ASGAARD EJENDOMME A/S

Valhøjs Alle 174-176

2610 Rødovre


Årsrapport

1. oktober 2015 - 30. september 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
15/12/2016
Søren Stensdal
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenASGAARD EJENDOMME A/S
Valhøjs Alle 174-176
2610 Rødovre
Telefonnummer:72488884
e-mailadresse:info@asgaardgroup.com
CVR-nr:26431344
Regnskabsår:01/10/2015 - 30/09/2016
BankforbindelseJyske Bank A/S
Vesterbrogade 9
1780 København V
DK Danmark
RevisorBEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
Voergårdvej 2
9200 Aalborg SV
DK Danmark
CVR-nr:32895468
P-enhed:1016042087

Ledelsespåtegning

 

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.10.15 - 30.09.16 for Asgaard Ejendomme A/S.

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 


Rødovre, den 15/12/2016

Direktion
Stig WadmannBestyrelse
Stig Wadmann
Søren Stensdal
Kim Sørensen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i ASGAARD EJENDOMME A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for ASGAARD EJENDOMME A/S for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.


Aalborg, 15/12/2016Henrik Bjørn
Statsaut. revisor
BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
CVR: 32895468

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Asgaard Ejendomme A/S’ hovedaktivitet er at drive virksomhed i ind- og udland med ejendomsinvestering og al dermed forbunden virksomhed.

Usikkerhed ved indregning og måling

Selskabet måler investeringsejendomme til dagsværdi og har fastsat dagsværdien med udgangspunkt i en afkastbaseret model. Der er knyttet væsentlig usikkerhed til fastsættelse af dagsværdien. Usikkerheden er primært knyttet til fastsættelse af afkastprocent og nettoleje. Dagsværdien er opgjort på grundlag af en forventet nettoleje og en afkastprocent på 6,0% - 7,5%.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets primære aktiviteter i regnskabsåret har været udlejning af investeringsejendomme, dels direkte ejede og i datterselskabet K/S Valhøj.

 

Årets resultat er præget af nedskrivninger på investeringsejendomme med m.DKK 11,4.

 

Ledelsen finder, under de nuværende forhold på ejendomsmarkedet, årets resultat utilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Den anvendte regnskabspraksis er ændret i forhold til foregående periode.

 

Selskabet har for regnskabsåret 2015/16 førtidsimplementeret følgende regler i årsregnskabsloven:

 

 

Konsekvenserne af den ændrede regnskabspraksis er beskrevet yderligere under afsnittet ”ændring i anvendt regnskabspraksis”.

 

Ændring i anvendt regnskabspraksis

 

Gældsforpligtelser blev tidligere indregnet til dagsværdi hvilket ændres til indregning til amortiseret kostpris. Sammenligningstal for 2014/15 er tilrettet.

 

Den samlede virkning af praksisændringen, udgør en mindskelse af resultatet for 2015/16 med t.DKK 3.348, mens sidste års resultat er mindsket med t.DKK 893. Balancesummen er uændret, mens egenkapitalen pr. 30.09.16 er forøget med t.DKK 4.916, og egenkapitalen pr. 30.09.15 er forøget med t.DKK 8.264.

 

Den anvendte regnskabspraksis er herudover uændret i forhold til sidste år.

 

Generelt om indregning og måling


I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der frem-kommer inden det interne årsregnskab aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Afledte finansielle instrumenter

 

Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender under aktiver henholdsvis i anden gæld under forpligtelser.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste

 

Bruttofortjeneste indeholder lejeindtægter, ejendomsomkostninger samt andre eksterne omkostninger. 

 

Indtægter ved udlejning af ejendomme indregnes i resultatopgørelsen i den periode, de vedrører. Lejeindtægter måles til dagsværdi og opgøres ekskl. moms og rabatter.

 

Andre eksterne omkostninger

 

Her i indregnes omkostninger til salg, lokale og administration m.v.

 

Afskrivninger

 

Afskrivninger på immatrielle og matrielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes forventede brugstid. For selskabet er anvendt følgende brugstider:

 

                                                                                              Brugstid          Restværdi

                                                                                              ------------------------------

Rettigheder                                                                                 5 år                          0

Ejendomme                                                                              50 år                          0

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar                                 2-5 år                          0

 

Finansielle poster

 

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, kursregulering af fremmed valuta samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer. Amortisering af kurstab og låneomkostninger vedrørende gæld til realkreditinstitutter m.v. indregnes løbende som finansiel omkostning.

