EL TEC ApS

Lupinmarken 37

8800 Viborg


Årsrapport

1. maj 2015 - 30. april 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
28/09/2016
Peter Hedager
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenEL TEC ApS
Lupinmarken 37
8800 Viborg
Telefonnummer:22895080
e-mailadresse:mail@eltec.dk
CVR-nr:29152373
Regnskabsår:01/05/2015 - 30/04/2016
BankforbindelseDanske Bank
Sct. Mathias Gade 52
8800 Viborg

Ledelsespåtegning

Direktionen aflægger hermed årsregnskab for 2015/2016 for EL TEC ApS. Den samlede ledelse erklærer:

 

ï‚· At årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

ï‚· At årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

 

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 

Hovedaktivitet
Selskabets formål er at udføre el arbejde og anden beslægtet virksomhed.
 


Viborg, den 07/09/2016

Direktion
Peter Hedager

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision, hvorfor det indstilles til generalforsamlingen, at selskabets årsregnskab fremover ikke skal revideres.

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i ELTEC ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for ELTEC ApS for regnskabsåret 1. maj 2015 – 30. april 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR- danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Viborg, 14/09/2016Steen Maagaard
Registreret Revisor
Revisionsfirmaet Borregaard & Maagaard
CVR: 18018594

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Resultatopgørelse

Forbrug af råvarer og hjælpematerialer
Råvarer og hjælpematerialer forbrugt ved udførelsen af arbejde.

 

Andre eksterne omkostninger
Omkostninger til salg og administration samt indirekte omkostninger, f.eks. leje- og leasingydelser (operationel leasing), serviceaftaler, forsikringer og vedligeholdelse.

 

Finansielle indtægter
Renteindtægter, modtaget udbytte samt kursgevinster på obligationer og aktier.

 

Finansielle omkostninger
Renteomkostninger, kurstab på obligationer, aktier og realkreditlån samt nedskrivning af tilgodehavender.

 

Skat af årets resultat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 22 pct.
 

Balance

Immaterielle og materielle anlægsaktiver
Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider. Aktivernes skønnede restværdi efter afsluttet brugstid indgår ikke i afskrivningsgrundlaget.


Brugstid Restværdi
Driftsmateriel og inventar …………………………………….. 5 år 0 kr.

 

Anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

 

Tab og gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under posten ”Afskrivninger”.

 

Aktiver med en kostpris under 12.900 kr. omkostningsføres i anskaffelsesåret. Dog er der aktiveret visse småaktiver af mere varig værdi.


Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere. I varernes kostpris indgår alle omkostninger, der direkte kan henføres til anskaffelsen.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til debitorernes nominelle værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Igangværende arbejder måles til salgsværdien af udført arbejde, baseret på vurdering af arbejdernes færdiggørelsesgrad (produktionsmetoden). Færdiggørelsesgraden opgøres ved en konkret vurdering af hvert enkelt arbejdes stade.

 

Modtagne betalinger ved acontofakturering er fratrukket i posten.

 

Hensatte forpligtelser
Udskudt skat på aktiver og forpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse. Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi og beregnes som 22 pct. af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

 

Gældsforpligtelser - generelt
Gæld måles som udgangspunkt til amortiseret kostpris. Undtagelsesbestemmelserne anvendes, hvor dette er muligt, hvorefter restgælden ansættes til nettorealisationsværdi tillempet til nominel restgæld. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst, svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominel restgæld.

 

Selskabsskat, periodeafgrænsningsposter og øvrige ikke-finansielle forpligtelser måles til nettorealisationsværdi.
 

Resultatopgørelse 1. maj 2015 - 30. apr 2016

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Bruttoresultat 451.789 371.213
Personaleomkostninger -436.695 -325.661
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -13.567 -14.800
Resultat af ordinær primær drift 1.527 30.752
Andre finansielle indtægter 0 0
Øvrige finansielle omkostninger -1.335 -7.271
Ordinært resultat før skat 192 23.481
Skat af årets resultat 0 0
Årets resultat 192 23.481
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 0
Overført resultat 192 23.481
I alt 192 23.481

Balance 30. april 2016

Aktiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 13.567
Materielle anlægsaktiver i alt 0 13.567
Anlægsaktiver i alt 0 13.567
Råvarer og hjælpematerialer 45.000 48.400
Varebeholdninger i alt 45.000 48.400
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 100.966 18.607
Igangværende arbejder for fremmed regning 82.000 92.000
Andre tilgodehavender 12.468 12.402
Tilgodehavender i alt 195.434 123.009
Likvide beholdninger 63.048 90.496
Omsætningsaktiver i alt 303.482 261.905
Aktiver i alt 303.482 275.472

Balance 30. april 2016

Passiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Registreret kapital mv. 250.000 250.000
Overført resultat -93.942 -94.134
Egenkapital i alt 1 156.058 155.866
Hensættelse til udskudt skat 0 0
Hensatte forpligtelser i alt 0 0
Gæld til banker 0 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 51.216 24.925
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 96.208 94.681
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 147.424 119.606
Gældsforpligtelser i alt 147.424 119.606
Passiver i alt 303.482 275.472

Noter

1. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 250.000 xxx.xxx -94.134 0 155.866
Udloddet ordinært udbytte xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx 0 0
Årets resultat xxx.xxx xxx.xxx 192 0 192
Egenkapital ultimo 250.000 xxx.xxx -93.942 0 156.058

2. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Direktionen aflægger hermed årsregnskab for 2015/2016 for EL TEC ApS. Den samlede ledelse erklærer:

 

  • At årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

  • At årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Hovedaktivitet

Selskabets formål er at udføre el arbejde og anden beslægtet virksomhed.

 

false false false false true 01/05/2014 30/04/2015 Andre erklæringer uden sikkerhed Revisionsfirmaet Borregaard & Maagaard Læsøvej 2 B 8800 Viborg 291523732015-05-012016-04-30 291523732015-05-012016-04-300 291523732015-05-012016-04-301 291523732014-05-012015-04-30 291523732015-05-012016-04-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 291523732014-05-012015-04-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 291523732015-05-012016-04-30fsa:RetainedEarningsMember 291523732014-05-012015-04-30fsa:RetainedEarningsMember 291523732016-04-30 291523732015-04-30 iso4217:DKK