ADVOKATANPARTSELSKABET LARS N. KNUDSEN ApS

Tingvej 31, 1

8543 Hornslet


Årsrapport

1. maj 2014 - 30. april 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
16/09/2015
Hanne Sølgaard
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenADVOKATANPARTSELSKABET LARS N. KNUDSEN ApS
Tingvej 31, 1
8543 Hornslet
CVR-nr:21233781
Regnskabsår:01/05/2014 - 30/04/2015

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2014 til 30. april 2015 for Advokatanpartsselskabet Lars N. Knudsen Aps.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Den valgte regnskabspraksis anses for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

 

Idet betingelserne herfor er opfyldt, er årsrapporten ikke revideret, ligesom revision fravælges for det kommende regnskabsår.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Hornslet, den 08/09/2015

Direktion
Lars Nørregaard Knudsen


Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har besluttet at fravælge revision for det kommende regnskabsår.

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaverne i Advokatanpartsselskabet Lars N. Knudsen ApS

På grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger modtaget fra selskabets ledelse har vi opstillet årsrapporten for Advokatanpartsselskabet Lars N. Knudsen ApS for regnskabsåret 1. maj 2014 til 30. april 2015. Årsrapporten er opstillet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten.

Vi har tilrettelagt og udført vort arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.

Vi har ikke revideret eller udført review af årsrapporten og udtrykker derfor ingen konklusion derom.Hornslet, 08/09/2015REVISIONSFIRMAET BYRIEL SAND
Karl Byriel Sand
statsautoriseret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Regnskabspraksis er den samme som sidste år.


Generelt om indregning og måling.


I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.


Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivers værdi kan måles pålideligt.
 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsernes værdi kan måles pålideligt.
 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som enten bekræfter eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.


Resultatopgørelsen.
 

Bruttoresultat. Omsætning fra salg indregnes i resultatopgørelsen, når honorarnota er udstedt. Omkostninger, der er fragået bruttoresultatet, er indregnet, når omkostningen er forbrugt. Bruttoresultatet er opgjort eksklusiv moms.
 

Indtægtskriterium. Indtægten af selskabets andel af advokat-interessentskabet medtages i det år, hvor det er realiseret og i henhold til det aflagte årsregnskab for interessentskabet.
 

Afskrivninger indeholder årets afskrivninger på anlægsaktiver samt avance og tab i forbindelse med udskiftning af anlægsaktiver.
 

Finansielle poster indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renter og udbytter.


Skat af årets resultat. Skat udgiftsføres med 23,5% af årets resultat reguleret for ikke-skattemæssige indtægter og udgifter. Skatten af årets skattepligtige indkomst afsættes som selskabsskat i balancen efter modregning af betalt aconto-skat. Skat af tidsmæssige afvigelser reguleres over hensættelse til udskudt skat.

 

Balancen.


Driftsmidler, indretning af lejede lokaler og goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede økonomiske levetid:
 

Inventar 5 år
 

Indretning af lejede lokaler 10 år
 

Goodwill 10 år


Aktiver med en kostpris på under den skattemæssige beløbsgrænse for småanskaffelser indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.
 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.
 

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
 

Kapitalandel i tilknyttet virksomhed er værdiansat til regnskabsmæssig indre værdi.
 

Hensættelse til udskudt skat foretages med 22% af forskellen mellem den regnskabsmæssige og den skattemæssige værdi på kapitalandel i tilknyttet virksomhed. Negativ udskudt skat hensættes ikke.
 

Fremmedkapital måles til nominel værdi.
 

Resultatopgørelse 1. maj 2014 - 30. apr 2015

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Bruttoresultat 796.731 585.520
Personaleomkostninger 1 0 0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0 0
Resultat af ordinær primær drift 796.731 585.520
Øvrige finansielle omkostninger 0 0
Ordinært resultat før skat 796.731 585.520
Skat af årets resultat -188.064 -143.967
Årets resultat 608.667 441.553
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 600.000 440.000
Overført resultat 8.667 1.553
I alt 608.667 441.553

Balance 30. april 2015

Aktiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Goodwill 0 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 683.457 338.860
Finansielle anlægsaktiver i alt 2 683.457 338.860
Anlægsaktiver i alt 683.457 338.860
Andre tilgodehavender 9.764 0
Tilgodehavender i alt 9.764 0
Likvide beholdninger 192.727 335.325
Omsætningsaktiver i alt 202.491 335.325
Aktiver i alt 885.948 674.185

Balance 30. april 2015

Passiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 10.882 2.215
Forslag til udbytte 600.000 440.000
Egenkapital i alt 3 735.882 567.215
Skyldig selskabsskat 150.066 106.970
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 150.066 106.970
Gældsforpligtelser i alt 150.066 106.970
Passiver i alt 885.948 674.185

Noter

1. Personaleomkostninger

 

Der har ikke været ansatte udover selskabets direktør og hovedanpartshaver. Der er ikke udbetalt løn til ansatte.

 

 

2. Finansielle anlægsaktiver i alt

 

Hovedtal for selskabets tilknyttede virksomhed pr. 30. april 2015:


 

Navn og hjemsted:  Advokatfirmaet Sølgaard & Knudsen I/S, Hornslet.

 

Ejerandel:    45%

 

Andel af egenkapital (kapitalindestående):   683.457 kr.

 

Andel af årets resultat:   796.731 kr.
 

 

 

3. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 125.000 2.215 440.000 567.215
Udloddet ordinært udbytte 0 0 -440.000 -440.000
Årets resultat 0 8.667 600.000 608.667
Egenkapital ultimo 125.000 10.882 600.000 735.882

 

4. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets hovedaktivitet består i at eje andel af advokatvirksomhed.

01/05/2013 30/04/2014 Andre erklæringer uden sikkerhed Revisionsfirmaet Byriel Sand Kastanievej 6 8543 Hornslet 212337812014-05-012015-04-30 212337812014-05-012015-04-300 212337812014-05-012015-04-301 212337812013-05-012014-04-30 212337812014-05-012015-04-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 212337812013-05-012014-04-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 212337812014-05-012015-04-30fsa:RetainedEarningsMember 212337812013-05-012014-04-30fsa:RetainedEarningsMember 212337812015-04-30 212337812014-04-30 iso4217:DKK