HENRIKSEN ApS

Buddingevej 234

2860 Søborg


Årsrapport

1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
07/06/2018
Nicolai Magnussen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenHENRIKSEN ApS
Buddingevej 234
2860 Søborg
Telefonnummer:30495804
Fax:30495804
e-mailadresse:administration@danskbyg.dk
CVR-nr:28118279
Regnskabsår:01/01/2017 - 31/12/2017
RevisorGUNDSØ REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Rytterkær 2
4000 Roskilde
DK Danmark
CVR-nr:76475512
P-enhed:1002492114

Ledelsespåtegning

                            
                            
Direktion og bestyrelse  har aflagt årsrapport for 2017. Årsrapporten er behandlet og  vedtaget dags dato.                            

                            
Der er vor opfattelse, at årsrapporten er aflagt efter lovgivningens krav og kravene i                             
henhold til danske regnskabsvejledninger. Vi anser den valgte regnskabspraksis for                            
hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsrapporten                            
giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den                            
finansielle stilling, samt resultatet.                            
                            
                            
                            


Søborg, den 07/06/2018

Direktion
Nicolai Magnussen
DirektørBestyrelse
Nicolai Magnussen
bestyrelsesmedlemFravalg af revision for det kommende regnskabsår

Der vil på selskabets ordinære generalforsamling blive fremsat forslag om anvendelse af reduktion af revisionspligten, således at selskabets årsrapporter i fremtiden ikke revideres, idet betingelserne herfor anses for opfyldt.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i HENRIKSEN ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for HENRIKSEN ApS for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på note 4 i regnskabet, som beskriver kapitaltabet og de tiltag som vil blive iværksat med henblik på at reetablere egenkapitalen.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.


Herringløse, 07/06/2018Claus Nielsen , mne1770
Reg. Revisor HD (R)
GUNDSØ REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR: 76475512

Ledelsesberetning

Aktivitet       
       
Selskabets væsentligste aktiviteter er at beskæftige sig med ingeniør- og  entreprenørvirksomhed       
        
Selskabet har i året afviklet udlån, hvilket har medført et tab på 3,5 mio.       
       
       
Usædvanlige forhold       
       
Selskabet er i året omdannet fra A/S til ApS.       
       
Usikkerhed ved indregning eller måling       
       
Ingen       
       
       
       
       
Økonomisk udvikling       
       
Selskabet er stiftet pr. 28.09.2004       
       
Årets resultat udgør kr.     -1.701.033  
       
Egenkapitalen pr.  31.12.2017 sammensætter sig således:       
       
Selskabskapital           50.000  
Overført resultat     -338.425  
Andre reserver                  0  
                                -288.425  
       
Årets resultat anses for at være utilfredsstillende.       
       
Begivenheder efter regnskabsårets udløb       
       
Der er fra regnskabsårets afslutning og frem til i dag ikke indtruffet begivenheder, der forrykker       
billedet af selskabets resultat for året 2017 og den økonomiske stilling pr. 31. december 2017.       
        
       
Forventet udvikling       
       
Ledelsen ser positivt på fremtiden.       
       
       
       


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.


       
Generelt om indregning og måling       
       
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil       
tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.       
       
Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en       
retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå       
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.       
       
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning       
sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.       
       
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden       
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.       
       
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en       
konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris       
med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering       
af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.       
       
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdi-       
reguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle       
omkostninger med de beløb, der vedrører regnskabsåret, herunder afskrivninger og nedskrivninger.       
       
Omregning af fremmed valuta       
       
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs.       
Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen,       
indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.       
       
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, omregnes til balancedagens       
valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets        
eller gældens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under       
finansielle poster. For andre poster i balancen benyttes transaktionsdagens kurs.       

Resultatopgørelsen       
  
       
Nettoomsætning       
Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen,       
såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.       
Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.       
        
       
Andre driftsindtægter og -omkostninger       
Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i        
forhold til virksomhedens hovedaktivitet.       
       
Andre eksterne omkostninger       
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame,       
administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.         

    
       
Bruttofortjeneste/tab       
Bruttoresultat omfatter nettoomsætning, andre driftsindtægter, andre eksterne omkostninger       
       
Finansielle poster       
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der        
vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger,       
finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab        
vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån        
samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.       
        
        
Ekstraordinære indtægter og omkostninger      
 
Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som        
hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som       
ikke forventes at være af tilbagevendende karakter.       
       
       
Skat af årets resultat       
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultat-       
opgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med        
den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.        
 
       
Balancen       
        
Materielle anlægsaktiver       
Tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar       
måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.       
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.        
        
       
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil        
det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.       
      
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede        
brugstider:       
                                                                                               Restværdi  
Tekniske anlæg og maskiner                               3 år                   0%  
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar           3 år                   0%  
       
Aktiver med en kostpris på under 10 tkr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen       
i anskaffelsesåret.       
       
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem        
salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.       
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.       
       
        
Leasingkontrakter    
   
Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige       
risici og fordele forbundet med ejendomsretten(finansiel leasing) indregnes i balancen som aktiver.       
Aktiverne måles ved første indregning til opgjort kostpris svarende til dagsværdien eller (hvis lavere)       
til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregningen af nutidsværdien anvendes        
leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne.       
Finansielt leasede aktiver afskrives som øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver.       
       
Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og       
leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.       
       
Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med        
operationel leasing og øvrige lejeaftale indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid.       
Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses       
under eventualposter mv.       
       
       
Varebeholdninger       
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdien såfremt       
denne er lavere.       
       
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg        
af hjemtagelsesomkostninger.       
     
Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer,        
hjælpematerialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger.       
       
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdig-       
gørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget og       
fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.       
       