 

Skatter


Årets aktuelle skatter, sambeskatningsbidrag og årets udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen.

Balance

Materielle anlægsaktiver


Investeringsejendomme omfatter investering i grunde og bygninger med det formål at opnå afkast af den investerede kapital i form af løbende driftsafkast og kapitalgevinst ved videresalg. Investeringsejendomme indregnes på erhvervelsestidspunktet til kostpris med tillæg af omkostninger direkte foranlediget af anskaffelsen. Renter og øvrige låneomkostninger i opførelsesperioden indregnes i kostprisen. Investeringsejendomme måles efterfølgende til dagsværdien ved at regulere regnskabsmæssig værdi ved op- eller nedregulering over resultatopgørelsen. Ved beregning af dagsværdien anvendes en individuelt fastsat diskonteringsfaktor ved en kapitalisering af det forventede, fremtidige løbende driftsafkast af ejendommen.

 

Ved opgørelsen af det fremtidige, løbende driftsafkast indregnes leje i overensstemmelse med indgåede kontrakter samt skønnet leje ved ikke udlejede lokaler, og der fradrages skønnede driftsomkostninger, herunder omkostninger til reparation ved vedligeholdelse for at opretholde investeringsejendommen i den nuværende vedligeholdelsesstand.

 

Ved opgørelsen af faktor til kapitalisering skønnes der et forrentningskrav hos køber under hensyntagen til investeringsejendommens beliggenhed, vedligeholdelsesstand, klausuler om lejeregulering og opsigelse i indgående lejekontrakter samt det eksisterende renteniveau ved regnskabsårets udløb.

 

I det omfang, der er tilgængelige aktuelle markedspriser for sammenlignelige ejendomme, indgår disse i grundlaget for vurderingen af ejendommenes dagsværdi. Der medvirker ikke ekstern vurderingsmand ved fastsættelse af handelsværdien af investeringsejendommen.

 

Andre materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdi, hvor denne er lavere. Genindvindingsværdi er aktivets værdi ved fortsat brug eller ved salg.

 

Finansielle anlægsaktiver


Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhederne reguleret for resterende værdi af positiv eller negativ goodwill samt urealiserede koncerninterne fortjenester og tab.

 

Dattervirksomhedernes og de associerede virksomheders resultat indregnes i resultatopgørelsen forholdsmæssigt til de andele, der svarer til kapitalandelene.

 

Værdiforringelse af aktiver

 

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

 

Tilgodehavender


Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi, med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

 

Nedskrivning til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

 

Periodeafgrænsningsposter


Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under aktiver omfatter omkostninger vedrørende efterfølgende
regnskabsår.

 

Andre værdipapirer og kapitalandele

 

Andre værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi i balancen.

 

Likvide beholdninger

 

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti.

 

Egenkapital


Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som særlig post under egenkapitalen.


Aktuelle og udskudte skatter


Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.

 

Skyldig og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som selskabsskat under tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

 

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.


Gældsforpligtelser

 

Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet (låneoptagelsen). Gældsforpligtelserne måles herefter til amortiseret kostpris, hvor kurstab og låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning over løbetiden på grundlag af den beregnede, effektive rente på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

 

Kortfristede gældsforpligtelser måles ligeledes til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

 

 

Resultatopgørelse 1. okt 2015 - 30. sep 2016

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Bruttoresultat 2.699.152 1.734.918
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 1 -617.404 -443.976
Resultat af ordinær primær drift 2.081.748 1.290.942
Dagsværdiregulering af investeringsejendomme -11.371.515 -9.524.175
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver -4.250.176 -20.213.396
Andre finansielle indtægter 2 37.815 3.598.589
Øvrige finansielle omkostninger 3 -5.293.513 -1.780.752
Ordinært resultat før skat -18.795.641 -26.632.718
Skat af årets resultat 4 3.689.655 6.282.827
Årets resultat -15.105.986 -20.068.445
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -15.105.986 -20.068.445
I alt -15.105.986 -20.068.445

