ADVOKATFIRMAET DYRBERG & PARTNERE A/S

Brinck Seidelins G 14-16

9800 Hjørring


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
01/02/2019
Birthe Dyrberg
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenADVOKATFIRMAET DYRBERG & PARTNERE A/S
Brinck Seidelins G 14-16
9800 Hjørring
Telefonnummer:98900977
Fax:98910177
CVR-nr:21789046
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018
BankforbindelseSparekassen Vendsyssel
9760 Vrå
RevisorREVISIONSFIRMAET TAGE KIELSGAARD RASMUSSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Læsøvej 5
9800 Hjørring
DK Danmark
CVR-nr:15137371
P-enhed:1008783795

Ledelsespåtegning

      
         
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar  - 31. december 2018 for          
Advokatfirmaet Dyrberg & Partnere A/S.         
         
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.         
         
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,         
passiver, finansielle stilling samt resultat. Samtidig er det vor opfattelse, at ledelses-         
beretningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.         
         
Årsregnskabet er ikke revideret, og det erklæres at virksomheden opfylder betingelserne         
herfor         
         
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.         
         
 


Hjørring, den 30/01/2019

Direktion
Birte DyrbergBestyrelse
Birte Dyrberg
Jørgen Torpe Kann
Jørgen Stig Boslev Jørgensen

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Advokatfirmaet Dyrberg & Partnere A/S

Vi har opstillet årsregnskabet for Advokatfirmaet Dyrberg &Partnere A/S for regn-
skabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 på grundlag af selskabets bogføring
og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af fi-
nansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere
årsregnskabet i overenstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante
bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorers Etiske regler for revisorer, her-
under principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er an-
vendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med
sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de
oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor in-
gen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i over-
ensstemmelse med årsregnskabsloven.Hjørring, 30/01/2019Tage Kielsgaard Rasmussen , mne9212
Statsautoriseret revisor
REVISIONSFIRMAET TAGE KIELSGAARD RASMUSSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR: 15137371

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter
Selskabets formål er at drive advokatvirksomhed.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold
I forhold til sidste regnskabsår har der ikke fundet væsentlige ændringer sted

          
 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt om indregning og måling       
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes       
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes      
ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.      
      
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele      
vil tilflyde selskabet og aktivets værdi kan måles pålideligt.      
      
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske      
fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles
aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amoriseret kostpris, hvorved der ind-
regnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amoriseret kostpris opgøres som op-
rindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumule-
rede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer
inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på
balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgåes
årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes
ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere gen-      
indvindingsværdi.      

 

Resultatopgørelse

Nettoomsætning      
Nettoomsætningen ved advokatrådgivning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt ydel-      
sen til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl.       
moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.      
       
Andre eksterne omkostninger 
     
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, admi-      
nistration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.      

 

Finansielle poster      
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og omkostninger.      
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb,      
der vedrører regnskabsåret.      
      
Skat af årets resultat      
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes      
i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på      
egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.      

      
      
      
      
 

Balance

Immaterielle anlægsaktiver      
      
Goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Good-      
will afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 10 år      
regnet fra 1. januar 2004.      
      
Materielle anlægsaktiver      
      
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.      
      
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet      
brugstid.      
      
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen      
indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.      
      
Der foretages liniære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes for-      
ventede brugstider og restværdi herefter:      
                                                                   Brugstid        Restværdi
      
  Andre anlæg, driftsmateriel og inventar    4 -10 år              0
  Indretning lejede lokaler                                 20 år             0
      
      
Aktiver med en kostpris på under 13 tkr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resul-      
tatopgørelsen i anskaffelsesåret.      
      
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskel-      
len mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige       
værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under      
afskrivninger.       
 

Tilgodehavender      
      
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel       
værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.      
      
Periodeafgrænsningsposter      
      
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger      
vedrørende efterfølgende regnskabsår.      
      
Udbytte      
      
Udbytte som forventes udbetalt for året, indregnes som en gældsforpligtelse.      
      
      
Skyldig skat og udskudt skat      
      
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som      
beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skatte-      
pligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.      
      
Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæs-      
sig værdi af aktiver og forpligtelser.      

Udskudt skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselberettiget skattemæssigt
underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved
udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligt-
elser indenfor samme juridiske skatteenhed.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balance-
dagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som
aktuel skat. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22,0%.

 

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
 

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.
Bruttoresultat 3.194.702 3.139.966
Personaleomkostninger 1 -3.119.444 -2.687.609
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -59.008 -65.063
Resultat af ordinær primær drift 16.250 387.294
Andre finansielle indtægter 650 650
Øvrige finansielle omkostninger -11.176 -1.674
Ordinært resultat før skat 5.724 386.270
Skat af årets resultat -3.141 -85.940
Årets resultat 2.583 300.330
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 2.583 300.330
I alt 2.583 300.330

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Goodwill 0 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0
Grunde og bygninger 25.978 31.371
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 158.760 212.375
Materielle anlægsaktiver i alt 184.738 243.746
Anlægsaktiver i alt 184.738 243.746
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 243.268 471.545
Andre tilgodehavender 186.813 178.111
Periodeafgrænsningsposter 63.483 98.861
Tilgodehavender i alt 493.564 748.517
Likvide beholdninger 1.314.007 888.604
Omsætningsaktiver i alt 1.807.571 1.637.121
Aktiver i alt 1.992.309 1.880.867

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Registreret kapital mv. 677.000 677.000
Overført resultat 4.451 1.868
Egenkapital i alt 681.451 678.868
Hensættelse til udskudt skat 2.398 4.136
Hensatte forpligtelser i alt 2.398 4.136
Skyldig selskabsskat 37.531 32.652
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 1.270.929 903.485
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 0 261.726
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.308.460 1.197.863
Gældsforpligtelser i alt 1.308.460 1.197.863
Passiver i alt 1.992.309 1.880.867

Noter

1. Personaleomkostninger

  2018 2017
  kr. kr.
Løn og gager 2.956.277 2.575.083
Pensionsbidrag 214.468 168.509
Andre omkostninger til social sikring 41.389 34.085
Lønrefusioner -92.690 -90.068
  3.119.444 2.687.609
Antal ansatte 5 5

 

2. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

 

Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum       
5% af stemmerne eller af aktiekapitalen:       
       
Advokat Birte Dyrberg       
Tvevangvej 105, 9800 Hjørring       
       
 

Nærtstående parter

Selskabet har i året haft følgende transaktioner med nærtstående parter:

 

Der har været samhandel med direktør Birte Dyrberg, idet hun har lejet lokaler ud til       
selskabet. Samhandelen er foregået på markedsmæssige vilkår.       
 

false false false false true 01/01/2017 31/12/2017 Andre erklæringer uden sikkerhed Tage Kielsgaard Rasmussen Læsøvej 5 9800 Hjøring 217890462018-01-012018-12-31 217890462018-01-012018-12-311 217890462018-01-012018-12-310 217890462018-01-012018-12-310 217890462018-01-012018-12-311 217890462018-01-012018-12-312 217890462018-01-012018-12-312 217890462017-01-012017-12-31 217890462018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 217890462017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 217890462018-12-31 217890462017-12-31 iso4217:DKK