KAS Venture Group IVS

Parmagade 7, st th

2300 København S


Årsrapport

11. september 2017 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
22/05/2019
Kasper Abildgaard Svendsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenKAS Venture Group IVS
Parmagade 7, st th
2300 København S
Telefonnummer:42747888
e-mailadresse:Kasper-svendsen@hotmail.com
CVR-nr:38922033
Regnskabsår:11/09/2017 - 31/12/2018

Ledelsesberetning

Virksomhedens formål er at eje andele i andre virksomheder. Resultatet for regnskabsperioden lever op til forventningerne. 


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 11. sep. 2017 - 31. dec. 2018

Note 2017/18 -
kr. kr.
Nettoomsætning 0
Eksterne omkostninger 0
Bruttoresultat 0
Personaleomkostninger 0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0
Resultat af ordinær primær drift 0
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 1 700
Andre finansielle indtægter 0
Nedskrivning af finansielle aktiver 0
Øvrige finansielle omkostninger 0
Ordinært resultat før skat 700
Skat af årets resultat 0
Årets resultat 700
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0
Overført resultat 700
I alt 700

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2017/18 -
kr. kr.
Goodwill 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0
Grunde og bygninger 0
Produktionsanlæg og maskiner 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 700
Kapitalandele i associerede virksomheder 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 700
Anlægsaktiver i alt 700
Råvarer og hjælpematerialer 0
Fremstillede varer og handelsvarer 0
Varebeholdninger i alt 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0
Igangværende arbejder for fremmed regning 0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 0
Tilgodehavende skat 0
Andre tilgodehavender 0
Tilgodehavender i alt 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 0
Værdipapirer og kapitalandele i alt 0
Likvide beholdninger 100
Omsætningsaktiver i alt 100
Aktiver i alt 800

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2017/18 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 100
Andre reserver 0
Overført resultat 700
Forslag til udbytte 0
Egenkapital i alt 800
Hensættelse til udskudt skat 0
Hensatte forpligtelser i alt 0
Gæld til realkreditinstitutter 0
Gæld til banker 0
Skyldig selskabsskat 0
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0
Gæld til realkreditinstitutter 0
Gæld til banker 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 0
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder 0
Skyldig selskabsskat 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 0
Forslag til udbytte for regnskabsåret 0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 0
Gældsforpligtelser i alt 0
Passiver i alt 800

Noter

1. Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver

Værdistigning i datterselskaber. 

2. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true Ingen bistand Kasper Abildgaard Svendsen Parmagade 7 2300 true false false true 389220332017-09-112018-12-31 389220332017-09-112018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 389220332017-09-112018-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 389220332017-09-112018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 389220332018-12-31 iso4217:DKK