JACOBSEN VVS VIBORG ApS

Holstebrovej 76

8800 Viborg


Årsrapport

1. juli 2014 - 30. juni 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
30/11/2015
Kim Jacobsen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenJACOBSEN VVS VIBORG ApS
Holstebrovej 76
8800 Viborg
CVR-nr:26622964
Regnskabsår:01/07/2014 - 30/06/2015
BankforbindelseHvidbjerg Bank
8800 Viborg

Ledelsespåtegning


Direktionen aflægger hermed årsregnskab for 2014/2015 for JACOBSEN VVS VIBORG ApS. Den samlede ledelse erklærer:

 

ï‚· At årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

ï‚· At årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

 

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 

Hovedaktivitet
Selskabets formål er at udøve virksomhed indenfor VVS-branchen og i forbindelse hermed tillige virksomhed som autoriseret kloakmester samt investering og finansiering.


Viborg, den 25/11/2015

Direktion
Kim Jacobsen


Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision, hvorfor det indstilles til generalforsamlingen, at selskabets årsregnskab også fremover ikke skal revideres.

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Jacobsen VVS Viborg Aps

Vi har opstillet årsregnskabet for Jacobsen VVS Viborg ApS for regnskabsåret 1. juli – 30. juni 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR- danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Viborg, 25/11/2015Steen Maagaard
Registreret Revisor
Revisionsfirmaet Borregaard & Maagaard

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Resultatopgørelse


Forbrug af råvarer og hjælpematerialer
Råvarer og hjælpematerialer forbrugt ved udførelsen af arbejde.

 

Andre eksterne omkostninger
Omkostninger til salg og administration samt indirekte omkostninger, f.eks. leje- og leasingydelser (operationel leasing), serviceaftaler, forsikringer og vedligeholdelse.

 

Finansielle indtægter
Renteindtægter, modtaget udbytte samt kursgevinster på obligationer og aktier.

 

Finansielle omkostninger
Renteomkostninger, kurstab på obligationer, aktier og realkreditlån samt nedskrivning af tilgodehavender.

 

Skat af årets resultat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 23,5 pct.
 

Balance


Immaterielle og materielle anlægsaktiver
Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider. Aktivernes skønnede restværdi efter afsluttet brugstid indgår ikke i afskrivningsgrundlaget.


Brugstid Restværdi
EDB-udstyr …………………………………………………….. 3 år 0 kr.
Småanskaffelser ved stiftelse ……………………………….. 3 år 0 kr.
Driftsmateriel og inventar …………………………………….. 5 år 0 kr.

 

Anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

 

Tab og gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under posten ”Afskrivninger”.

 

Aktiver med en kostpris under 12.800 kr. omkostningsføres i anskaffelsesåret.

 

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til bruttopris – 30%. I varernes kostpris indgår alle omkostninger, der direkte kan henføres til anskaffelsen.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til debitorernes nominelle værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Igangværende arbejder måles til salgsværdien af udført arbejde, baseret på vurdering af arbejdernes færdiggørelsesgrad (produktionsmetoden). Færdiggørelsesgraden opgøres ved en konkret vurdering af hvert enkelt arbejdes stade.

 

Modtagne betalinger ved acontofakturering er fratrukket i posten.

 

Hensatte forpligtelser
Udskudt skat på aktiver og forpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse. Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi og beregnes som 23,5 pct. af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

 

Gældsforpligtelser - generelt
Gæld måles som udgangspunkt til amortiseret kostpris. Undtagelsesbestemmelserne anvendes, hvor dette er muligt, hvorefter restgælden ansættes til nettorealisationsværdi tillempet til nominel restgæld. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst, svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominel restgæld.

 

Selskabsskat, periodeafgrænsningsposter og øvrige ikke-finansielle forpligtelser måles til nettorealisationsværdi
 

Resultatopgørelse 1. jul 2014 - 30. jun 2015

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Bruttoresultat 363.802 377.322
Personaleomkostninger -342.186 -301.005
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0 0
Resultat af ordinær primær drift 21.616 76.317
Øvrige finansielle omkostninger -34.993 -44.276
Ordinært resultat før skat -13.377 32.041
Skat af årets resultat 0 0
Årets resultat -13.377 32.041
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 0
Overført resultat -13.377 32.041
I alt -13.377 32.041

Balance 30. juni 2015

Aktiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Råvarer og hjælpematerialer 327.500 332.200
Varebeholdninger i alt 327.500 332.200
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 173.323 228.680
Igangværende arbejder for fremmed regning 104.300 67.500
Andre tilgodehavender 14.588 10.325
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse 0 57.218
Tilgodehavender i alt 292.211 363.723
Omsætningsaktiver i alt 619.711 695.923
Aktiver i alt 619.711 695.923

Balance 30. juni 2015

Passiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Andre reserver 3.000 3.000
Overført resultat -75.532 -62.155
Egenkapital i alt 1 52.468 65.845
Gæld til banker 73.847 111.138
Langfristede gældsforpligtelser i alt 73.847 111.138
Gæld til banker 219.908 287.265
Leverandører af varer og tjenesteydelser 77.578 99.840
Anden gæld 195.910 131.835
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 493.396 518.940
Gældsforpligtelser i alt 567.243 630.078
Passiver i alt 619.711 695.923

Noter

1. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 125.000 3.000 -62.155 0 65.845
Udloddet ordinært udbytte xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx 0 0
Årets resultat xxx.xxx xxx.xxx -13.377 0 -13.377
Egenkapital ultimo 125.000 3.000 -75.532 0 52.468

2. Oplysning om eventualaktiver

 

Leasingforpligtelse ultimo

 

Jyske Finans, AA 13857, 2 x 2.471:                  4.942

01/07/2013 30/06/2014 Andre erklæringer uden sikkerhed Revisionsfirmaet Borregaard & Maagaard Læsøvej 2 B 8800 Viborg 266229642014-07-012015-06-30 266229642014-07-012015-06-300 266229642014-07-012015-06-301 266229642013-07-012014-06-30 266229642014-07-012015-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 266229642013-07-012014-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 266229642014-07-012015-06-30fsa:RetainedEarningsMember 266229642013-07-012014-06-30fsa:RetainedEarningsMember 266229642015-06-30 266229642014-06-30 iso4217:DKK