DEJLIG LAMA ApS

Brygger Heises Vej 7

3000 Helsingør


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31/05/2017
Kåre Mulvad Steffensen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenDEJLIG LAMA ApS
Brygger Heises Vej 7
3000 Helsingør
Telefonnummer:61305229
e-mailadresse:core@dejliglama.dk
CVR-nr:34231087
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016

Ledelsespåtegning

 

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Dejlig Lama ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsrapporten et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

 

Vi anser betingelserne for fravalg af revision for opfyldt.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 


Helsingør, den 31/05/2017

Direktion
Kåre Mulvad Steffensen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet har på generalforsamlingen vedtaget fravalg af revision for det kommende regnskabsår.

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til kapitalejerne i Dejlig Lama ApS

Jeg har opstillet årsregnskabet for regnskabsåret 2016 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som anpartshaveren har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Jeg har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere anpartshaveren med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er anpartshavernes ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er jeg ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, anpartshaveren har givet mig til brug for at opstille årsregnskabet.

Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Holte, 31/05/2017Finn Rasmussen
Registreret revisor

CVR: 54472455

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

 

Den anvendte regnskabspraksis er følgende:

 

Generelt om indregning og måling

 

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinster over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

 

 

 

Resultatopgørelsen

 

Bruttoresultat

 

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

 

Personaleomkostninger

 

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner m.v. til ansatte.

 

Finansielle poster

 

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.

 

Skat af årets resultat

 

Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Udskudt skat fremkommer i de tilfælde, hvor der er midlertidige forskelle mellem de regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af selskabets aktiver og forpligtelser. Den udskudte skat måles med den aktuelle skatteprocent og indregnes i balancen.

 

 

 

Balancen

 

 

Tilgodehavender

 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

 

 

Gældsforpligtelser

 

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

 

 

 

 

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 201.642 301.516
Personaleomkostninger 1 -302.139 -244.663
Resultat af ordinær primær drift -100.497 56.853
Øvrige finansielle omkostninger -2.997 -110
Ordinært resultat før skat -103.494 56.743
Skat af årets resultat 20.186 -7.990
Årets resultat -83.308 48.753
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -83.308 48.753
I alt -83.308 48.753

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Andre tilgodehavender 0 3.200
Finansielle anlægsaktiver i alt 0 3.200
Anlægsaktiver i alt 0 3.200
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 59.462 53.356
Tilgodehavende skat 20.186 0
Tilgodehavender i alt 79.648 53.356
Likvide beholdninger 48.659 179.197
Omsætningsaktiver i alt 128.307 232.553
Aktiver i alt 128.307 235.753

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000 80.000
Overført resultat -81.492 1.816
Egenkapital i alt -1.492 81.816
Leverandører af varer og tjenesteydelser 23.713 27.135
Skyldig selskabsskat 0 7.990
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 106.086 118.812
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 129.799 153.937
Gældsforpligtelser i alt 129.799 153.937
Passiver i alt 128.307 235.753

Noter

1. Personaleomkostninger

  2016 2015
  kr. kr.
Løn og gager 282.001 243.268
Sociale ydelser mm. 20.138 1.395
Gennemsnitligt antal beskæftiget 1    
  302.139 244,663

2. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabet driver rådgivning indenfor web online mm.

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har pr. 31/12 ingen eventualforpligtelser.

false false false false true 01/01/2015 31/12/2015 Andre erklæringer uden sikkerhed Finn Rasmussen De Conincks Vej 16 Holte 342310872016-01-012016-12-31 342310872016-01-012016-12-310 342310872016-01-012016-12-311 342310872015-01-012015-12-31 342310872016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 342310872015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 342310872016-12-31 342310872015-12-31 iso4217:DKK