TØMRERFIRMAET SKOV A/S

Smedebakken 10

8700 Horsens


Årsrapport

1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
25/05/2018
Martin Capion Skov
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenTØMRERFIRMAET SKOV A/S
Smedebakken 10
8700 Horsens
CVR-nr:60425914
Regnskabsår:01/01/2017 - 31/12/2017
RevisorA/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB
Storegade 37
8700 Horsens
DK Danmark
CVR-nr:13737096
P-enhed:1000616365

Ledelsespåtegning

Ledelsen aflægger hermed årsrapport for 2017 for Tømrerfirmaet Skov A/S.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Hatting, den 18/05/2018

Direktion
Martin Capion SkovBestyrelse
Ole Skov
Inge Marie Skov
Martin Capion Skov
Karina Capion Skov

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i TØMRERFIRMAET SKOV A/S

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet


Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for TØMRERFIRMAET SKOV A/S for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorers etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsitent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde syntes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.Hatting, 22/05/2018Niels Erik Jensen , mne472
Registreret revisor, FSR
A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB
CVR: 13737096

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter
Selskabets formål er at drive tømrerforretning og anden hermed beslægtet virksomhed, herunder produktion og salg af varer, der kan henføres til branchen.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.


Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

 

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

 

 

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

Omsætningen mv. er ikke vist i det eksterne selskabsregnskab på grund af selskabets særlige konkurrencemæssige situation.

 

Indtægtskriterium

Indtægter fra salg af varer og tjenesteydelser, hvilket omfatter salg af håndværkerydelser og hertilhørende materialer, indregnes i resultatopgørelsen når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag eksl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

 

Bruttoresultat

Posterne nettoomsætning, ændring af lagre og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og er opført under aktiver, andre driftsindtægter og -omkostninger samt andre eksterne omkostninger er med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til en regnskabspost benævnt bruttoresultat.

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitiet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

 

Nettoomsætning

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

 

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af anlægsaktiver. 

 

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger  indregnes i resultatopgørelsen med be beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering af værdipapirer samt amortisering af realkreditlån.

 

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Tillæg og fradrag vedr. skattebetalingen er indregnet i posten.

 

Den aktuelle skat beregnes med den for året gældende skattesats.

 

Under hensatte forpligtelser er der afsat udskudt skat med den gældende skattesats af alle midlertidige forskelle mellem skattemæssige og regnskabsmæssige saldi.

 

Balance

Materielle anlægsaktiver

Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel, inventar og bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

 

Produktionsanlæg og maskiner                                5 år - restværdi 25%

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar                  5 år - restværdi 25%

Bygning                                                                   40 år - restværdi 0%

 

Aktiver med en kostpris på under skattemæssig grænse samt aktiver med en levetid på under 3 år omkostningsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.


Finansielle anlægsaktiver

Består af depositum betalt til lejemål.

 

Varebeholdning

Handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer mv. måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet. Er nettorealisationsværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. 

 

Kostprisen for råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger og andre andre omkostninger direkte forbundet med købet.

 

Samtlige ukurante og langsomt omsættelige lagervarer nedskrives til forventet nettorealisationsværdi.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser og andre tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrivnes til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

 

Der foretages individuel vurdering af debitorer og nedskrivninger finder sted, hvor det vurderes at være påkrævet.

 

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde, baseret på vurdering af arbejdernes færdiggørelsesgrad. Færdiggørelsesgraden opgøres efter en konkret vurdering af hvert enkelt arbejdes stade. Modtagne betalinger ved acontofaktureringer er fratrukket posten.

 

Modtagne forudbetalinger på igangværende arbejer er præsenteret som "modtagne forudbetalinger vedrørende igangværende arbejder for fremmed regning".

 

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

 

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst korrigeret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat er skatten af de midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlangte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Der indregnes såvel udskudte skatteforpligtelser som udskudte skatteaktiver. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

 

Gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende måles gældsforpligtelserne til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Note 2017 2016
kr. kr.
Bruttoresultat 3.463.112 3.084.928
Personaleomkostninger 1 -2.262.349 -2.314.507
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -136.496 -163.574
Resultat af ordinær primær drift 1.064.267 606.847
     Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder -10.858 -4.928
     Andre finansielle omkostninger -33.740 -162.461
Ordinært resultat før skat 1.019.669 439.458
Skat af årets resultat -238.423 -100.010
Årets resultat 781.246 339.448
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 781.246 339.448
Overført resultat 0 0
I alt 781.246 339.448

Balance 31. december 2017

Aktiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Grunde og bygninger 618.825 630.898
Produktionsanlæg og maskiner 347.412 311.145
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 568.829 949.288
Materielle anlægsaktiver i alt 1.535.066 1.891.331
Deposita 66.000 66.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 66.000 66.000
Anlægsaktiver i alt 1.601.066 1.957.331
Råvarer og hjælpematerialer 36.453 38.865
Fremstillede varer og handelsvarer 61.991 61.991
Varebeholdninger i alt 98.444 100.856
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 573.506 1.213.431
Igangværende arbejder for fremmed regning 152.463 259.737
Andre tilgodehavender 6.739 3.918
Tilgodehavender i alt 732.708 1.477.086
Likvide beholdninger 1.687.191 1.206.923
Omsætningsaktiver i alt 2.518.343 2.784.865
Aktiver i alt 4.119.409 4.742.196

Balance 31. december 2017

Passiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Registreret kapital mv. 500.000 500.000
Overført resultat 500.000 500.000
Forslag til udbytte 781.246 339.448
Egenkapital i alt 1.781.246 1.339.448
Hensættelse til udskudt skat 177.000 253.000
Hensatte forpligtelser i alt 177.000 253.000
Modtagne forudbetalinger vedrørende igangværende arbejder for fremmed regning 98.930 589.643
Leverandører af varer og tjenesteydelser 716.792 798.353
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 272.090 273.058
Skyldig selskabsskat 314.423 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 758.928 1.425.213
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 0 63.481
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.161.163 3.149.748
Gældsforpligtelser i alt 2.161.163 3.149.748
Passiver i alt 4.119.409 4.742.196

Noter

1. Personaleomkostninger

  2017

2016

  kr. kr.
Løn og gager -2.073.739 -2.119.817
Pensionsbidrag -76.108 -85.996
Andre omkostninger til social sikring -30.708 -40.979
Personaleomkostninger i øvrigt -81.794 -67.715
  -2.262.349 -2.314.507

 

Information om gennemsnitlige antal ansatte

Gennemsnitligt antal ansatte            8         8

 

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med Martin Skov Holding ApS. Som dattervirksomhed hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen. Skyldige selskabsskatter og kildeskatter i øvrige sambeskatningsselskaber udgør pr. 31. december 0 kr. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller af tilbageholdte kildeskatter vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

false false false false true 01/01/2016 31/12/2016 Erklæring om udvidet gennemgang Grundlag for konklusion false false false false A/S Revision Hatting Storegade 37 8700 Horsens 604259142017-01-012017-12-31 604259142017-01-012017-12-311 604259142017-01-012017-12-310 604259142017-01-012017-12-310 604259142017-01-012017-12-311 604259142017-01-012017-12-312 604259142017-01-012017-12-313 604259142017-01-012017-12-312 604259142016-01-012016-12-31 604259142017-01-012017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 604259142016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 604259142017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 604259142016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 604259142017-12-31 604259142016-12-31 iso4217:DKK