TANDLÆGEKLINIK ANETTE HESSELGREN ApS

Søborg Hovedgade 94, 2 th

2860 Søborg


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
07/03/2016
Henning Storm
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenTANDLÆGEKLINIK ANETTE HESSELGREN ApS
Søborg Hovedgade 94, 2 th
2860 Søborg
CVR-nr:21645702
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015
BankforbindelseJyske Bank
Klampenborgvej 34
2800 Kgs. Lyngby

Ledelsespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31.december 2015 for Tandlægeklinik Anette Hesselgren ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar -31. december 2015.

 

Bruttofortjenesten er opgjort i overensstemmelse med reglerne i årsregnskabslovens § 32, stk. 1.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse


, den

Direktion
Anette Hesselgren
direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for at fravælge revision

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdire-guleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Resultatopgørelse

Bruttoresultat

Bruttoresultatet omfatter omsætning, materialeforbrug og kapacitetsomkostninger excl. afskrivninger  og er indregnet i resultatopgørelsen for den periode, de vedrører.

 

Finansielle udgifter
Renteudgifter af banklån. 

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultat-opørelsen.

 

Balance

Immaterielle og materielle anlægsaktiver
Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider.
 

Aktivernes skønnede restværdi efter afsluttet brugstid indgår ikke i afskrivningsgrundlaget.

 

Finansielt leasede aktiver indregnes i balancen og behandles som øvrige materielle anlægsaktiver. Kostprisen er beregnet som nutidsværdien af de fremtidige ydelser.

 

Anlægsaktiver nedskrives til genvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Tab og gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen.

 

Finansielle anlægsaktiver
Børsnoterede aktier måles til kostpris ved første indregning og reguleres efterfølgende til kursværdi på statustidspunktet. Kursreguleringer indtægts-, respektive omkostningsføres under finansielle poster i resultatopgørelsen.

 

Udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

 

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat på aktiver og forpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse. Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi og beregnes som 25 % af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

 

Gældsforpligtelser - generelt
Gæld måles som udgangspunkt til amortiseret kostpris. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst, svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominel restgæld.

 

Selskabsskat, periodeafgrænsningsposter og øvrige ikke-finansielle forpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.
Bruttoresultat 2.080.902 2.193.808
Personaleomkostninger 1 -1.849.498 -1.900.389
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -102.881 -88.869
Resultat af ordinær primær drift 128.523 204.550
Øvrige finansielle omkostninger 0 -2.134
Ordinært resultat før skat 128.523 202.416
Skat af årets resultat -30.594 -49.046
Årets resultat 97.929 153.370
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 101.200 99.800
Overført resultat -3.271 53.570
I alt 97.929 153.370

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 292.486 380.372
Materielle anlægsaktiver i alt 2 292.486 380.372
Andre værdipapirer og kapitalandele 5.180 5.180
Finansielle anlægsaktiver i alt 5.180 5.180
Anlægsaktiver i alt 297.666 385.552
Råvarer og hjælpematerialer 10.000 10.000
Varebeholdninger i alt 10.000 10.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 171.495 177.044
Tilgodehavende skat 21.103 0
Andre tilgodehavender 45.370 41.352
Tilgodehavender i alt 237.968 218.396
Likvide beholdninger 395.816 344.233
Omsætningsaktiver i alt 643.784 572.629
Aktiver i alt 941.450 958.181

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Registreret kapital mv. 3 125.000 125.000
Overført resultat 533.548 535.419
Forslag til udbytte -101.200 -99.800
Egenkapital i alt 557.348 560.619
Hensættelse til pensioner og lignende forpligtelser 62.500 62.500
Hensættelse til udskudt skat 9.700 14.100
Hensatte forpligtelser i alt 72.200 76.600
Modtagne forudbetalinger fra kunder 43.930 28.171
Leverandører af varer og tjenesteydelser 57.690 6.818
Skyldig selskabsskat 0 11.689
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 109.082 174.484
Forslag til udbytte for regnskabsåret 101.200 99.800
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 311.902 320.962
Gældsforpligtelser i alt 311.902 320.962
Passiver i alt 941.450 958.181

Noter

1. Personaleomkostninger

  2015 2014
  kr. kr.
Løn og gager 1618238 1727429
Pensionsbidrag 191409 202352
Andre omkostninger til social sikring 39851 20854
Vikarudgift 0 0
Lønrefusion 0 -4846
Regulering feriepengeforpligtelse 0 -45400
  1849498 1900389

 

2. Materielle anlægsaktiver i alt

  Andre Anlæg mv.
  kr.
Kostpris primo 606427
Tilgang 14995
Afgang 0
Kostpris ultimo 621422
   
Af- og nedskrivning primo 226055
Årets afskrivning 102881
Tilbageførsel ved afgang 0
Af- og nedskrivning ultimo 328936
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 292486
 

3. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 25 anparter a 5.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

Der er ikke sket ændringer i selskabskapitalen de sidste fem regnskabsår.
 

 

4. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed.

Der er ikke sket ændringer i selskabets regnskabsmæssige og økonomiske forhold.

5. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Til sikkerhed for bankmellemværende er udstedt løsørepantebrev på kr. 700.000 med sikkerhed i driftsmateriel, inventar, goodwill og lejerettigheder i de lejede lokaler.

 

Der påhviler ikke selskabet yderliegere eventual-, kautions- eller garantiforpligtelser udover det i årsregnskabet.

6. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende kapitalejere med mere end 5% af selskabskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

 

Anette Hesselgren, Vangeledet 55, 2830 Virum.

 

false 01/01/2014 31/12/2014 Ingen bistand Henning Storm Egernleddet 28 3660 Stenløse 216457022015-01-012015-12-31 216457022015-01-012015-12-310 216457022014-01-012014-12-31 216457022015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 216457022014-01-012014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 216457022015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 216457022014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 216457022015-12-31 216457022014-12-31 iso4217:DKK