LKK HOLDING ApS

Pilegårds Vænge 49

2635 Ishøj


Årsrapport

1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
28/05/2018
Lasse Kenn Kristiansen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenLKK HOLDING ApS
Pilegårds Vænge 49
2635 Ishøj
Telefonnummer:22211963
e-mailadresse:annydietrichsen@gmail.com
CVR-nr:28499078
Regnskabsår:01/01/2017 - 31/12/2017
BankforbindelseArbejdernes Landsbank
Enghave Plads 5
1500 København
DK Danmark

Ledelsespåtegning

Ledelsen aflægger hermed årsrapport for 2017 for LKK Holding ApS.

 

Årsraporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Årsraporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets

aktiver - passiver - den finansielle stilling samt årets resultat.

 

Årsregnskabet indstilles til godkendelse på selskabets generalforsamling.

 

Generalforsamlingen afholdes den. 28. maj 2018.

 

 

Ishøj den 19 maj 2018.

 

 

Direktion

 

 

Lasse Kenn Kristiansen.

 

 

 


, den

Direktion
Lasse Kenn KristiansenLedelsesberetning

Hovedaktiviteter.

 

Alle forekommende malerarbejder ude som inde, samt specielle opgaver,

efter aftale med kunden.

 

Der har i årets løb været en del arbejde, der har været udbudt på internettet,

disse opgaver er en god løsning, da kunden afregner til udbyder på nettet,

der efterfølgende afregner direkte til os, hvorved der undgås ubetalte debitorer.

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning.

 

Der er ikke indtrufet nogen begivenheder, efter regnskabsårets afslutning,

der ændre vor opfattelse af, at firmaet ikke kan fortsætte med gode intentioner

til forøgelse af arbejds mængden samt indtjening.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt.

Årsregnskabet for LKK Holding ApS for 2017 er udarbejdet  i overensstemmelse med

årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Der er ikke udarbejdet koncernregnskab i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser herom.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste regnskabsår 2016 og

aflægges i D.kr.

 

Generalt om indtjening og måling.

REgnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kontprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatsopgørelsen i takt med indtjeningen, herudover indregnes i

resultatsopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder

afskrivninger samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige beløb, der tidligere

har været indregnet i resultatsopgørelsen.

 

Aktiver indregnes i ballancen når aktivets værdi i virksomheden er pålidelig.

Forpligtigelser indregnes i balancen når det er sansynlig at vieksomhedens forpligtigelser

og værdi kan måles pålidelig.

 

Konsoloderingspraksis.

Koncernregnskabet omfatter moderselskabet LKK Holding APS og datterselskabet

Frederiksberg Malerentreprise Aps.

Moderselskabets kapitalandele i det konsilederende datterelskab udligned med 

moderselskabets andel af den regnskabsmæssige indre værdi, opgjort på det tidspunkt koncersforholdet 

blev etableet.

 

Brutofortjeneste består af ssammentrækning af regnskabsposterne, nettoomsætning, andre

driftsudgifter, omkostninger, matrialer samt andre externe omkostninger.

 

Finansielle indtægter og udgifter indregnes i resultatsopgørelsen, med de beløb der vedrører

regnskabsåret, disse poster omfatter renteindtægter samt renteudgifter.

 

Skat af årets resultatl

 

Årets skat som består af årets aktuelle skat samt forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatsopgørelsen, med den del der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen.

 

Skatteefekten af sambeskatningen fordeles på saåvel overskud som underskud i selskabet 

i forhold til deres skattemæssige indkomst.

 

Moderselskabet og det danske datterselskab er sambeskattede.

 

Den danske selskabsskat fordeles mellem de danske selskaber i forhold til deres skatepligtige indkomst.

 

Moderselskaber fungerer som admistrationsselskab for sambeskarningskredsen, således at

modeselskabet forestår afregningen af skatter til de danske myndigheder.

 

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Note 2017 2016
kr. kr.
Nettoomsætning 18.922 -7.345
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder -66.185 0
Bruttoresultat -47.263 -7.345
Resultat af ordinær primær drift -47.263 -7.345
Ordinært resultat før skat -47.263 -7.345
Skat af årets resultat 10.564 1.616
Årets resultat -36.699 -5.729
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -36.699 -5.729
I alt -36.699 -5.729

Balance 31. december 2017

Aktiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar -1.580 0
Materielle anlægsaktiver i alt -1.580 0
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder -313.675 -364.114
Finansielle anlægsaktiver i alt -313.675 -364.114
Anlægsaktiver i alt -315.255 -364.114
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 316.835 364.114
Andre tilgodehavender 998 0
Tilgodehavender i alt 317.833 364.114
Omsætningsaktiver i alt 317.833 364.114
Aktiver i alt 2.578 0

Balance 31. december 2017

Passiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat -380.163 -343.464
Egenkapital i alt -255.163 -218.464
Leverandører af varer og tjenesteydelser 8.914 8.375
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 248.827 210.089
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 257.741 218.464
Gældsforpligtelser i alt 257.741 218.464
Passiver i alt 2.578 0
false false false false true 01/01/2016 31/12/2016 Ingen bistand LKK Holding ApS Pile gårds Vænge 49 2635 284990782017-01-012017-12-31 284990782017-01-012017-12-310 284990782016-01-012016-12-31 284990782017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 284990782016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 284990782017-12-31 284990782016-12-31 iso4217:DKK