C. E. PETERSEN ApS

Lykkenshøj 110

8220 Brabrand


Årsrapport

1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
20/11/2017
Carl Erik Petersen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenC. E. PETERSEN ApS
Lykkenshøj 110
8220 Brabrand
Telefonnummer:86263212
CVR-nr:12085044
Regnskabsår:01/07/2016 - 30/06/2017
BankforbindelseDanske Bank
8000 Aarhus C
DK Danmark

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/17 for C. E. Petersen ApS.


Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

 

Selskabets årsrapport er ikke revideret, da selskabet opfylder betingelserne for at undlade revision.
For det kommende regnskab er revision fravalgt.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse


Brabrand, den 04/11/2017

Direktion
Carl Erik Petersen
DirektørAnvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Årsrapporten for C. E. Petersen ApS for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.


Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.


RESULTATOPGØRELSEN
Bruttofortjeneste
Selskabet har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens §32.


Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og
transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.
Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.


Skat af årets resultat udgiftsføres med 22% af årets skattepligtige indkomst, reguleret med forskydning i udskudt skat eller værdien af udskudt skatteaktiv.

 

BALANCEN
Varebeholdning er medtaget til kostpris med fradrag af nedskrivninger for ukurans.


Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagspris (børskurs) på balancedagen.

 

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle forpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige
indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster.


Gældsforpligtelser
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Resultat af ordinær primær drift 18.512 14.507
Andre finansielle indtægter 10.500 11.610
Øvrige finansielle omkostninger -2.028 -773
Ordinært resultat før skat 26.984 25.344
Skat af årets resultat -6.050 -5.984
Andre skatter -534
Årets resultat 20.400 19.360
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 20.400 19.360
I alt 20.400 19.360

Balance 30. juni 2017

Aktiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele 0 25.470
Finansielle anlægsaktiver i alt 0 25.470
Anlægsaktiver i alt 0 25.470
Fremstillede varer og handelsvarer 5.475 10.950
Varebeholdninger i alt 5.475 10.950
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 9.720 5.220
Andre tilgodehavender 0 300.000
Tilgodehavender i alt 9.720 305.220
Likvide beholdninger 316.760 24.011
Omsætningsaktiver i alt 331.955 340.181
Aktiver i alt 331.955 365.651

Balance 30. juni 2017

Passiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Registreret kapital mv. 200.000 200.000
Overført resultat 90.065 69.665
Forslag til udbytte 0
Egenkapital i alt 290.065 269.665
Skyldig selskabsskat 11.858 19.954
Langfristede gældsforpligtelser i alt 11.858 19.954
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 30.032 76.032
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 30.032 76.032
Gældsforpligtelser i alt 41.890 95.986
Passiver i alt 331.955 365.651

Noter

1. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets hovedaktivitet er investering og rådgivning m.v.

false false false false true 01/07/2015 30/06/2016 Ingen bistand Carl Erik Petersen Lykkenshøj 110 8220 Brabrand 120850442016-07-012017-06-30 120850442016-07-012017-06-300 120850442015-07-012016-06-30 120850442016-07-012017-06-30fsa:RetainedEarningsMember 120850442015-07-012016-06-30fsa:RetainedEarningsMember 120850442017-06-30 120850442016-06-30 iso4217:DKK