CHRYSALLIS A/S

Årsrapport

1. januar 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
26/05/2015
Henrik Johansen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenCHRYSALLIS A/S
Strandgårdsvej 1
5762 Vester Skerninge
CVR-nr:26025486
Regnskabsår:01/01/2014 - 31/12/2014
RevisorCSH Revision v/Christian S Hansen
Egegårdsvej 39, 1
2610 Rødovre
DK Danmark
CVR-nr:26733065
P-enhed:1009259615

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2014 for Chrysallis ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten er indstillet til generalforsamlingens godkendelse.

 


Vester Skerninge, den 07/04/2015

Direktion
Henrik Ingvart Johansen
Bestyrelse
Henrik Ingvart Johansen

Jakob Aaquist Johansen

Kasper Aaquist Johansen

Lisbeth Aaquist Johansen


Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejerne i CHRYSALLIS A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for CHRYSALLIS A/S for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Rødovre, 07/04/2015Chr. Smith Hansen
statsautoriseret revisor
CSH Revision v/Christian S Hansen

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Værdipapirer:

Værdipapirer er vurderet til dagsværdi.

 

Skat:

Årets skat indbefatter dels aktuel skat og dels forskydninger i udskudt skat.

 

Udskudt skat vedrører forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af selskabets aktiver. I nærværende årsrapport udelukkende regnskabs- respektive skattemæssige værdier af værdipapirer.

 

I en lang periode har der udelukkende været uudnyttede underskud og uudnyttet tabsfremførsel. Skatten af disse har ikke været aktiveret.

 

Disse fremførsler er fuldt ud udnyttet i indeværende år.

 

Der er afsat skat på 24,5% af den resterende indkomst.

Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014

Note 2014 2013
kr. kr.
Eksterne omkostninger -25.458 -35.981
Bruttoresultat -25.458 -35.981
Resultat af ordinær primær drift -25.458 -35.981
Andre finansielle indtægter 1.335.827 382.480
Øvrige finansielle omkostninger -1.935 -221
Ordinært resultat før skat 1.308.434 346.278
Ekstraordinært resultat før skat 1.308.434 346.278
Skat af årets resultat 1 -95.036 0
Årets resultat 1.213.398 346.278
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 200.000 200.000
Overført resultat 1.013.398 146.278
I alt 1.213.398 346.278

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele 3.613.701 2.606.276
Finansielle anlægsaktiver i alt 3.613.701 2.606.276
Anlægsaktiver i alt 3.613.701 2.606.276
Tilgodehavende skat 24.739 19.953
Periodeafgrænsningsposter 0
Tilgodehavender i alt 24.739 19.953
Likvide beholdninger 342.785 436.727
Omsætningsaktiver i alt 367.524 456.680
Aktiver i alt 3.981.225 3.062.956

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Registreret kapital mv. 500.000 500.000
Overført resultat 3.161.189 2.147.791
Forslag til udbytte 200.000 200.000
Uddelinger 0
Egenkapital i alt 3.861.189 2.847.791
Skyldig selskabsskat 95.036 0
Anden gæld 25.000 215.165
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 120.036 215.165
Gældsforpligtelser i alt 120.036 215.165
Passiver i alt 3.981.225 3.062.956

Noter

1. Skat af årets resultat

  2014 2013
  kr. kr.
Aktuel skat 95036 0
Ændring af udskudt skat 0 0
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  95036 0

 

2. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets hovedaktivitet er at investere i værdipapirer og lignende.

3. Oplysning om betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet hændelser af betydning for selskabets økonomiske situation.

 

01/01/2013 31/12/2013 Revisionspåtegning Janne Hoffmann Egegårdsvej 39 C 2610 Rødovre 260254862014-01-012014-12-31 260254862014-01-012014-12-311 260254862014-01-012014-12-310 260254862014-01-012014-12-310 260254862014-01-012014-12-311 260254862014-01-012014-12-312 260254862014-01-012014-12-313 260254862013-01-012013-12-31 260254862014-01-012014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 260254862013-01-012013-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 260254862014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 260254862013-01-012013-12-31fsa:RetainedEarningsMember 260254862014-12-31 260254862013-12-31 iso4217:DKK