EL-FIRMAET OLE OLSEN ApS

Torndalsvej 11

2650 Hvidovre


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
29/05/2016
ole olsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenEL-FIRMAET OLE OLSEN ApS
Torndalsvej 11
2650 Hvidovre
Telefonnummer:33226131
e-mailadresse:ole@o-olsen.dk
CVR-nr:18065894
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015
Bankforbindelsenordea

Ledelsespåtegning

Der er aflagt årsrapport d. 30-05-2016

 

 


, den

Direktion
Ole Strandbygaard OlsenLedelsesberetning

Hovedaktiviteter

....Hovedaktiviteten består af montering af el-installationer i ejendomme samt i privatboliger

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

.....Aktiviteten af udførte arbejder er faldende i det man planlægger et virksom heds ophør ultimo 2016

deraf er omsætningen faldende .

Begivenheder efter regnskabets afslutning

.....Aktiviteten i 2016 følger den udstukne linje med ophør  ultimo 2016


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

Regnskabspraksis er de samme som foregående år bade i resultatsopgørelse samt balance
....

Resultatopgørelse


....

Balance


....

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.
Nettoomsætning 183.917 198.685
Eksterne omkostninger -169.405 -194.473
Bruttoresultat 14.512 4.212
Personaleomkostninger 0 0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0 0
Resultat af ordinær primær drift 14.512 4.212
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 0
Andre finansielle indtægter 0
Nedskrivning af finansielle aktiver 0
Øvrige finansielle omkostninger -1.476
Ordinært resultat før skat 14.512 2.736
Skat af årets resultat 0
Årets resultat 14.512 2.736
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0
Overført resultat 14.512 2.736
I alt 14.512 2.736

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Goodwill 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0
Grunde og bygninger 0
Produktionsanlæg og maskiner 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 6.388 6.388
Materielle anlægsaktiver i alt 6.388 6.388
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
Kapitalandele i associerede virksomheder 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 0
Anlægsaktiver i alt 6.388 6.388
Råvarer og hjælpematerialer 65.922 21.975
Fremstillede varer og handelsvarer 0
Varebeholdninger i alt 65.922 21.975
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.636
Igangværende arbejder for fremmed regning 0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 0
Tilgodehavende skat 0
Andre tilgodehavender 0
Tilgodehavender i alt 2.636
Andre værdipapirer og kapitalandele 0
Værdipapirer og kapitalandele i alt 0
Likvide beholdninger 6.362 8.625
Omsætningsaktiver i alt 74.920 30.600
Aktiver i alt 81.308 36.988

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Registreret kapital mv. 99.668 96.932
Andre reserver 0
Overført resultat 14.510 2.736
Forslag til udbytte 0
Egenkapital i alt 114.178 99.668
Hensættelse til udskudt skat 0
Hensatte forpligtelser i alt 0
Gæld til realkreditinstitutter 0
Gæld til banker 0
Skyldig selskabsskat 0
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0
Gæld til realkreditinstitutter 0
Gæld til banker 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser -32.870 -62.680
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 0
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder 0
Skyldig selskabsskat 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 0
Forslag til udbytte for regnskabsåret 0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt -32.870 -62.680
Gældsforpligtelser i alt -32.870 -62.680
Passiver i alt 81.308 36.988
false false false false true 01/01/2014 31/12/2014 Ingen bistand ole Strandbygaard Olsen Torndalsvej 11 2650 Hvidovre 180658942015-01-012015-12-31 180658942015-01-012015-12-310 180658942014-01-012014-12-31 180658942015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 180658942015-01-012015-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 180658942015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 180658942014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 180658942015-12-31 180658942014-12-31 iso4217:DKK