CPH Byg og Service ApS

Gudrun Børresensvej 9

4070 Kirke Hyllinge


Årsrapport

1. oktober 2015 - 30. september 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
23/11/2016
Flemming Pelby
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenCPH Byg og Service ApS
Gudrun Børresensvej 9
4070 Kirke Hyllinge
Telefonnummer:29740486
e-mailadresse:flemming@pelby.dk
CVR-nr:29787077
Regnskabsår:01/10/2015 - 30/09/2016

Ledelsespåtegning

   
Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/2016 for    
CPH Byg og Service ApS.   
   
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.   
   
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver   
et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.    
   
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.   
   
Selskabet er uden driftsaktivitet.   
   
Selskabet opfylder kravene til at fravælge revisor.   
 


Ejby, den 04/11/2016

Direktion
Flemming Bo Pelby
DirektørAnvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

 
Årsrapporten for  CPH Byg og Service ApS for 2015/2016 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.


RESULTATOPGØRELSEN

Bruttofortjeneste
Nettoomsætningen ved udført arbejde indregnes i resultatopgørelsen på faktureringstidspunktet.

Finansielle poster.
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og ¿omkostninger samt tillæg og
godtgørelse under acontoskatteordningen mv.
Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.


Skat af årets resultat.
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes
i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen
med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egen kapitalen.


BALANCEN

Materielle anlægsaktiver.

Driftsmidler.
Driftsmidler er værdisat til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Afskrivningsperioden er 5 år. Driftsmidler med en kostpris på under den skattemæssige
grænse for små aktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på
salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Råvarer og hjælpemidler
Råvarer og hjælpemidler måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde hvor nettorealiserings-
værdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Igangværende arbejde
Igangværende arbejder er værdisat til de akkumulerede omkostninger uden indregning af intern
avance.

Tilgodehavender fra salg.
Tilgodehavende fra salg måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.

Skyldig skat og udskudt skat.
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet
  skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster
samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. .
vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative
beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet
  henholdsvis afvikling af forpligtelsen

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt
underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning
i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme
juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens
lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.
Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.


Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af
afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til
  amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente,
således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen
over låneperioden.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

 

....


 

 

....

Resultatopgørelse 1. okt 2015 - 30. sep 2016

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Nettoomsætning 617.240 0
Eksterne omkostninger -617.240 0
Bruttoresultat 0 0
Resultat af ordinær primær drift 0 0
Ordinært resultat før skat 0 0
Årets resultat 0 0
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 0 0
I alt 0 0

Balance 30. september 2016

Aktiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Likvide beholdninger 0 0
Omsætningsaktiver i alt 0 0
Aktiver i alt 0 0

Balance 30. september 2016

Passiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Registreret kapital mv. 919.000 919.000
Overført resultat -1.066.506 -1.066.506
Egenkapital i alt -147.506 -147.506
Leverandører af varer og tjenesteydelser 140.604 146.848
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 6.902 658
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 147.506 147.506
Gældsforpligtelser i alt 147.506 147.506
Passiver i alt 0 0

Noter

1. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Opgaver indenfor byggeri.

false false false false true 01/10/2014 30/09/2015 Ingen bistand Flemming Pelby Gudrun Børresensvej 9 4070 Kirke Hyllinge 297870772015-10-012016-09-30 297870772015-10-012016-09-300 297870772014-10-012015-09-30 297870772015-10-012016-09-30fsa:RetainedEarningsMember 297870772014-10-012015-09-30fsa:RetainedEarningsMember 297870772016-09-30 297870772015-09-30 iso4217:DKK