skat hensættes med den aktuelle procentsats for selskaber.            
 

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Note 2017 2016
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 3.046.650 3.152.325
Personaleomkostninger -2.117.035 -2.054.628
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -14.096 -7.125
Resultat af ordinær primær drift 915.519 1.090.572
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 32.935 35.400
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 77.401 36.932
Andre finansielle indtægter 11.898 10.588
     Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder 0 -58.129
     Andre finansielle omkostninger -8.098 -8.802
Ordinært resultat før skat 1.029.655 1.106.561
Skat af årets resultat -207.618 -246.000
Årets resultat 822.037 860.561
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 100.000 100.000
Overført resultat 722.037 760.561
I alt 822.037 860.561

Balance 31. december 2017

Aktiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Grunde og bygninger 3.096.924 3.096.924
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 28.042 14.250
Materielle anlægsaktiver i alt 3.124.966 3.111.174
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 1.771.401 2.119.651
Kapitalandele i associerede virksomheder 298.000 277.000
Andre værdipapirer og kapitalandele 481.742 283.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 2.551.143 2.679.651
Anlægsaktiver i alt 5.676.109 5.790.825
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 171.110 775.789
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 10.700
Tilgodehavende skat 95.000 0
Andre tilgodehavender 9.575 9.193
Tilgodehavender i alt 275.685 795.682
Likvide beholdninger 2.455.242 1.273.587
Omsætningsaktiver i alt 2.730.927 2.069.269
Aktiver i alt 8.407.036 7.860.094

Balance 31. december 2017

Passiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Registreret kapital mv. 200.000 200.000
Overført resultat 7.464.704 6.742.667
Egenkapital i alt 7.664.704 6.942.667
Hensættelse til udskudt skat 0 0
Hensatte forpligtelser i alt 0 0
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder 10.000 19.000
Skyldig selskabsskat 0 97.673
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 604.857 684.479
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 27.475 16.275
Forslag til udbytte for regnskabsåret 100.000 100.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 742.332 917.427
Gældsforpligtelser i alt 742.332 917.427
Passiver i alt 8.407.036 7.860.094
false false false false true 01/01/2016 31/12/2016 Andre erklæringer uden sikkerhed KARSTEN REHER. REVISIONSANPARTSSELSKAB Marienborg Alle, 11 2860 152797022017-01-012017-12-31 152797022017-01-012017-12-311 152797022017-01-012017-12-310 152797022017-01-012017-12-311 152797022016-01-012016-12-31 152797022017-01-012017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 152797022016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 152797022017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 152797022016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 152797022017-12-31 152797022016-12-31 iso4217:DKK