Balance 30. september 2016

Aktiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
     Erhvervede licenser 43.748 56.308
Immaterielle anlægsaktiver i alt 43.748 56.308
Grunde og bygninger 27.016.888 22.537.871
Investeringsejendomme 58.520.000 69.200.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 273.938 366.051
Materielle anlægsaktiver i alt 5 85.810.826 92.103.922
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 6 0 0
Anlægsaktiver i alt 85.854.574 92.160.230
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 13.009 109.706
Andre tilgodehavender 454.544 614.386
Periodeafgrænsningsposter 56.969 57.539
Tilgodehavender i alt 524.522 781.631
Andre værdipapirer og kapitalandele 12.201.000 14.455.000
Værdipapirer og kapitalandele i alt 12.201.000 14.455.000
Likvide beholdninger 58.298 850.702
Omsætningsaktiver i alt 12.783.820 16.087.333
Aktiver i alt 98.638.394 108.247.563

Balance 30. september 2016

Passiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Registreret kapital mv. 750.000 750.000
Overført resultat 8.405.985 23.511.971
Egenkapital i alt 7 9.155.985 24.261.971
Hensættelse til udskudt skat 8 2.600.957 5.475.922
Andre hensatte forpligtelser 20.396.426 16.146.250
Hensatte forpligtelser i alt 22.997.383 21.622.172
Gæld til realkreditinstitutter 48.296.255 21.263.324
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 0 2.249.232
Langfristede gældsforpligtelser i alt 9 48.296.255 23.512.556
Gæld til realkreditinstitutter 2.850.465 1.585.475
Gæld til banker 0 21.718.148
Leverandører af varer og tjenesteydelser 620.301 3.176.150
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 11.096.546 9.159.231
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 3.159.709 3.211.860
Periodeafgrænsningsposter 461.750 0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 18.188.771 38.850.864
Gældsforpligtelser i alt 66.485.026 62.363.420
Passiver i alt 98.638.394 108.247.563

Noter

1. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

  2015/16 2014/15
  DKK DKK
afskrivning på immaterielle anlægsaktiver 12.560 5.999
Afskrivning på materielle anlægsaktiver 604.844 437.977
I alt 617.404 443.976

2. Andre finansielle indtægter

  2015/16 2014/15
  DKK DKK
Øvrige finansielle indtægter 37.815 3.598.589
Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 0 0
I alt 37.815 3.598.589

3. Øvrige finansielle omkostninger

  2015/16 2014/15
  DKK DKK
Øvrige finansielle omkostninger 4.907.058 1.745.495
Finansielle omkostninger til tilknyttede virksomheder 386.455 39.183
I alt 5.293.513 1.784.678

4. Skat af årets resultat

  2015/16 2014/15
  DKK DKK
Skat af årets resultat 0 0
Regulering af udskudt skat -3.637.653 -6.564.273
Regulering skat tidligere år -52.002 0
I alt -3.689.655 -6.564.273

 

5. Materielle anlægsaktiver i alt

   

  Grunde og bygninger (domicilejendom)

Investerings- ejendomme

 

Andre Anlæg mv.
  DKK DKK DKK
Kostpris pr. 01.10.15 22.828.040 56.272.411 559.398
Tilgang i året 4.965.945 691.515 151.578
Afgang i året 0 0 -204.692
Kostpris pr. 30.09.16 27.792.985 56.963.926 506.284
     
Værdireguleringer pr. 01.10.15 0 12.927.589 0
Værdireguleringer i året 0 -11.371.515 0
Værdireguleringer pr. 30.09.16 0 1.556.074 0
     
Afskrivninger pr. 01.10.15 -301.450 0 -193.347
Årets afskrivning -474.347 0 -130.497
Årets tilbageførsel ved afgang 0 0 91.498
Afskrivninger pr. 30.09.16 -776.097 0 -232.346
     
Regnskabsmæssig værdi pr. 30.09.16 27.016.888 58.520.000 273.938

 

Selskabet anvender normalindtjeningsmetoden til fastsættelse af dagsværdien for investeringsejendommene.

Fastsættelse af dagsværdien er baseret på forventet nettoleje og en afkastprocent på 6,0% -7,5 %. Afkastprocenten er fastlagt under hensyntagen til ejendommenes beliggenhed, alder, vedligeholdelsesstand og udlejningsgrad, herunder vilkår og betingelser i lejekontrakter.

 

På balancedagen er en væsentlig del af ejendommenes arealer tomme, og for ikke udlejede arealer er der anvendt en skønnet genudlejningsværdi med fradrag af 25%. Driftsomkostninger er skønnede med udgangspunkt i de omkostninger, der forventes at medgå til driften af investeringsejendommene i et normalt år, herunder omkostninger til reparation og vedligeholdelse for at opretholde ejendommene i den nuværende vedligeholdelsesstand.

