CARVERS GULVSERVICE ApS

Tvedvangen 289

2730 Herlev


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
29/05/2017
Frank Niel Leonard Carver
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenCARVERS GULVSERVICE ApS
Tvedvangen 289
2730 Herlev
CVR-nr:21798843
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016
BankforbindelseDanske Bank
Herlev Torv 17
2730 Herlev

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Carver's Gulvservice ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

 

Jeg anser fortsat betingelserne for fravalg af revision for at være opfyldt.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Herlev, den 29/05/2017

Direktion
Frank Niel Leonard Carver
DirektørLedelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter er gulvservice og dermed relaterede aktiviteter.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udviser et positivt resultat på 2 tkr., hvilket anses som tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Generelt

Årsrapporten for 2016 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

 

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

 

 

Generelt om indregning og måling

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til avancer, tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste

 

I bruttofortjenesten er sammendraget regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre, omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og handelsvarer samt andre eksterne omkostninger.

 

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

 

 

Finansielle indtægter og omkostninger

 

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelser vedrørende selskabsskat.

 

Skat af årets resultat

 

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Balance

 

Materielle anlægsaktiver

 

Driftsmidler og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumelerede af- og nedskrivninger.

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.

 

Kostprisen omfatter afnskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspinkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

 

Der foretages linære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi herefter.

                                                                                                                    Brugstid          Restværdi 

Andre anlæg, driftsmidler og inventar.......................................................   5år                     0%

 

Tilgodehavender

 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien.

 

 

Udbytte

 

Udbyttet, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbyttet indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

 

 

Selskabsskat og udskudt skat

 

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, for eksempel vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte netto-skatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændrin-ger i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. borset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

 

 

Gældsforpligtelser

 

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

 


....

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Bruttoresultat 242.651 334.671
Personaleomkostninger 1 -222.452 -220.425
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -12.000 -12.000
Resultat af ordinær primær drift 8.199 102.246
Andre finansielle indtægter 7
Øvrige finansielle omkostninger -6.474 -8.455
Ordinært resultat før skat 1.725 93.798
Skat af årets resultat 2 -178 -23.346
Årets resultat 1.547 70.452
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 70.452
Overført resultat 1.547 0
I alt 1.547 70.452

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 11.000 23.000
Materielle anlægsaktiver i alt 3 11.000 23.000
Anlægsaktiver i alt 11.000 23.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 86.502 114.904
Tilgodehavende skat 8.097
Andre tilgodehavender 3.000 1.000
Tilgodehavender i alt 97.599 115.904
Likvide beholdninger 549.538 558.422
Omsætningsaktiver i alt 647.137 674.326
Aktiver i alt 658.137 697.326

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 180.000 180.000
Overført resultat 33.066 31.519
Forslag til udbytte 70.452
Egenkapital i alt 213.066 281.971
Leverandører af varer og tjenesteydelser 7.726 7.061
Skyldig selskabsskat 68.537
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 437.345 339.757
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 445.071 415.355
Gældsforpligtelser i alt 445.071 415.355
Passiver i alt 658.137 697.326

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Registreret kapital mv. Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 180.000 31.519 70.452 281.971
Betalt udbytte -70.452 -70.452
Årets resultat 1.547 1.547
Egenkapital, ultimo 180.000 33.066 0 213.066

Noter

1. Personaleomkostninger

  2016 2015
  kr. kr.
Løn og gager 216.880 214.920
Pensionsbidrag 0 0
Andre omkostninger til social sikring 5.572 5.505
  222.452 220.425

2. Skat af årets resultat

  2016 2015
  kr. kr.
Aktuel skat 2.178 23.346
Ændring af udskudt skat -2.000 -1.000
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  178 23.346

3. Materielle anlægsaktiver i alt

   

  Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre Anlæg mv.
  kr. kr. kr.
Kostpris primo 0 0 60.000
Tilgang 0 0 0
Afgang 0 0 0
Kostpris ultimo 0 0 60.000
     
Opskrivninger primo 0 0 0
Årets opskrivning 0 0 0
Opskrivninger ultimo 0 0 0
     
Af- og nedskrivning primo 0 0 -37.000
Årets afskrivning 0 0 -12.000
Tilbageførsel ved afgang 0 0 0
Af- og nedskrivning ultimo 0 0 -49.000
     
Regnskabsmæssig værdi ultimo 0 0 11.000
 

4. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2016 2015
Antal ansatte, primo 1 1
Gennemsnitligt antal ansatte 1 1
Antal ansatte, ultimo 1 1
false false true false true 01/01/2015 31/12/2015 Ingen bistand Frank Niel Leonard Carver Tvedvangen 289 2730 Herlev 217988432016-01-012016-12-31 217988432016-01-012016-12-310 217988432015-01-012015-12-31 217988432016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 217988432015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 217988432016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 217988432015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 217988432016-12-31 217988432015-12-31 217988432016-01-01fsa:ContributedCapitalMember 217988432016-01-01fsa:RetainedEarningsMember 217988432016-01-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 217988432016-01-01 217988432016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 217988432016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 217988432016-12-31fsa:ContributedCapitalMember 217988432016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 217988432016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 217988432015-01-01 iso4217:DKK