PRO ØKONOMISERVICE ApS

Sortbærvej 48

8600 Silkeborg


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
28/01/2017
Susan Pradsgaard
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenPRO ØKONOMISERVICE ApS
Sortbærvej 48
8600 Silkeborg
Telefonnummer:86846064
e-mailadresse:susanpradsgaard@pro-oekonomiservice.dk
CVR-nr:33641028
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016
BankforbindelseSydbank
8600 Silkeborg

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Pro ØkonomiService ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 

Selskabet opfylder for indeværende regnskabsår betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet jf. årsregnskabslovens § 135.


Silkeborg, den 28/01/2017

Direktion
Susan Elinda Pradsgaard
DirektørLedelsesberetning

Hovedaktiviteter

 

Virksomhedens hovedformål er at yde regnskabsservice og forretningsudvikling til mindre og mellemstore virksomheder. 

 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

 

 

Resultatopgørelse

 

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens §32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten - bruttofortjeneste.

 

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne "nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger".

 

Nettoomsætning
Nettoomsætningen indregnes når selskabet har erhvervet endelig ret til indtægterne, og når eventuelle modydelser er præsteret.

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

 

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger, øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

 

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger  af materielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver samt af gevinster og tab ved salg af materielle anlægsaktiver

 

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med det beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og-tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Pro Økonomiservice Holding ApS (administrationsselskab). Årets sambeskatningsbidrag er medtaget i resultatopgørelsen og er afregnet via administrationsselskabet på forfaldstidspunktet.

 

Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles på såvel overskud som underskud i selskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster.

 

Balance

 

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller genindvindingsværdien, hvor denne er lavere.

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

                                                          Brugstid  Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-8 år            0%

 

Småaktiver og aktiver med kort levetid indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.


Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af kontate beholdninger og bankindeståender.

 

Værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs.

 

Udbytte
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post på egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

 

Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 

 

 

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Bruttoresultat 1.138.308 1.043.485
     Lønninger -1.008.428 -1.003.920
     Andre omkostninger til social sikring -12.938 -13.082
     Andre personaleomkostninger 829 1.764
Resultat af ordinær primær drift 117.771 1.028.639
Andre finansielle indtægter 306
Øvrige finansielle omkostninger -158
Ordinært resultat før skat 117.613 28.553
Skat af årets resultat -26.496 -8.755
Årets resultat 91.117 19.798
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 91.117 19.798
I alt 91.117 19.798

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 186.105 131.950
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 670
Tilgodehavender i alt 186.105 132.620
Likvide beholdninger 235.638 184.899
Omsætningsaktiver i alt 421.743 317.519
Aktiver i alt 421.743 317.519

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000 80.000
Overført resultat 24.274 24.274
Forslag til udbytte 91.116 19.798
Egenkapital i alt 195.390 124.072
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 1.818
Skyldig selskabsskat 35.251 12.475
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 188.324 180.908
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 960 64
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 226.353 193.447
Gældsforpligtelser i alt 226.353 193.447
Passiver i alt 421.743 317.519
false false false false true 01/01/2015 31/12/2015 Ingen bistand Susan Pradsgaard Sortbærvej 48e 8600 Silkeborg 336410282016-01-012016-12-31 336410282016-01-012016-12-310 336410282015-01-012015-12-31 336410282016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 336410282015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 336410282016-12-31 336410282015-12-31 iso4217:DKK