HANSEN & BERG VVS ApS

Årsrapport

10. juni 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
05/05/2015
René Florin
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenHANSEN & BERG VVS ApS
Krobækvej 3
2670 Greve
CVR-nr:30538471
Regnskabsår:10/06/2014 - 31/12/2014

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2014 for Hansen & Berg VVS ApS.

 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

 

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 


Greve, den 05/05/2015

Direktion
René Rasmus Hansen Florin

Rasmus Berg


Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet har vedtaget fravalg af revision af årsregnskab for 2015 og fremover på den ordinære generalforsamling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

 

Den anvendte regnskabspraksis er følgende:

 

Generelt om indregning og måling 


 

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinster over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

 

 

Resultatopgørelsen

 

Nettoomsætning 


 

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. 


 

 

 

 

Personaleomkostninger 


 

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner m.v. til ansatte. 


 

 

Finansielle poster 


 

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter. 


 

 

Skat af årets resultat

 

Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Udskudt skat fremkommer i de tilfælde, hvor der er midlertidige forskelle mellem de regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af selskabets aktiver og forpligtelser. Den udskudte skat måles med den aktuelle skatteprocent og indregnes i balancen.

 

Balancen

 

Driftsmidler

 

Driftsmidler måles til kostpris med fradrag af afskrivninger beregnet lineært over den

forventede brugstid som er fastsat til 4 år.

 

 

Tilgodehavender

 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

 

 

Gældsforpligtelser

 

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

 

 

Udbytte

 

Udbyttet vises som en særskilt post under egenkapitalen.

 

 

 

Resultatopgørelse 10. jun 2014 - 31. dec 2014

Note 2014 -
kr. kr.
Nettoomsætning 395.689
Eksterne omkostninger -139.185
Bruttoresultat 256.504
Personaleomkostninger -241.852
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -9.384
Resultat af ordinær primær drift 5.268
Øvrige finansielle omkostninger -2.983
Ordinært resultat før skat 2.285
Ekstraordinært resultat før skat 2.285
Årets resultat 2.285
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 2.285
I alt 2.285

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2014 -
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 60.616
Materielle anlægsaktiver i alt 60.616
Anlægsaktiver i alt 60.616
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 146.825
Tilgodehavender i alt 146.825
Omsætningsaktiver i alt 146.825
Aktiver i alt 207.441

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2014 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000
Overført resultat 2.285
Egenkapital i alt 1 52.285
Gæld til banker 10.366
Anden gæld 144.790
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 155.156
Gældsforpligtelser i alt 155.156
Passiver i alt 207.441

Noter

1. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital   Overført resultat   Ialt
  kr.   kr.   kr.
Saldo primo 50.000   0   50.000
           
Årets resultat     2.285   2.285
Egenkapital ultimo 50.000   2.285   52.285

2. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabet driver VVS virksomhed

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabets leasingforplitelser udgør 32 t.kr. Herudover har selskabet ingen eventualforpligtelser.

Ingen bistand Finn Rasmussen De Conincks Vej 16 2840 305384712014-06-102014-12-31 305384712014-06-102014-12-310 305384712014-06-102014-12-311 305384712014-06-102014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 305384712014-12-31 iso4217:DKK