S & H AF 7/12 1991 ApS

Kølsenvej 56

8831 Løgstrup


Årsrapport

1. maj 2014 - 30. april 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
30/09/2015
Henrik Lundsgaard
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenS & H AF 7/12 1991 ApS
Kølsenvej 56
8831 Løgstrup
CVR-nr:16276472
Regnskabsår:01/05/2014 - 30/04/2015

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapport for regnskabsåret 1/5 2014 - 30/4 2015 for S & H af 7/12 1991 ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsrapporten et retvisende billede af selskabts aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

 

Betingelserne for fravalg af revision er fortsat opfyldt.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Kølsen, den 27/09/2015

Direktion
Susanne Kam Kristensen
Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste regnskabsår.

 

Resultatopgørelse

Selskabet har sammendraget visse poster i resultatopgørelsen og i stedet indført posten "Bruttofortjeneste".

 

Som indtægtskriterie anvendes faktureringskriteriet.

 

Skat af årets resultat omfatter beregnet selskabsskat af regnskabsårets skattepligtige indkomst.

 

Balance

Værdipapirer i form af børsnoterede og unoterede værdipapirer måles til dagsværdi.

 

På statustidspunktet påhviler der ikke selskabet udskudt skat.

 

Gældsposter måles til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. maj 2014 - 30. apr 2015

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Bruttoresultat 46.560 44.014
Personaleomkostninger 0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0
Resultat af ordinær primær drift 46.560 44.014
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 0
Andre finansielle indtægter 38.282 383.721
Nedskrivning af finansielle aktiver 0
Øvrige finansielle omkostninger -88.572 -16.041
Ordinært resultat før skat -3.730 411.694
Skat af årets resultat 1 -19.740 -110.177
Årets resultat -23.470 301.517
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0 0
Overført resultat -23.470 301.517
I alt -23.470 301.517

Balance 30. april 2015

Aktiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Fremstillede varer og handelsvarer 72.560 72.560
Varebeholdninger i alt 72.560 72.560
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 12.500
Andre tilgodehavender 40.000 0
Tilgodehavender i alt 52.500 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 901.554 1.061.443
Værdipapirer og kapitalandele i alt 901.554 1.061.443
Likvide beholdninger 80.101 774
Omsætningsaktiver i alt 1.106.715 1.134.777
Aktiver i alt 1.106.715 1.134.777

Balance 30. april 2015

Passiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Registreret kapital mv. 200.000 200.000
Overført resultat 804.319 827.789
Egenkapital i alt 2 1.004.319 1.027.789
Gæld til banker 0
Skyldig selskabsskat 97.202 101.875
Anden gæld 5.194 5.113
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 102.396 106.988
Gældsforpligtelser i alt 102.396 106.988
Passiver i alt 1.106.715 1.134.777

Noter

1. Skat af årets resultat

  2014/15 2013/14
  kr. kr.
Aktuel skat 19.740 110.177
Ændring af udskudt skat 0 0
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  19.740 110.177

 

2. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 200.000 0 827.789 0 1.027.789
Udloddet ordinært udbytte 0 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 -23.470 0 -23.470
Egenkapital ultimo 200.000 0 804.319 0 1.004.319

 

01/05/2013 30/04/2014 Ingen bistand Henrik Lundsgaard Kølsenvej 56 8831 Løgstrup 162764722014-05-012015-04-30 162764722014-05-012015-04-300 162764722013-05-012014-04-30 162764722014-05-012015-04-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 162764722013-05-012014-04-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 162764722014-05-012015-04-30fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 162764722013-05-012014-04-30fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 162764722014-05-012015-04-30fsa:RetainedEarningsMember 162764722013-05-012014-04-30fsa:RetainedEarningsMember 162764722015-04-30 162764722014-04-30 iso4217:DKK