OUTDOORPRO.DK IVS

Skovvej 22

8620 Kjellerup


Årsrapport

1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
05/08/2016
Nicolai Christian Bach Frederiksen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenOUTDOORPRO.DK IVS
Skovvej 22
8620 Kjellerup
Telefonnummer:38416322
CVR-nr:35835199
Regnskabsår:01/07/2015 - 30/06/2016
BankforbindelseJyske Bank
St. Torv 1
7500 Holstebro
DK Danmark

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015-2016 for OutdoorPro.dk IVS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede

af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

 

Årsrapporten er godkendt på virksomhedens ordinære generalforsamling d. 5/08/2016


Kjellerup, den 05/08/2016

Direktion
Nicolai Christian Bach Frederiksen
DirektørLedelsesberetning

Hovedaktiviteter

Drift af diverse webshops i Danmark.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdi-reguleringer af

finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder

afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet

og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå

selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser

som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse

Indtægtskriterium

Indtægter indregnes i de perioder, de vedrører.

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til revision samt administration.

 

Finansielle poster

Finansielle poster indeholder renter.

 

Skat

Skat af årets resultat udgiftsføres med det beløb, der påregnes betalt for perioden.

 

Balance

Tilgodehavender

Tilgodehavender vurderes individuelt og måles til den værdi, de vurderes at kunne indbringe.

 

Gældsforpligtigelser

Gældsforpligtigelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Bruttoresultat 320.435
Andre driftsindtægter -99
Andre driftsomkostninger -262.740
Resultat af ordinær primær drift 57.596
Ordinært resultat før skat 57.596
Årets resultat 57.596

Balance 30. juni 2016

Aktiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Aktiver i alt 152.130

Balance 30. juni 2016

Passiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Registreret kapital mv. 1.000
Egenkapital i alt 63.951
Passiver i alt 152.130
false false false false true 15/04/2014 30/06/2015 Ingen bistand Nicolai Christian Bach Frederiksen Skovvej 22 8620 Kjellerup 358351992015-07-012016-06-30 358351992015-07-012016-06-300 358351992016-06-30 iso4217:DKK