TANDLÆGEKLINIK ANETTE HESSELGREN ApS

Årsrapport

1. januar 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
20/04/2015
Henning Storm
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenTANDLÆGEKLINIK ANETTE HESSELGREN ApS
Søborg Hovedgade 94
2860 Søborg
CVR-nr:21645702
Regnskabsår:01/01/2014 - 31/12/2014
BankforbindelseJyske Bank
Klampenborgvej 34
2800 Kgs. Lyngby

Ledelsespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31.december 2014 for Tandlægeklinik Anette Hesselgren ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar -31. december 2014.

 

Bruttofortjenesten er opgjort i overensstemmelse med reglerne i årsregnskabslovens § 32, stk. 1.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse


, den

Direktion
Anette Hesselgren


Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Ledelsen erklærer, at selskabet opfylder betingelserne for at kunne fravælge revision.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdire-guleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Resultatopgørelse

Bruttoresultat

Bruttoresultatet omfatter omsætning, materialeforbrug og kapacitetsomkostninger excl. afskrivninger  og er indregnet i resultatopgørelsen for den periode, de vedrører.

 

Finansielle udgifter
Renteudgifter af banklån. 

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultat-opørelsen.

 

Balance

Immaterielle og materielle anlægsaktiver
Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider.
 

Aktivernes skønnede restværdi efter afsluttet brugstid indgår ikke i afskrivningsgrundlaget.

 

Finansielt leasede aktiver indregnes i balancen og behandles som øvrige materielle anlægsaktiver. Kostprisen er beregnet som nutidsværdien af de fremtidige ydelser.

 

Anlægsaktiver nedskrives til genvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Tab og gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen.

 

Finansielle anlægsaktiver
Børsnoterede aktier måles til kostpris ved første indregning og reguleres efterfølgende til kursværdi på statustidspunktet. Kursreguleringer indtægts-, respektive omkostningsføres under finansielle poster i resultatopgørelsen.

 

Udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

 

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat på aktiver og forpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse. Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi og beregnes som 25 % af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

 

Gældsforpligtelser - generelt
Gæld måles som udgangspunkt til amortiseret kostpris. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst, svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominel restgæld.

 

Selskabsskat, periodeafgrænsningsposter og øvrige ikke-finansielle forpligtelser måles til nettorealisa-tionsværdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014

Note 2014 2013
kr. kr.
Bruttoresultat 2.193.808 2.204.280
Personaleomkostninger 1 -1.900.389 -1.858.806
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -88.869 -84.619
Resultat af ordinær primær drift 204.550 260.855
Øvrige finansielle omkostninger -2.134 -94
Ordinært resultat før skat 202.416 260.761
Ekstraordinært resultat før skat 202.416 260.761
Skat af årets resultat 2 -49.046 -65.175
Årets resultat 153.370 195.586
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 99.800 98.400
Overført resultat 53.570 97.186
I alt 153.370 195.586

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 380.372 450.746
Materielle anlægsaktiver i alt 3 380.372 450.746
Andre værdipapirer og kapitalandele 5.180 5.180
Finansielle anlægsaktiver i alt 5.180 5.180
Anlægsaktiver i alt 385.552 455.926
Råvarer og hjælpematerialer 10.000 10.000
Varebeholdninger i alt 10.000 10.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 177.044 137.436
Andre tilgodehavender 41.352 41.352
Periodeafgrænsningsposter 0
Tilgodehavender i alt 218.396 178.788
Likvide beholdninger 344.233 259.422
Omsætningsaktiver i alt 572.629 448.210
Aktiver i alt 958.181 904.136

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Registreret kapital mv. 4 125.000 125.000
Overført resultat 535.419 480.449
Forslag til udbytte -99.800 -98.400
Egenkapital i alt 560.619 507.049
Hensættelse til pensioner og lignende forpligtelser 62.500 107.900
Hensættelse til udskudt skat 14.100 11.900
Hensatte forpligtelser i alt 76.600 119.800
Modtagne forudbetalinger fra kunder 28.171 2.590
Leverandører af varer og tjenesteydelser 6.818 29.053
Skyldig selskabsskat 11.689 39.975
Anden gæld 174.484 107.269
Forslag til udbytte for regnskabsåret 99.800 98.400
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 320.962 277.287
Gældsforpligtelser i alt 320.962 277.287
Passiver i alt 958.181 904.136

Noter

1. Personaleomkostninger

  2014 2013
  kr. kr.
Løn og gager 1727429 1714115
Pensionsbidrag 202352 209344
Andre omkostninger til social sikring 20854 26994
Vikarudgift 0 0
Lønrefusion -4846 -79347
Regulering feriepengeforpligtelse -45400 -12300
  1900389 1858806

 

2. Skat af årets resultat

 

  2014 2013
  kr. kr.
Aktuel skat 46035

64975

Regulering af tidl. års skat 811 0
Ændring af udskudt skat -4700 200
  49046 65175

 

3. Materielle anlægsaktiver i alt

  Andre Anlæg mv.
  kr.
Kostpris primo 587932
Tilgang 18495
Afgang 0
Kostpris ultimo 606427
   
Af- og nedskrivning primo 137186
Årets afskrivning 88869
Tilbageførsel ved afgang 0
Af- og nedskrivning ultimo 226055
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 380372
 

4. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 25 anparter a 5.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

Der er ikke sket ændringer i selskabskapitalen de sidste fem regnskabsår.
 

 

5. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets formål er at udøve tandlægevirksomhed.

6. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Til sikkerhed for bankmellemværende er udstedt løsørepantebrev på kr. 700.000 med sikkerhed i driftsmateriel, inventar, goodwill og lejerettigheder i de lejede lokaler.

 

Der påhviler ikke selskabet yderliegere eventual-, kautions- eller garantiforpligtelser udover det i årsregnskabet.

7. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende kapitalejere med mere end 5% af selskabskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

 

Anette Hesselgren, Vangeledet 55, 2830 Virum.

 

01/01/2013 31/12/2013 Ingen bistand Henning Storm Egernleddet 28 3660 Stenløse 216457022014-01-012014-12-31 216457022014-01-012014-12-310 216457022013-01-012013-12-31 216457022014-01-012014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 216457022013-01-012013-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 216457022014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 216457022013-01-012013-12-31fsa:RetainedEarningsMember 216457022014-12-31 216457022013-12-31 iso4217:DKK