Dalby & Co IVS

Stationsporten 11

2620 Albertslund


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
23/05/2019
Lars Dalby
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenDalby & Co IVS
Stationsporten 11
2620 Albertslund
Telefonnummer:25948080
e-mailadresse:lars@larsdalby.dk
CVR-nr:38471449
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Virksomhedens formål er at drive virksomhed med fokus på at hjælpe mennesker til at få et afklaret forhold til døden og hermed forbundet virksomhed.

 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen, der omfatter perioden 1. januar – 31. december 2017, udviser et resultat før skat på kr. 4.497. Balancen viser en negativ egenkapital på kr. 43.012.

 

 

Ledelsen finder ikke årets resultat tilfredsstillende og forventer at kapitalen kan reetableres ved almindelig drift i 2019.

 

 

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.
Bruttoresultat 4.197 -12.811
Resultat af ordinær primær drift 4.197 -12.811
Øvrige finansielle omkostninger -1.614
Ordinært resultat før skat 4.197 -14.425
Årets resultat 4.197 -14.425
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 4.197 -14.425
I alt 4.197 -14.425

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 48.104 48.104
Materielle anlægsaktiver i alt 48.104 48.104
Anlægsaktiver i alt 48.104 48.104
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 833 16.644
Tilgodehavender i alt 833 16.644
Omsætningsaktiver i alt 833 16.644
Aktiver i alt 48.937 64.748

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Registreret kapital mv. 1 1
Overført resultat -43.013 -14.424
Egenkapital i alt -43.012 -14.424
Gæld til banker 21
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 91.949 79.151
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 91.949 79.172
Gældsforpligtelser i alt 91.949 79.172
Passiver i alt 48.937 64.748

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true 07/03/2017 31/12/2017 Ingen bistand Elgård Regnskab Blokken 90 3460 Birkerød true false false true 384714492018-01-012018-12-31 384714492017-03-072017-12-31 384714492018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 384714492017-03-072017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 384714492018-12-31 384714492017-12-31 iso4217:DKK