 

Der har ikke været anvendt ekstern vurderingsmand ved fastsættelse af dagsværdien på investeringsejendommene.

 

6. Finansielle anlægsaktiver i alt

   

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

 

Navn, retsform og hjemsted Hjemsted Ejerandel Resultat  Egenkapital
K/S Valhøj, Rødovre Rødovre 100% -4.250.176 -20.396.427

 

 

 

 

 

7. Egenkapital i alt

 

 

Stamkapital

Overført

resultat

I alt
  DKK DKK DKK
Saldo pr. 30.09.15 750.000 15.247.995 15.997.995

Korrektion som følge af ændret regnskabspraksis

0 702.655 702.655
Korrektion som følge af ændret regnskabspraksis i datterselskab 0 7.561.319 7.561.319
Korrigeret saldo pr. 30.09.15 750.000 23.511.971 24.261.971
Årets resultat 0 -15.105.986 -15.105.986
Egenkapital ultimo 750.000 8.405.985 9.155.985

 

8. Hensættelse til udskudt skat

  2015/16 2014/15
  DKK DKK
Udskudt skat pr. 30.09.15 5.475.922 9.693.075
Udskudt skatteaktiv AG 1 ApS pr. 31.03.15 0 -671.695
Korrektion som følge af ændret anvendt regnskabpraksis 0 2.582.693
Korrektion primo (sambeskatning) 762.688 436.122
Korrigeret udskudt skat, primo 6.238.610 12.040.195
Regulering af årets udskudte skat -3.637.653 -6.564.273
Udskudt skatteaktiv pr. 30.09.16 2.600.957 5.475.922

9. Langfristede gældsforpligtelser i alt

  2015/16 2014/15
  DKK DKK
Andel af den langfristede gældsforpligtelse, der forfalder efter 5 år 36.623.727 13.124.661

10. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med øvrige selskaber i koncernen, og hæfter fra og med regnskabsåret 2013 solidarisk og ubegrænset sammen med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat og eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber. Den samlede skatteforpligtelse for de sambeskattede selskaber på balancedagen er endnu ikke opgjort. Der henvises til administrationsselskabet Stensdal Group A/S' årsregnskab for yderligere oplysninger. Hæftelsen omfatter derudover eventuelle senere korrektioner til den opgjorte skatteforpligtelse som konsekvens af ændringer til sambeskatningsindkomsten m.v.

11. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitut t.DKK 51.358 er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi udgør t.DKK 85.537.

 

Til sikkerhed for engagement med pengeinstitutter er deponeret skadesløsbreve for i alt t.DKK 23.000 i en af selskabets faste ejendomme. Ejendommen står indregnet til t.DKK 11.390.

 

Til sikkerhed for eget, moderselskabsets og søsterselskabs engagement med pengeinstitut er deponeret likvide beholdninger samt børsnoterede værdipapirer som har en samlet værdi på t.DKK 12.201.

12. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

 

ASGAARD GROUP A/S, Valhøjs Alle 174-176, 2610 Rødovre

Nærtstående parter

Nedenstående anses for nærtstående parter til virksomheden:

 

ASGAARD GROUP A/S (modervirksomhed)

Stensdal Group A/S med tilknyttede virksomheder (ultimativ modervirksomhed)

 

Transaktioner med nærtstående parter er foretaget på markedsmæssige vilkår.

Koncernforhold

Indgår i koncernregnskab for: ASGAARD GROUP A/S, Valhøjs Alle 174-176, 2610 Rødovre, CVR.nr. 4431 8415.

false false false false false 01/10/2014 30/09/2015 Revisionspåtegning Kim Sørensen c/o Asgaard Group A/S, Valhøjs Alle 174-176 2610 Rødovre 264313442015-10-012016-09-30 264313442015-10-012016-09-301 264313442015-10-012016-09-300 264313442015-10-012016-09-300 264313442015-10-012016-09-301 264313442015-10-012016-09-302 264313442014-10-012015-09-30 264313442015-10-012016-09-30fsa:RetainedEarningsMember 264313442014-10-012015-09-30fsa:RetainedEarningsMember 264313442016-09-30 264313442015-09-30 iso4217:DKK