Tilgodehavender    
   
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.       
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.       
       
       
Igangværende arbejder for fremmed regning       

Igangværende arbejder på statusdagen måles til salgsværdien af det udførte arbejde.       
Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede       
forventede indtægter på de enkelte igangværende arbejde.       
       

Likvider

Likvider måles til dagskurs.


Periodeafgrænsningsposter       
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende        
efterfølgende regnskabsår.       
       
Udbytte        
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.        
Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamling.       
       
       
Skyldig skat og udskudt skat       
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat       
af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster       
samt for betalte acontoskatter.       
       
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem        
regnskabsmæssige og skattemæssige værdier og aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks       
vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatnings-       
regler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis       
afvikling af forpligtelsen.       
       
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,       
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af       
fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske       
skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.       
       
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens        
lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring       
i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For       
indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.       

Gældsforpligtelser       
       
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte        
transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret       
kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved  anvendelse af den effektive rente, således at       
forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over       
låneperioden.       
       
Gæld iøvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.      

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Note 2017 2016
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 2.197.435 348.557
Personaleomkostninger 1 -292.211 -417.149
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -46.916 -24.949
Resultat af ordinær primær drift 1.858.308 -93.541
Andre finansielle indtægter 38.294 86.854
     Andre finansielle omkostninger -3.588.635 -13
Ordinært resultat før skat -1.692.033 -6.700
Skat af årets resultat 2 -9.000 698
Årets resultat -1.701.033 -6.002
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -1.701.033
I alt -1.701.033

Balance 31. december 2017

Aktiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 51.916
Materielle anlægsaktiver i alt 3 0 51.916
Andre tilgodehavender 0 2.419.542
Finansielle anlægsaktiver i alt 0 2.419.542
Anlægsaktiver i alt 0 2.471.458
Råvarer og hjælpematerialer 0 10.000
Varebeholdninger i alt 0 10.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 22.581 49.234
Igangværende arbejder for fremmed regning 0 4.333.173
Udskudte skatteaktiver 0 9.000
Andre tilgodehavender 8.542 263.949
Periodeafgrænsningsposter 9.292 0
Tilgodehavender i alt 40.415 4.655.356
Likvide beholdninger 54.855 1.134.927
Omsætningsaktiver i alt 95.270 5.800.283
Aktiver i alt 95.270 8.271.741

Balance 31. december 2017

Passiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000 500.000
Overført resultat -338.425 -6.002
Egenkapital i alt -288.425 493.998
Modtagne forudbetalinger fra kunder 0 6.351.028
Leverandører af varer og tjenesteydelser 326.184 145.499
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 0 933.086
Skyldig selskabsskat 0 334.076
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 51.512 10.318
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 5.999 3.736
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 383.695 7.777.743
Gældsforpligtelser i alt 383.695 7.777.743
Passiver i alt 95.270 8.271.741

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Registreret kapital mv. Overført resultat I alt
kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 500.000 -6.002 493.998
Kapitalnesættelse -450.000 450.000 0
Årets resultat 0 -1.701.033 -1.701.033
Tilskud fra koncern 0 918.610 918.610
Egenkapital, ultimo 50.000 -338.425 -288.425

Noter

1. Personaleomkostninger

  2017
  kr.
Løn og gager 223.242
Pensionsbidrag 0
Andre omkostninger til social sikring 5.914
Andre personaleomkostninger 63.055
  292.211

Selskabet har i regnskabsåret fuldtidsbeskæftiget 1 medarbejder. 

2. Skat af årets resultat

  2017 2016
  kr. kr.
Aktuel skat 0 0
Ændring af udskudt skat 9.000 -314.000
Regulering vedrørende tidligere år 0 313.302
  9.000 -698
     
Den udskudte skat andrager 0 9.000

3. Materielle anlægsaktiver i alt

   

  Andre Anlæg mv.
  kr.
Kostpris primo 638.177
Tilgang 0
Afgang -638.177
Kostpris ultimo 0
 
 
Af- og nedskrivning primo 586.261
Årets afskrivning 46.916
Tilbageførsel ved afgang -633.177
Af- og nedskrivning ultimo 0
 
Regnskabsmæssig værdi ultimo 0

4. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

 FREMTIDEN  

 

Selskabet forventer at have reetableret sin selskabskapital og egenkapital i løbet af de kommende 2 år, enten via driftsoverskud eller kapitalforhøjelser.      
       
       
       
       
       

 

5. Oplysning om eventualforpligtelser

      
 Koncernens selskaber hæfter fra og med 1. juli 2012 ubegrænset og solidarisk for kildeskatter på udbytter, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen.      
       
       
    

6. Oplysning om ejerskab

 

Nærtstående parter

      
 Nærtstående parter med bestemmende indflydelse på selskabet er selskabets anpartshaver, direktør og bestyrelsesmedlem.      
       
 Alle transaktioner med nærtstående parter sker på markedsbaserede vilkår.     

false false false false true 01/01/2016 31/12/2016 Revisionspåtegning false false false false Gertrud Nielsen Rytterkær 2 4000 Roskilde 281182792017-01-012017-12-31 281182792017-01-012017-12-311 281182792017-01-012017-12-310 281182792017-01-012017-12-310 281182792017-01-012017-12-312 281182792016-01-012016-12-31 281182792017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 281182792017-12-31 281182792016-12-31 281182792017-01-01fsa:ContributedCapitalMember 281182792017-01-01fsa:RetainedEarningsMember 281182792017-01-01 281182792017-01-012017-12-31fsa:ContributedCapitalMember 281182792017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 281182792017-12-31fsa:ContributedCapitalMember 281182792017-12-31fsa:RetainedEarningsMember iso4217:DKK