HERMES ApS

Gammel Kongevej 167, st tv

1850 Frederiksberg C


Årsrapport

1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er godkendt den
28/11/2017
Neboja Ristic
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenHERMES ApS
Gammel Kongevej 167, st tv
1850 Frederiksberg C
CVR-nr:31364825
Regnskabsår:01/07/2016 - 30/06/2017

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for Hermes ApS. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finanselle stilling samt resultat.

 

Selskabet er ikke omfattet af revisionspligt.


Frederiksberg, den 28/11/2017

Direktion
Nebojsa RisticLedelsesberetning

Hovedaktiviteter
Virksomhedens hovedaktivitet er fragtkørsel
 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Utilfredsstillende
 

Begivenheder efter regnskabets afslutning
Ledelsen forventer en positiv udvikling i indeværense regnskabsår
 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Resultatopgørelse

Indtægtskriterium     
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.     

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til salg og distribution, lokale, automobil og administrationsomkostninger.

 

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger, samt lønafhængige omkostninger.

 

Skat af året resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Aktuel skat er afsat med 22 %.

    
     

Balance

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er målt til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivninger foretages over den forventede brugstid efter den liniære metode.

Afskrivninger baserer sig på følgende vurdering af aktivernes brugstider:

 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: 5 år

 

Aktiver under den til enhver tid gældende skattemæssige småanskaffelsesgrænse samt aktiver med en driftsøkonomisk brugstid på under 3 år omkostningsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

 

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris  efter FIFO-metoden respektivt dagsværdi, hvor denne er lavere. Der foretages nedskrivning for ukurans, hvor dette er relevant.

 

TilgodehavenderDebitorer og øvrige tilgodehavender er målt til nominel saldo med fradrag af reservation til tab efter individuel vurdering.

 

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, sædvanligvis svarende til nominel værdi.

 

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af

årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Bruttoresultat -112.595 73.904
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -5.759 -10.000
Resultat af ordinær primær drift -118.354 63.904
Øvrige finansielle omkostninger -306 -301
Ordinært resultat før skat -118.660 63.603
Skat af årets resultat 61.605 -36.865
Årets resultat -57.055 26.738
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -57.055 26.738
I alt -57.055 26.738

Balance 30. juni 2017

Aktiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 5.759
Materielle anlægsaktiver i alt 0 5.759
Anlægsaktiver i alt 0 5.759
Fremstillede varer og handelsvarer 8.000 15.000
Varebeholdninger i alt 8.000 15.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 23.394 0
Andre tilgodehavender 101.320 132.055
Tilgodehavender i alt 124.714 132.055
Likvide beholdninger 121.912 51.813
Omsætningsaktiver i alt 254.626 198.868
Aktiver i alt 254.626 204.627

Balance 30. juni 2017

Passiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat -9.809 47.245
Egenkapital i alt 115.191 172.245
Leverandører af varer og tjenesteydelser 30.760 21.660
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 71.230 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 37.445 10.722
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 139.435 32.382
Gældsforpligtelser i alt 139.435 32.382
Passiver i alt 254.626 204.627

Noter

1. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke påtaget sig kautions- garanti- eller andre forpligtelser udover, dem der fremgår af årsrapporten.

false false false false true 01/07/2015 30/06/2016 Ingen bistand Poul Mahrt Rathsacksvej 4 1862 Frederiksberg C 313648252016-07-012017-06-30 313648252016-07-012017-06-300 313648252015-07-012016-06-30 313648252016-07-012017-06-30fsa:RetainedEarningsMember 313648252015-07-012016-06-30fsa:RetainedEarningsMember 313648252017-06-30 313648252016-06-30 iso4217:DKK