FIONIA IT ApS

Mogensensvej 1

5000 Odense C


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
26/02/2016
Kasper Jepsen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenFIONIA IT ApS
Mogensensvej 1
5000 Odense C
Telefonnummer:51596615
e-mailadresse:kj@fioniait.dk
CVR-nr:25531205
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015
RevisorCarsten Bjørn Jensen Statsautoriseret revisionsvirksomhed
Skovhaven 138
5320 Agedrup
DK Danmark
CVR-nr:25452313
P-enhed:1007719392

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Fionia IT ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 

Årsregnskabet er ikke revideret, og ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.


Odense, den 26/02/2016

Direktion
Kasper Jepsen
DirektørRevisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Fionia IT ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Fionia IT ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 – 31. december 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Odense, 26/02/2016Carsten Bjørn Jensen
Statsautoriseret revisor
Carsten Bjørn Jensen Statsautoriseret revisionsvirksomhed
CVR: 25452313

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.


Rapporteringsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

 

 

Resultatopgørelse


Bruttoresultat

Bruttoresultatet omfatter nettoomsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

 

Nettoomsætningen ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.  Nettoomsætning indregnes ekskl. moms.

 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler mv.

 

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

 

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

 

Fionia IT ApS indgår i en sambeskatning med sin modervirksomhed.  Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

 

 

Balance


Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, optages ikke til nogen værdi hvis der er usikkerhed om hvornår aktivet kan realiseres.

 

Gældsforpligtelser

Gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2013/14
kr. kr.
Bruttoresultat 487.533 368.326
Personaleomkostninger 1 -350.133 -304.240
Resultat af ordinær primær drift 137.400 64.086
Øvrige finansielle omkostninger -802 0
Ordinært resultat før skat 136.598 64.086
Skat af årets resultat -32.633 -18.326
Årets resultat 103.965 45.760
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 10.000
Overført resultat 103.965 35.760
I alt 103.965 45.760

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2013/14
kr. kr.
Andre tilgodehavender 12.000 12.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 12.000 12.000
Anlægsaktiver i alt 12.000 12.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 151.866 103.048
Tilgodehavender i alt 151.866 103.048
Likvide beholdninger 196.571 127.522
Omsætningsaktiver i alt 348.437 230.570
Aktiver i alt 360.437 242.570

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2013/14
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000 80.000
Overført resultat 139.725 35.760
Forslag til udbytte 0 10.000
Egenkapital i alt 2 219.725 125.760
Leverandører af varer og tjenesteydelser 19.999 19.999
Skyldig selskabsskat 32.641 18.326
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 88.072 78.485
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 140.712 116.810
Gældsforpligtelser i alt 140.712 116.810
Passiver i alt 360.437 242.570

Noter

1. Personaleomkostninger

  2015 2013/2014
  kr. kr.
Løn og gager 288.976 300.028
Pensionsbidrag 56.082 0
Andre omkostninger til social sikring 5.075 4.212
  350.133 304.240

2. Egenkapital i alt

    Virksomheds-kapital Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
    kr. kr. kr. kr.
Saldo primo   80.000 35.760 10.000 125.760
Udbetalt udbytte       -10.000 -10.000
Forslag til årets resultatfordeling     103.965 0 103.965
Egenkapital ultimo   80.000 139.725 0 219.725

 

Indskud af anpartskapital ved stiftelsen den 11. december 2013 udgjorde 80.000 kr. 

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets aktiviteter er rådgivning og konsulentarbejde herunder IT løsninger og forretningsudvikling samt køb og salg af IT-udstyr.

Der er ikke i årets løb sket væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold.

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Hæftelse som følge af sambeskatning med tilknyttet virksomhed (moderselskabet).

5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

6. Gennemsnitligt antal beskæftigede

  2015 2013/2014
Antal beskæftigede 1 1
false 11/12/2013 31/12/2014 Andre erklæringer uden sikkerhed Carsten Bjørn Jensen Skovhaven 138 5320 Agedrup 255312052015-01-012015-12-31 255312052015-01-012015-12-311 255312052015-01-012015-12-310 255312052013-12-112014-12-31 255312052015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 255312052013-12-112014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 255312052015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 255312052013-12-112014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 255312052015-12-31 255312052014-12-31 iso4217:DKK